Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Gürültü Emisyonu Yönetmeliği (2000/14/EC)

 

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (4.Mük.)

 

AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN OLUŞTURULAN ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2000/14/AT)

 

 

 

 

 

 

 

Am

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

MADDE 1–  (1)  Bu  Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının korunması ve  iç  pazarın düzgün işleyişine katkıda bulunmak üzere,  açık alanda kullanılan teçhizatın yarattığı gürültüye ilişkin gürültü emisyonları standardlarının uygulanması, teknik belgeler ve bilgilerin toplanması, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve işaretleme ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;  5 inci maddede liste halinde verilen, Ek I’de tarif edilen ve açık alanda kullanım amacıyla komple ünite olarak piyasada yer alan veya hizmete sokulan teçhizatı kapsar.

 

(2) Aşağıda belirtilen;

 

a) Kara yolu, demir yolu, havayolu ve deniz yolu ile malların veya insanların taşınması için amaçlanmış teçhizatın tamamı,

 

b) Özellikle askeri, polis teşkilatı ve acil servisler için tasarımlanan ve imal edilen teçhizat,

 

c)  Elde taşınan beton kırıcılar,  deliciler ve hidrolik çekiçler hariç, ayrı bir şekilde pazarda yer alan veya hizmete sokulan güç tahrikli olmayan ataşmanlar

 

bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

 

Dayanak

 

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik,

 

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına

Dair Kanuna dayanılarak ve

 

b) Avrupa Birliğinin 2000/14/EC ve  2005/88/EC sayılı direktiflerine paralel olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Açık alanda kullanılan teçhizat: Tahrik elemanlarına bakılmaksızın,  kendinden tahrikli veya hareket edebilen, tipine göre açık havada kullanılması amaçlanan ve çevre gürültüsünü artıran makineler ile Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (98/37/AT) 4 üncü maddesinde tanımlanan bütün makineler ve emniyet parçalarıdır. Ses  iletiminin  olmadığı  veya  önemli  bir  şekilde  etkilenmediği  (örneğin  çadırların  altında,  yağmura  karşı korunmak için çatı altında veya bina içinde)  ortamda, teçhizatın kullanımı, açık alanda olarak kabul edildiğini; aynı zamanda, tipine göre açık havada kullanım için amaçlanan ve çevresel olarak gürültü çıkaran, sanayi ve çevre için güç tahrikli olmayan teçhizattır. Bundan sonra teçhizat tiplerinin tamamının  ‘teçhizat’ olarak belirtildiğini,

 

b) AT uygunluk beyanı: Teçhizatın, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

 

c) AT tip inceleme belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen teçhizatın, tipinin, bu

Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgeyi,

 

ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

 

d)Garanti edilen sesin güç seviyesi: İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin kullanılan teknik cihazlara ve başvurulan teknik belgelere göre değerlerin aşılmadığını doğrulaması halinde, üretim değişikliği  ve  ölçme  işlemlerindeki  belirsizlikleri  de  kapsayan  Ek  III’te  belirtilen  özelliklere  uygun  olarak belirlenen bir ses gücü seviyesini,

 

e) İşaretleme: Bu Yönetmeliğin Ek IV’ünde örnekleri bulunan; garanti edilen ses gücü seviyesinin belirten işaretleme ile birlikte, 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE”Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan, teçhizatın üzerine görünür, okunaklı ve silinmez şekilde yapılan CE işaretini,

 

f) Komisyon :Avrupa Birliği Komisyonunu,

 

g) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi

işlemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini ğ) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

h) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlen erek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu

 

ı) Ölçülen sesin güç seviyesi: Ek III’te belirtilen ölçümlerle belirlenen bir ses güç seviyesidir; ölçülen değerler, teçhizat tipini temsil eden  tek bir makineden veya belli sayıdaki makinelerden alınan ses güç seviyelerinin ortalamalarından tespit edilebildiğini,

 

i) Piyasaya arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

 

j) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından, teçhizatın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya teçhizat piyasada iken bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini

 

k) Standard: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

 

l) Ses güç seviyesi LWA: ISO 3744:1995 ve EN ISO 3746:1995’de tarif edilen  1 pW  olarak dB cinsinden

A ağırlıklı güç seviyesini;

