Dondurucular CE Belgesi

 

Dondurucular Ce Belgesi

ev tipi buzdolapları, donmuş gıda muhafaza dolapları, gıda dondurucuları ve bunların kombinasyonlarından oluşan cihazların enerji verimliliğinin sağlanarak piyasaya arzına, uygunluk değerlendirme prosedürlerine, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

 • Elektrikli buzdolapları
 • Dondurulmuş yiyecek depolama kabinleri,
 • Yiyecek dondurucuları

ve bunların kombinasyonları.

Dondurucular Ce Belgesi

ev tipi buzdolapları, donmuş gıda muhafaza dolapları, gıda dondurucuları ve bunların kombinasyonlarından oluşan cihazların enerji verimliliğinin sağlanarak piyasaya arzına, uygunluk değerlendirme prosedürlerine, piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

 • Elektrikli buzdolapları
 • Dondurulmuş yiyecek depolama kabinleri,
 • Yiyecek dondurucuları

ve bunların kombinasyonları.

Dondurucular Ce Belgesi

Dondurucular ce işaretleme süreci genel olarak aşağıda sıralanmıştır.

 • Ürün tanımlaması yapılması (Ürünün hangi direkitflere girdiği tanıımlanmalı)
 • Risk değerlendirmesi yapılması.
 • Teknik dosya hazırlanması
 • AB uygunluk beyanı
 • Ce İşaretlemesi
 • Dondurucular Ce Belgesi
 • SOĞUTUCU CİHAZIN MÜSAADE EDİLEBİLİR AZAMİ ENERJİ TÜKETİMİNİN HESAPLAMA YÖNTEMİ VE UYGUNLUK KONTROLU İÇİN İŞLEM
 • Ev tipi soğutucu cihazın elektrik tüketimi (her 24 saat için kWh cinsinden ifade edilebilen) ait olduğu cihaz kategorisinin (örneğin; 1 yıldızlı soğutucu, yatık tip (chest) dondurucu benzeri), cihaz hacminin, yapısından kaynaklanan enerji verimliliğinin (yalıtım kalınlığı, kompresör verimliliği, ve benzeri) ve ortam sıcaklığıyla cihazın içindeki sıcaklık arasındaki farkın bir fonksiyonudur.
 • Bundan dolayı, enerji verimlilik standardlarının oluşturulmasında, enerji tüketimine etki eden güçlü esas faktörlere (örneğin, cihazın kategorisi ve hacmi) müsaade edilmelidir. Bu nedenle, soğutucu cihazın müsaade edilebilen azami elektrik tüketimi cihaz hacminin bir fonksiyonu olan doğrusal bir eşitlikle tanımlanır ve her bir cihaz kategorisi için farklı eşitliklerle gösterilir.
 • Verilen cihazın müsaade edilen azami elektrik tüketimini hesaplamak için, cihaz öncelikle aşağıdaki listeden uygun bir kategoriye dahil edilmelidir:
Kategori Açıklama
1 Düşük sıcaklık bölmesi olmayan soğutucu ( 1 )
2 5øC ve/veya 12øC‘de bölmesi olan soğutucu/ara soğutucu (chiller)
3 Yıldızı olmayan düşük sıcaklık bölmeli soğutucu
4 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu (*)
5 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu (**)
6 Düşük sıcaklık bölmeli soğutucu (***)
7 Dondurucu bölümü olan soğutucu/dondurucu (****)
8 Gıda dondurucu, dik tip
9 Gıda dondurucu, yatık tip
10 İkiden fazla kapısı olan soğutucu/dondurucu, veya yukarıdakileri kapsamayan diğer cihazlar
(1) -6øC‘da veya altındaki bir sıcaklığa sahip olan herhangi bir bölüm
 • Dondurucular Ce Belgesi
 • DONDURUCULAR CE UYGUNLUK İŞARETİ
 • Dondurucular üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.
 •    CE Şekli
 •     – CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.
 •     – CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.