Kişisel Koruyucu Ekipmanlar CE Belgesi

 

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ce Belgesi 

Tanım:

Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeye denir.

AYAK KORUYUCULARI

 • Koruyucu baretler
 • Delinmez tabanlı emniyet ayakkabıları.
 • Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları.
 • Kaymayı önleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar
 • Yalıtkan tabanlı koruyucu ayakkabılar
 • Kolayca çıkarılabilen emniyet ayakkabıları

BAŞ KORUYUCULARI

 • Koruyucu baretler

YÜZ VE GÖZ KORUYUCULARI

 • Koruyucu gözlükler,
 • yüz siperlikleri
 • elle tutulan yüz koruyucuları

SOLUNUM SİSTEMİ KORUYUCULARI

 • Respiratörler
 • Solunum cihazları

İŞİTME DUYUSUNUN KORUNMASI

 • Kulak koruyucuları

EL, KOL VE VÜCUT KORUNMASI

 • Koruyucu giysi
 • Ateşe dayanıklı koruyucu giysi
 • Delinmeye dayanıklı önlükler
 • Deri Önlükler
 • Ön kolun (kolun bilekle dirsek arasında kalan bölümü) korunması
 • Eldivenler
 • Metal örgülü eldivenler

İKLİME DAYANIKLI GİYSİ

YANSITICI GİYSİ

EMNİYET KEMERİ

GÜVENLİK HALATLARI

Teknik Dosya

İmalatçı Teknik Dosyası:

 • İlişik KKD’nin bütün ayrıntılı planları ve temel gereklere uygunluğunun doğrulanmasını sağlamak için gerekli olan hesaplamalar ve prototip test sonuçları,
 • Modelin tasarımında göz önünde bulundurulan temel gereklerin, uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik ayrıntıların tam bir listesi.
 • Üretilen KKD’nin uyumlaştırılmış standartlara veya diğer teknik ayrıntılara uygunluğunu kontrol etmek ve kalite düzeyini korumak amacıyla imalatçının kendi üretim tesisinde kullanılan kontrol ve test cihazlarının tanıtılması,
 • kullanım kılavuzunun bir kopyası.

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ce İşaretleme Süreci;

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ce direktifi kapsamında ce işaretleme süreci genel olarak aşağıda sıralanmıştır

 • Ürün tanaımlaması yapılması (Ürünün hangi direkitflere girdiği tanıımlanmalı)
 • Risk değerlendirmesi yapılması.
 • Teknik dosya hazırlanması
 • AB uygunluk beyanı
 • Ce İşaretlemesi

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Ce Belgesi

Testleri

Onaylanmış kuruluş, aşağıda belirtilen yönteme uygun olarak AT tip incelemesini yürütür.

İmalatçının teknik dosyasının incelenmesi: İmalatçının teknik dosyasının ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygun olup olmadığı incelenir. İmalatçı uyumlaştırılmış ulusal standardları uygulamamışsa veya kısmen uygulamışsa veya böyle bir standard yoksa onaylanmış kuruluş, imalatçının teknik dosyasının, imalatçı tarafından kullanılan teknik özelliklere uygunluğunu incelemeden önce söz konusu özelliklerin temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.

Modelin incelenmesi: Onaylanmış kuruluş modelin, imalatçının teknik dosyasına uygun olarak üretilip üretilmediğini ve öngörülen amaç doğrultusunda tam bir güvenlik içinde kullanılıp kullanılamayacağını belirledikten sonra, modelin uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygun olup olmadığını tespit etmek için gerekli inceleme ve testleri yapar.

İmalatçı, uyumlaştırılmış ulusal standardları uygulamamışsa veya kısmen uygulamışsa veya böyle bir standard yoksa onaylanmış kuruluş, modelin temel gereklere ve imalatçı tarafından verilen teknik özelliklere uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla gerekli inceleme ve testleri gerçekleştirir.

Belge düzenlenmesi

Model için, onaylanmış kuruluş bir AT tip inceleme belgesi düzenler ve durumu başvuru sahibine bildirir.

Bu belgede yer alması gereken hususlar şunlardır;

 • Modelin tanınmasını sağlayacak gerekli açıklamalar ve çizimler,
 • Modelle ilgili her türlü özellik,
 • İncelemede elde edilen bulgular.

Komisyon, diğer onaylanmış kuruluşlar ve üye devletler, gerekçesini belirterek, AT tip inceleme belgesini, imalatçının teknik dosyasıyla muayene ve test raporlarının bir kopyasını alabilirler.

Belgelerin saklanması zorunluluğu

İmalatçının teknik dosyası, inceleme ve test raporlarının birer kopyası, KKD’ninpiyasaya verilişini takip eden on yıl süre ile hem imalatçı hem de onaylanmış kuruluş tarafından Bakanlık incelemesine hazır bulundurulmak üzere saklanır.

Onaylanmış kuruluşun yükümlülüğü

AT tip inceleme belgesi vermeyi reddeden veya belgeyi geri çeken onaylanmış kuruluş, diğer onaylanmış kuruluşları ve Bakanlığı bu durumdan haberdar eder. Bakanlık, bu kararı, gerekçeleri ile birlikte Komisyona ve AB üyesi ülkelere iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR CE UYGUNLUK İŞARETİ

Kişisel koruyucu ekipmanlar üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

CE Şekli

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.