 

m) Uygunluk değerlendirme işlemleri: Teçhizatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ve 2001/3530 sayılı “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen işlemleri,

 

 

ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

 

saade Edilen Ses Güç Seviyeleri ve Gürültü İşaretlemesi ve Standardlar

 

saade edilen ses güç seviyeleri ve gürültü işaretlemesi

 

MADDE 5- (1) Müsaade edilen ses güç seviyeleri bakımından gürültü sınırlarına tabi tutulan teçhizat ve

sadece gürültü işaretlemesine konu olan teçhizata ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Gürültü sınırlarına tabi tutulan teçhizat, tarif ve ölçme yöntemleri ilgili ekine atıfta bulunularak aşağıda liste halinde verilen ve ses güç seviyesi garanti edilen teçhizat, sınır değerlerinin yer aldığı çizelgede belirtilen müsaade edilen ses güç seviyelerini aşmamalıdır.

1) Malların taşınmasında kullanılan yük asansörü (içten yanmalı motor tahrikli)

 

Tarif: Ek I, 3 numaralı paragraf.   Ölçme: Ek III, Bölüm B, 3 numaralı paragraf.

 

 

 

çekiçler)


2)  Sıkıştırma  makineleri  (sadece  titreşimli  ve  titreşimli  olmayan  silindirler,  titreşimli  levhalar  ve

 

 

Tarif: Ek I, 8 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 8 numaralı paragraf.

 

3) Kompresörler (< 350 kW )

 

Tarif: Ek I, 9 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 9 numaralı paragraf.

 

4) Elde taşınan beton kırıcılar ve deliciler

 

Tarif: Ek I, 10 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 10 numaralı paragraf.

 

5) Yapı vinçleri (içten yanmalı motor tahrikli)

 

Tarif: Ek I, 12 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 12 numaralı paragraf.

 

6) Dozerler (< 500 kW )

 

Tarif: Ek I, 16 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 16 numaralı paragraf.

 

7) Damperli kamyonlar (< 500 kW )

 

Tarif: Ek I, 18 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 18 numaralı paragraf.

 

8) Kazıcılar, hidrolik veya halatla çalışan (< 500 kW )

 

Tarif: Ek I, 20 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 20 numaralı paragraf.

 

9) Kazıcı yükleyiciler (< 500 kW )

 

Tarif: Ek I, 21 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 21 numaralı paragraf.

 

10) Greyderler (< 500 kW )

 

Tarif: Ek I, 23 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 23 numaralı paragraf.

 

11) Hidrolik güçlü paketleme makineleri

 

Tarif: Ek I, 29 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 29 numaralı paragraf.

 

12) Kepçe yükleyicili toprak doldurmalı sıkıştırıcılar (< 500 kW )

 

Tarif: Ek I, 31 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 31 numaralı paragraf.

 

13)  Çim biçme makineleri (tarım ve orman teçhizatı, çok maksatlı tertibatlar, 20 kW’dan daha fazla gücü olan ana aksamı motorlu teçhizat hariç)

 

Tarif: Ek I, 32 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 32 numaralı paragraf.

 

14) Çim düzeltme/çim kenar düzeltme makineleri

 

Tarif: Ek I, 33 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 33 numaralı paragraf.

 

15)  Hidrolik kaldırmalı kamyonlar, içten yanmalı motor tahrikli, karşı ağırlıklı (Ek I’in 36 numaralı paragrafının ikinci fıkrasında tanımlanan beyan edilen kapasitesi 10 tonu geçmeyen diğer karşı ağırlıklı hidrolik kamyonlar hariç)

 

Tarif: Ek I, 36 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 36 numaralı paragraf.

 

16) Yükleyiciler (<500 kW)

 

Tarif: Ek I,  37 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 37 numaralı paragraf.

 

17) Hareketli vinçler

 

Tarif: Ek I, 38 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 38 numaralı paragraf.

 

18) Motorlu çapalama teçhizatı (< 3 Kw)

 

Tarif: Ek I, 40 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 40 numaralı paragraf.

 

19) Kaldırım perdah makineleri (finişer) (yüksek sıkıştırma parçası ile teçhiz edilen kaldırım perdah makineleri hariç)

 

Tarif: Ek I, 41 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 41 numaralı paragraf.

 

20) Güç jeneratörleri (<400 kW)

 

Tarif: Ek I, 45 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 45 numaralı paragraf.

