CE İşareti ile İlgili Bazı Terimler

CE İşareti ile İlgili Bazı Terimler

ce-belgesi

CE Belgesi

Yetkili Kuruluş: Ürünler ile ilgili mevzuatları hazırlayan ve yasal olarak yetkili olan kurumdur.

Onaylanmış Kuruluş – Notified Body: Ürünlerin Test, muayene , belgelendirme işlemlerini  Uygunluk Değerlendirme Yönetimi ve AT Tip İnceleme Belgesi düzenlemek üzere yetkili yetkili bakanlıklar tarafından resmi olarak atanmış uygunluk değerlendirme kuruluşlarıdır.

Modül (Uygunluk Değerlendirme Prosedürü): Ürün ile ilgili direktif kapsamında , ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işleminin uygulanacağı yöntemlerdir.

Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı : AB  Komisyonunun yönergesi üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu – CEN, CENELEC, ETSI  tarafından hazırlanan standarttır.

Uyumlaştırılmış Ulusal Standart : Bir Uyumlaştırılmış Avrupa standardını Türkiye ‘de uygulayabilmek amacıyla Türk Standardı Enstitüsü – TSE tarafından Türk Standardı olarak uyumlaştırıp yayınlanan standarttır.

Ulusal Standart : TSE – Türk Standartları Enstitüsü hazırladığı standartlara denir.

Uygunluk Değerlendirmesi: Kalibrasyon, test, belgelendirme, muayene faaliyetlerini içeren işlemlerin tümüne denir.

AT Uygunluk Beyanı : Üreticinin, pazara sunduğu ürünü , ilgili direktif yönetmeliklerine  uygunluğunu bildirdiği belgeye denir.

AT Tip İncelemesi Belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenerek bir ürün örneğinin , ilgili direktiflere göre asgari güvenlik şartlarını karşıladığını gösteren belge.

Teknik Dosya: Ürünün tasarım, üretim , paketleme , dağıtım gibi tüm aşamalarının  bilgilerini içeren belgedir.  Bu bilgiler, ürünün ilgili temel şartlara uygunluğunu gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Teknik dosya, ürünün pazara çıkış tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklanmalıdır.

Teknik Dosyanın İçeriği : 

  • Ürüne ait genel bir tanımlama
  • Tasarım ve imalata ait teknik çizimler, çalışma, montaj, taşıma prosedürleri ile ilgili tüm  bilgiler,
  • Ürünün üretiminde kullanılan standartlar
  • Standartların kullanılmadığı durumlarda, ilgili direktiflerce öngörülen temel emniyet/güvenlik gereklerine uyum için uygulanan çözümler
  • Raporlar
  • AT Tip İnceleme Belgesi
  • Kalite Güvence Sistem Belgesi (gerektiği durumda )
  • AT Uygunluk Beyanı