Elektromanyetik Uyumluluk – EMC

 

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Emc. Ce Belgesi

89/336/EEC sayılı Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Direktifi işleyişi diğer cihazları bozabilecek veya diğer cihazlardan etkilenip bozulabilecek bütün elektrikli ve elektronik cihazlara uygulanacak temel gerekleri belirlemektedir. Bu cihazların tasarım amacı ve çalıştıkları olağan ortam göz önünde bulundurulmalıdır.

 • ulusal radyo ve televizyon alıcıları,
 • sanayi üretim ekipmanı,
 • mobil radyo donanımı,
 • mobil radyo ve ticari telsiz telefon donanımı,
 • tıbbi ve bilimsel aletler,
 • bilgi teknolojisi donanımı,
 • ev aletleri ve elektronik ev eşyaları,
 • hava ve deniz radyo (telsiz) ekipmanları,
 • elektronik eğitim araçları,
 • telekomünikasyon ağları ve ekipmanları,
 • radyo ve televizyon yayını vericileri,
 • lambalar ve floresan lambalar.

Yukarıda sayılan araçlar ve diğer araçlar olağan elektromanyetik ortamlarda yeterli elektromanyetik bağışıklığa sahip olabilecek bir şekilde yapılmalıdırlar.

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Ce Belgesi

Teknik dosya

Teknik dosya cihazın temel gereklere uygunluğunun değerlendirilebilmesini sağlamalıdır. Teknik dosya cihazın tasarım ve imalâtını ve özellikle de:

 • Cihazın genel bir tarifini,
 • Varsa, kısmen ya da tamamen uygulanan uyumlaştırılmış standartlara uygunluğun kanıtını,
 • İmalâtçının uyumlulaştırılmış standartları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı durumlarda,elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinin bir tarifini, yapılan tasarım hesaplarının sonuçlarını, yapılan incelemeleri, deney raporlarını ve benzerlerini içerecek şekilde bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için alınan tedbirlerin açıklaması ve tarifini,
 • Onaylanmış kuruluştan alınan bir beyanı

kapsamalıdır.

Elektromanyetik Uyumluluk İşaretleme Süreci;

Elektromanyetik uyumluluk direktifi  kapsamında ce işaretleme süreci genel olarak aşağıda sıralanmıştır

 • Ürün tanaımlaması yapılması (Ürünün hangi direkitflere girdiği tanıımlanmalı)
 • Risk değerlendirmesi yapılması.
 • Teknik dosya hazırlanması
 • AB uygunluk beyanı
 • Ce İşaretlemesi

Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi Testleri

İç Üretim Kontrolü

 • İmalâtçı Ek I’in 1 numaralı paragrafında belirtilen koruma şartlarının karşılanması açısından, ilgili olaylara göre cihazın elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesini yapmalıdır. Atıfları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olan ilgili tüm uyumlulaştırılmış standartların doğru uygulanması elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesi yapılmasına eşdeğer olacaktır.
 • Elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinde, tasarlanan bütün normal çalışma şartları dikkate alınmalıdır. Cihazın farklı şekillerde düzenlenebildiği durumlarda elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesi, cihazın imalâtçı tarafından tasarlandığı gibi kullanımını tespit ettiği bütün muhtemel düzenlemelerde Ek I’in birinci paragrafında belirtilen koruma şartlarını karşılayıp karşılamadığını teyit etmelidir.
 • Ek IV’te yer alan hükümlere göre, imalâtçı cihazın bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygun olduğunu gösteren teknik dosya düzenlemelidir.
 • İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, teknik dosyayı cihazın son imal edildiği tarihten itibaren en az on yıl süreyle yetkili kuruluşların incelemesine açık tutmalıdır.
 • Cihazın ilgili bütün temel gereklere uygunluğu, imalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından verilen AT uygunluk beyanı ile gösterilmelidir.
 • İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, AT uygunluk beyanını cihazın son imal edildiği tarihinden itibaren en az on yıl süreyle yetkili kuruluşların incelemesine açık tutmalıdır.
 • Ne imalatçı ne de yetkili temsilcisi Türkiye’de yerleşik değil ise, AT uygunluk beyanını ve teknik dosyayı yetkili kuruluşların incelemesine açık tutma yükümlülüğü, cihazı Türkiye piyasasına arz eden kişiye aittir.
 • İmalâtçı, ürünlerin bu Ekin üçüncü paragrafında belirtilen teknik dosyaya ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak imal edilmesini sağlamak için gerekli bütün önlemleri almalıdır.
 • Teknik dosya ve AT uygunluk beyanı Ek IV’te yer alan hükümlere uygun olarak düzenlenmelidir.
 • ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK CE UYGUNLUK İŞARETİ
 • Elektromanyetik uyumluluk  üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.
 •     CE Şekli
 •     – CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.
 •     – CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.