 

21) Kule vinçleri

 

Tarif: Ek I, 53 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 53 numaralı paragraf.

 

22) Kaynak jeneratörleri

 

Tarif: Ek I, 57 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 57 numaralı paragraf.

 

 

 

Teçhizatın tipi Net kurulu güç

P (kW),

 

Elektrik gücü

 

1

Pel ( ) (kW),

 

Uygulama kütlesi m

(kg),

 

Kesme genişliği

 

L (cm)

Müsaade edilen ses gücü seviyesi dB/1pW
3 Temmuz2004’den itibarenI. Safha 3 Ocak 2006’danitibarenII. Safha
Sıkıştırma      makineleri      (titreşimli      silindirler, titreştirici levhalar, titreşimli çekiçler)

P ≤ 8

108

105(2)
8 < P ≤ 70

109

106(2)
P > 70 89   +   11log P 86 + 11 log P(2)

 

 

Paletli dozerler, paletli yükleyiciler, paletli kazıcıyükleyiciler P ≤ 55

106

103(2)
P > 55 87   +   11 log P 84 + 11 log P(2)
Tekerlekli dozerler, tekerlekli yükleyiciler, tekerlekli kazıcı-yükleyiciler, damperli kamyonlar, greyderler, yükleyici tipli toprak doldurmalı sıkıştırıcılar, içten yanmalı motor tahrikli karşı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar, hareketli vinçler, sıkıştırma makineleri (titreşimsiz silindirler), kaldırım perdah makineleri, hidrolik güç oluşturma makineleri P ≤ 55

104

101(2)(3)
P > 55 85   +   11log P 82 + 11 log P(2)(3)
Kazıcılar, eşya taşımak için yük asansörleri, yapı(konstrüksiyon)     vinçleri,     motorlu      çapalamamakineleri P ≤ 15

96

93

P > 15 83   +   11 log P 80 + 11 log P
Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler m ≤ 15

107

105
15< m < 30 94   +   11log m 92 + 11 log m(2)
m ≥ 30 96   +   11 log m 94 + 11 log m
Kule vinçleri 98 + log P 96       +log P
Kaynak ve güç jeneratörleri Pel ≤ 2 97  +   logPel 95       +log Pel
2 < Pel ≤ 10 98  +   logPel 96       +log Pel
Pel > 10 97  +   logPel 95       +log Pel
Kompresörler P ≤ 15

99

97

P > 15 97 + 2 logP 95   +   2log P
Çim          biçme         makineleri,          çim düzeltme/çim kenar düzeltme makineleri L ≤ 50

96

94(2)
50<  L  ≤70

100

98

70<  L  ≤120

100

98(2)

 

 

L > 120

105

103(2)
(1)           Kaynak jeneratörleri için Pel : İmalatçı tarafından verilen faktörün en küçük değeri için bilinen yük gerilimi ile çarpılan klasik kaynak akımı.Güç jeneratörleri için Pel : ISO 8528-1: 1993 standardının madde 13. 3. 2’sine göre ana güç.(2)           II. Safhaya ait değerler aşağıdaki ekipman tipleri için tamamen örnek niteliğindedir:-              arkasından yürünen titreşimli silindirler,-              titreşimli plakalar (> 3 kW) 

–              titreşimli çekiçler

 

–              dozerler (çelik raylı)

 

–              yükleyiciler (çelik raylı > 55 kW)

 

–               içten yanmalı motorla çalışan karşı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı kamyonlar

 

–               sıkıştırma parçalı kaldırım perdah makineleri

 

–               elle tutulan içten yanmalı motorlu beton kırıcılar ve kazmalar (15 < m < 30)

 

–               çim biçme makineleri, çim düzeltme makineleri / çim kenar düzeltme makineleri

 

Kesin değerler, Komisyonun yapacağı değişikliklere bağlı olacaktır. Böyle bir tadilat olmaması durumunda I. Safhaya ait değerler II. Safha için geçerli olmaya devam edecektir.

 

(3)           Tek motorlu seyyar vinçler için, I. Safhaya ait değerler 3 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olmaya

devam edecektir. Bu tarihten sonra II. Safha değerleri geçerli olacaktır.

 

 

 

İzin verilen ses gücü seviyesi en yakın tamsayıya yuvarlanmalıdır (0,5’ten küçükler için küçük sayı, 0,5’e eşit veya büyükler için büyük sayı kullanılır).

 

 

 

b) Sadece gürültü işaretlemesine konu olan teçhizat, tarif ve ölçme yöntemleri ilgili ekine atıfta bulunularak aşağıda liste halinde verilen, garanti edilen ses güç seviyeli teçhizata gürültü işaretlemesi yapılmalıdır.

 

 

1) İçten yanmalı motorlu erişim platformları

 

Tarif: Ek I, 1 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 1 numaralı paragraf.

 

 

 

2) Çalı kesiciler

 

Tarif: Ek I, 2 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 2 numaralı paragraf.

 

 

 

3) Eşyaların taşınmasında kullanılan yük asansörleri (elektrik motorlu)

 

Tarif: Ek I,  3 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B,  3 numaralı paragraf.

 

 

4) Açık alanda kullanılan şeritli testere makineleri

 

Tarif: Ek I, 4 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 4 numaralı paragraf.

 

 

 

5) Açık alanda kullanılan daire testere tezgâhları

 

Tarif: Ek I, 5 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 5 numaralı paragraf.

 

 

 

6) Elde taşınan zincirli testereler

 

Tarif: Ek I, 6 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 6 numaralı paragraf.

 

 

 

7) Yüksek basınçlı kombine yıkama ve emme taşıtları

 

Tarif: Ek I, 7 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 7 numaralı paragraf.

 

 

 

8) Sıkıştırma makineleri(sadece patlamalı tokmaklar)

 

Tarif: Ek I, 8 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 8. numaralı paragraf

 

 

 

9) Beton veya harç karıştırıcıları (mikserleri)

 

Tarif: Ek I, 11 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 11 numaralı paragraf.

 

 

 

10) İnşaat vinçleri(elektrik motorlu)

 

Tarif: Ek I,  12 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 12 numaralı paragraf.

 

 

 

11)  Beton ve harç taşıma ve püskürtme makineleri

 

Tarif: Ek I,  13 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 13 numaralı paragraf.

 

 

 

12) Taşıyıcı bantlar

 

Tarif: Ek I, 14 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 14 numaralı paragraf.

 

 

 

13)  Taşıt üzerindeki soğutucu teçhizat

 

Tarif: Ek I,  15 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 15 numaralı paragraf.

 

14) Delme aletleri

 

Tarif: Ek I,  17 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 17 numaralı paragraf.

 

 

 

15)  Kamyon üzerindeki siloları veya tankları yükleme ve boşaltma teçhizatı

 

Tarif: Ek I, 19 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 19 numaralı paragraf.

 

 

 

16)  Cam geri dönüşüm konteynerleri

 

Tarif: Ek I, 22 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 22 numaralı paragraf.

 

 

 

17) Çim biçme /çim kenar düzeltme makineleri

 

Tarif: Ek I, 24 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 2 numaralı paragraf 4.

 

 

 

18) Çalı biçme makineleri

 

Tarif: Ek I, 25 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 25 numaralı paragraf.

 

 

 

19) Yüksek basınçlı yıkayıcılar

 

Tarif: Ek I, 26 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 26 numaralı paragraf.

 

 

 

20) Yüksek basınçlı su püskürtme (jeti)   makineleri

 

Tarif: Ek I, 27 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 27 numaralı paragraf.

 

 

 

21) Hidrolik çekiçler

 

Tarif: Ek I, 28 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 28 numaralı paragraf.

 

 

 

22) Derz makineleri

 

Tarif: Ek I, 30 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 30 numaralı paragraf.

 

 

 

23) Yaprak üfleyicileri

 

Tarif: Ek I, 34 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 34 numaralı paragraf.

 

 

 

24) Yaprak toplayıcılar

 

Tarif: Ek I, 35 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 35 numaralı paragraf.

 

 

 

25)  Hidrolik kaldırmalı kamyonlar, içten yanmalı motor tahrikli, karşı ağırlıklı (sadece Ek I, 36 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında tanımlanan beyan edilen kapasitesi 10 tonu geçmeyen diğer karşı ağırlıklı hidrolik kamyonlar)

 

Tarif: Ek I, 36 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 36 numaralı paragraf.

 

 

 

26) Hareketli atık konteynırları

 

Tarif: Ek I, 39 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 39 numaralı paragraf.

 

 

 

27) Kaldırım finişerleri (yüksek sıkıştırma parçası ile teçhiz edilmiş)

 

Tarif: Ek I, 41 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 41 numaralı paragraf.

 

 

 

28) Yığma teçhizatı

 

Tarif: Ek I, 42 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 42 numaralı paragraf.

 

 

 

29) Boru döşeyiciler

 

Tarif: Ek I,  43 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B,  43 numaralı paragraf.

 

30) Yol tırtılları

 

Tarif: Ek I,  44 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B,  44 numaralı paragraf.

 

 

 

31) Güç jeneratörleri (≥ 400 kW )

 

Tarif: Ek I, 45 numaralı paragraf.  Ölçme:Ek III, Bölüm B, 45 numaralı paragraf.

 

 

 

32) Motorlu süpürücüler

 

Tarif: Ek I, 46 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 46 numaralı paragraf.

 

 

 

33) Atık toplama taşıtları

 

Tarif: Ek I, 47 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 47 numaralı paragraf.

 

 

 

34) Yol işleme(frezeleme) makineleri

 

Tarif: Ek I,   48 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 48 numaralı paragraf.

 

 

35) Kazıyıcılar

 

Tarif: Ek I,  49 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B,  49 numaralı paragraf.

 

 

 

36) Parçalayıcılar/ufaltıcılar

 

Tarif: Ek I,  50 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B,  50 numaralı paragraf.

 

 

 

37) Dönen takımlı kar püskürtme makineleri (kendinden tahrikli, ataşmanları hariç)

 

Tarif: Ek I,  51 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 51 numaralı paragraf.

 

 

 

38) Emme taşıtları

 

Tarif: Ek I,  52 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 52 numaralı paragraf.

 

 

 

39) Kanal kazıcılar

 

Tarif: Ek I, 54 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B,  54 numaralı paragraf.

 

 

 

40) Mikser (karıştırıcı) kamyonlar

 

Tarif: Ek I, 55 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B,  55 numaralı paragraf.

 

 

 

41) Su pompa üniteleri (suda kullanılmayan)

 

Tarif: Ek I, 56 numaralı paragraf.  Ölçme: Ek III, Bölüm B, 56 numaralı paragraf.

 

Standardlar

 

MADDE  6-  (1)  Bu  Yönetmeliğin  uygulanmasına  yönelik  temel  gürültü  emisyon  standardları  bu

Yönetmeliğin Ek III  Bölüm A ve Bölüm B’de her bir teçhizat için belirtilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, AT Uygunluk Beyanı, İşaretlemeler

 

Uygunluğun Kabulü ve Gürültü Bilgilerinin Toplanması

 

 

 

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

 

MADDE 7– (1) Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

a)  Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen herhangi bir teçhizat  piyasaya arz edilmeden veya hizmete sokulmadan önce, İmalatçı tarafından teçhizatın her bir tipi aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden birine tabi tutulmalıdır:

 

1) Ek VI’da belirtilen teknik belgelerin değerlendirilmesi ve periyodik  kontroller ile iç üretim kontrolü prosedürü veya,

 

2) Ek VII’de belirtilen birim doğrulama prosedürü veya,

 

3) Ek VIII’de belirtilen toplam kalite güvence prosedürü.

 

b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen teçhizatın her bir tipi, piyasaya arz edilmeden veya hizmete sokulmadan önce, imalatçı tarafından teçhizatın her bir tipi Ek V’de belirtilen iç üretim kontrolü prosedürüne tabi tutulur.

 

 

 

c)  Bakanlık;  Komisyon ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birinin gerekçeli isteği üzerine, uygunluk değerlendirme işlemleri sırasında kullanılan  ve teçhizatın tipi ve özellikle Ek V’in 3 numaralı paragrafı, Ek VI’nın 3 numaralı paragrafı, Ek VII’nin 2 numaralı paragrafı ve Ek VIII’in madde 3. 1 ile 3.3 numaralı paragraflarında belirtilen teknik belgelerle ilgili bütün bilgilerin temin edilmesini sağlar.

 

AT uygunluk beyanı

MADDE  8-  (1)  Bu  Yönetmelik  kapsamındaki  teçhizatın  imalatçısı  veya  Türkiye’de  yerleşik  yetkili

temsilcisi, teçhizatın bir elemanının bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu belgelendirmek üzere, imal edilen teçhizatın her bir tipi için bir AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu uygunluk beyanın asgari muhtevası Ek II’de belirtilmiştir.

 

(2) Piyasaya arz edilen veya hizmete sokulan teçhizata ait  AT uygunluk beyanı Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

 

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, AT uygunluk beyanının bir örneğini; Ek V’in 3 numaralı paragrafı, Ek VI’nın 3 numaralı paragrafı, Ek VII’nin 2 numaralı paragrafı, Ek VIII’in 3.1 ve 3.3 numaralı paragraflarında belirtilen teknik belgeler ile birlikte, teçhizatın en son imal edildiği tarihten itibaren 10 yıl muhafaza etmelidir.

 

 

İşaretlemeler

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki pazara sürülen veya hizmete sokulan, bu Yönetmeliğin

hükümlerine uygun olan teçhizat, CE uygunluk işaretini taşımalıdır. İşaretleme CE harflerinden oluşur.

 

 

 

(2) CE işareti, garanti edilen ses güç seviyesi işareti ile birlikte bulunmalıdır. Bu işaretlerin birer örneği

Ek IV’te verilmiştir.

 

 

 

(3) CE uygunluk işareti ve garanti edilen ses güç seviyesi işareti her bir teçhizatta, görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde bulundurulmalıdır.

 

 

 

(4) CE işareti veya garanti edilen ses güç seviyesi işareti ile ilgili, teçhizat üzerinde bulundurulan anlam bakımından muhtemelen yanıltıcı olabilecek işaretlemeler veya yazılar yasaktır. Herhangi diğer bir işaretleme, CE işaretinin ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretinin görünürlülüğünün ve okunabilirliğinin azalmaması şartıyla, teçhizatta bulundurulabilir.

 

 

 

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın başka hususlar bakımından diğer yönetmeliklerin konusu olması ve söz konusu yönetmelikler gereğince CE işareti taşıması gereken durumlarda, bu işaret teçhizatın aynı zamanda diğer yönetmelik hükümlerini de karşıladığını belirtir. Bununla beraber, bu yönetmeliklerden biri veya daha fazlası, geçiş sürecinde uygulayacağı düzenlemelerin seçimini İmalatçıya bıraktığı takdirde CE  işareti,

 

teçhizatın sadece İmalatçı tarafından uygulanan yönetmeliğin hükümlerini karşıladığını belirtir. Bu durumda, bu

Yönetmeliğin gerektirdiği teçhizata eşlik eden belge, ilan veya talimatlarda yer alır.

 

Uygunluğun kabulü

 

MADDE 10– (1) CE işaretini ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretini taşıyan ve AT uygunluk beyanı bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, bu Yönetmeliğin tüm hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

Gürültü bilgilerinin toplanması

MADDE  11-  (1)  İmalatçı  veya  Türkiye’de  yerleşik  yetkili  temsilcisi,  bu  Yönetmelik  kapsamındaki

teçhizatı piyasaya sürdüğü veya hizmete sunduğu takdirde, teçhizatın her tipine ait AT uygunluk beyanının bir kopyasını aşağıdaki bilgilerle birlikte Bakanlığa bildirecektir.

 

 

 

a) Net Kurulu gücü veya diğer gürültü ile ilgili herhangi bir değeri,

 

b) Ölçülen ses güç seviyesi,

 

c) Garanti edilen ses güç seviyesi,

 

d) Teçhizatın açıklaması,

 

e) İmalatçının ve/veya markanın adı,

 

f) Model numarası/ismi.

 

 

 

(2)  Bakanlık,  birinci  fıkrada  belirtilen  AT  uygunluk  beyanının  bir  kopyasını  ve  bilgileri

Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluş

 

Onaylanmış Kuruluş

MADDE 12- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet

gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Bakanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, anılan yönetmelikteki hükümleri ve Ek IX’daki asgari kriterleri yerine getirmelidir. Ancak bir uygunluk değerlendirme kuruluşu söz konusu kriterleri yerine getirse dahi, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atamayabilir.

 

BİNCİ BÖLÜM

 

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Teçhizatın Uygunsuzluğu

 

Piyasaya arz

 

MADDE  13–  (1)  Aşağıdaki hususlar  sağlanıncaya kadar,  bu  Yönetmelik kapsamındaki   teçhizat

piyasaya arz edilemez veya hizmete sokulamaz.

a) Teçhizat, bu Yönetmeliğin çevredeki gürültü emisyonu ile ilgili özelliklerini sağlar.

 

b) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemleri tamamlanır.

 

 

 

bulunur.


c) Teçhizat, CE işaretini ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretini taşıdığında ve AT uygunluk beyanı

 

 

 

 

(2) Ne imalatçının ne de yetkili temsilcisinin Türkiye’de yerleşik olmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin hükümleri, teçhizatı piyasaya arz eden veya hizmete sokan gerçek veya tüzel kişiye uygulanır.

 

 

(3) Bu Yönetmeliğin hükümlerine uyan, CE işaretini ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretini taşıyan ve AT uygunluk beyanı bulunan teçhizatın piyasaya arz edilmesi veya hizmete sokulması yasaklanmaz, sınırlandırılmaz ve engel olunmaz.

 

 

 

(4) Bu Yönetmelik kapsamına giren, ancak Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığını ve İmalatçı tarafından uygunluğu sağlanıncaya kadar teçhizatın piyasaya arz edilmeyeceği veya hizmete sunulmayacağını açıkça gösteren gözle görülebilir bir işaret taşıması şartıyla, ticari fuarlarda, sergilerde ve gösterilerde sergilenebilir. Gösterim süresince kişilerin korunmasını sağlamak için yeterli emniyet tedbirleri alınır.

 

 

 

(5) Bu Yönetmeliğin kapsamındaki teçhizatın piyasada yer almasını veya hizmete sokulmasını sınırlayan ve bu Yönetmeliğe uygun olarak alınan tedbirlerin hangi gerekçelere dayanarak alındığı Bakanlıkça belirtilir. Bu şekilde alınan bir tedbir ilgili taraflara mümkün olduğu kadar çabuk bildirilir, aynı zamanda ilgili taraflar, yürürlükte olan mevzuata göre mevcut yasal çözümler ve bu çözümlerin tabi olduğu süre kısıtlamaları hakkında bilgilendirilir.

 

Piyasa gözetimi ve denetimi

 

MADDE  14–   (1)  Bakanlık,  bu  Yönetmelik  kapsamındaki  teçhizatın  piyasa  gözetimi  ve  denetimini

13/11/2001 tarihli 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan  Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

 

Teçhizatın uygunsuzluğu

MADDE  15-  (1)  Bakanlık  bu  Yönetmelik  kapsamındaki piyasaya  arz  edilen  veya  hizmete  sokulan

teçhizatın bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili

temsilcisi teçhizatı bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun hale getirecek şekilde bütün uygun tedbirleri alır.

 

(2) Bakanlık; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen sınır değerler aşıldığında veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine olan uygunsuzluk bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedbirlerin alınmasına rağmen devam ederse, sözü edilen teçhizatın piyasada yer almasını veya hizmete sokulmasını sınırlamak veya yasaklamak veya piyasadan geri çekilmesini sağlamak için bütün uygun tedbirleri alır. Bakanlık, alınan tedbirleri, kararların gerekçelerini ve uygunsuzlukla ilgili görüşlerini Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

 

Kullanıma ilişkin düzenlemeler

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, aşağıda belirtilen hususlarda Bakanlığın düzenleyici tedbir

almasını engellemez:

 

a) Teçhizatın hassas olduğu düşünülen alanlarda kullanımına yönelik tedbirler. Bu tedbirlere teçhizatın çalışma saatlerinin kısıtlamasına yönelik tedbirler de dahildir.

 

b)  Teçhizatın bu  Yönetmelikle belirtilen  hususlar  dışında  değiştirilmesini gerektirmeyecek şekilde, teçhizatı kullanan kişileri korumaya yönelik tedbirler.

 

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 7– (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin

Teknik  Mevzuatın  Hazırlanması  ve  Uygulanmasına  Dair  Kanun  ve  bu  Kanun  çerçevesinde  Dış  Ticaret

Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

 

MADDE 8 – (1) 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Yönetmelik  eki için tıklayın.