Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistem Yönetmeliği (94/9/EC)

 

Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve

Koruyucu Sistemler ile  İlgili Yönetmelik (94/9/AT)

 

 

 

Amaç

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Yönetmelik kapsamına giren muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılacak teçhizat ve koruyucu sistemleri kapsar.

Ayrıca,  muhtemel patlayıcı ortamlar dışında  kullanılan, ancak patlama tehlikelerine karşı  teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için  gerekli olan  veya  buna  katkı sağlayan emniyet cihazları, kumanda cihazları ve düzenleyici (regülatör) cihazlar da bu Yönetmeliğin kapsamı dahilindedir.

Bu Yönetmelik aşağıdakileri kapsamaz:

a) Tıbbi bir ortamda kullanılacak olan  tıbbi  cihazlar,

b) Patlama tehlikesinin sadece  patlayıcı maddelerin veya  kararsız kimyasal maddelerin bulunmasından kaynaklandığı teçhizat ve koruyucu sistemler,

c) Muhtemel patlayıcı ortamların yalnızca kazayla gaz sızıntısı sonucu nadiren oluşabileceği ev ortamında ve ticari olmayan ortamlarda kullanılan teçhizatlar,

d) Kişisel  Koruyucu Donanım ile İlgili  Yönetmelik (89/686/AT)

kapsamındaki kişisel  koruyucu teçhizatlar,

e) Üzerindeki teçhizatlarla birlikte açık denizde seyreden gemiler ve kıyıdan uzaktaki seyyar üniteler,

f) Ulaşım  vasıtaları; yalnızca yolcuların havayolu, karayolu,

demiryolu veya  su yolu  ile taşınmasına yönelik taşıtlar ve bunların römorkları ile malların havayolu, devlet karayolu, demiryolu veya suyolu ile taşınması için  tasarlanmış olan  nakil  vasıtaları, (Muhtemel patlayıcı bir ortamda kullanılacak taşıtlar bu Yönetmelik kapsamından hariç  tutulmayacaktır.)

 

g) Ülkemizin güvenliği açısından lüzumlu olan  silah,  mühimmat ve savaş  malzemeleri.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 4703  sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair  Kanuna  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi  ve Ticaret Bakanlığını, b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını, c) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

d) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat: Yönetmelikte sadece, “teçhizat” olarak ifade  edilecektir. Malzemenin işlenmesi için ayrı ayrı veya  birlikte, enerjinin üretilmesi, aktarılması, depolanması, ölçülmesi, kontrolü ve dönüştürülmesi için kullanılacak olan  ve muhtemel tutuşma kaynakları ile patlamaya yol açabilecek makine, aparat, sabit veya  seyyar cihazlar, bunların kumanda aksamları ile cihazları ve algılama ya da koruma sistemlerini,

e) Koruyucu Sistemler: Yeni başlamış patlamaları derhal durdurmak ve/veya patlama alevlerinin ve patlama basınçlarının etki alanlarını sınırlamak için  düşünülmüş tasarım ünitelerini, (Koruyucu sistemler teçhizata entegre edilebilir veya  bağımsız sistemler olarak kullanılmak üzere  ayrı olarak piyasaya arz edilebilir.)

f) Aksam: Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin emniyetli çalışması için  gerekli olan  ancak  bağımsız olarak işlevi  olmayan herhangi bir parçayı,

g) Patlayıcı Ortamlar: Ortam şartları altında, tutuşma oluştuktan sonra  yanmanın tüm  yanmamış karışıma yayıldığı gaz, buhar, buğu  ya da toz halindeki yanıcı  maddelerin hava  ile karışımını,

h) Muhtemel Patlayıcı Ortam: Yerel şartlar ve işletme şartları nedeniyle patlayıcı olabilen bir ortamı,

i) Teçhizat Grupları ve Kategorileri: Gerekli koruma seviyesini

tanımlayan teçhizat grup  ve kategorileri Ek I’de açıklanmış olup;

1) I Nolu Teçhizat Grubu: Madenlerin yer  altı bölümlerinde kullanılacak teçhizatlar için  geçerli olanları,

2) II Nolu Teçhizat Grubu: Patlayıcı ortamların tehlikeye

düşürebileceği diğer yerlerde kullanılacak teçhizatlar için  geçerli olanları,

j) Onaylanmış Kuruluş: 4703  sayılı Kanun  ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış

 

Kuruluşlara Dair  Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine göre  bu Yönetmelik çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere  test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

k) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatı ve koruyucu sistemleri üreten, imal  eden,  ıslah eden  veya  ürüne adını,  ticari markasını veya  ayırt edici  işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya  tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında  olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer  alan  ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya  tüzel kişiyi,

l) CE Uygunluk İşareti : Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu ve ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

m) Uygunluk Değerlendirmesi: Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin,

bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

n) AT Uygunluk Beyanı  : Teçhizatın ve koruyucu sistemlerin, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, üretici tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

o) AT Tip İnceleme Belgesi  : Onaylanmış kuruluş tarafından

incelenen teçhizatın, tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden  belgeyi,

p) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan,  kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen  kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri  veya  birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan  düzenlemeyi,

r) Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı: Avrupa Birliği Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon Kuruluşu tarafından hazırlanan ve Avrupa Toplulukları Resmi  Gazetesinde yayımlanan standardı,

s) Uyumlaştırılmış Ulusal  Standart: Bir uyumlaştırılmış Avrupa Standardını uyumlaştıran ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından Türk Standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı,

 

t) Ulusal  Standart: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,

u) Piyasaya Arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması  için yapılan ilk faaliyeti,

ü) Piyasa Gözetimi ve Denetimi: Bakanlık tarafından, teçhizatın piyasaya arzı veya  dağıtımı aşamasında veya  teçhizat piyasada iken  bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup  olmadığının denetlenmesi veya  denetlettirilmesini,

v) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi  uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,

y) Ürün:  Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ve cihazları,

z) Amaca  Uygun  Kullanım: Bu Yönetmeliğin kapsamına giren

teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların Ek I’de  açıklanan teçhizat grupları ve kategorilere ve emniyetli çalışabilmeleri için  gerekli olan ve üretici tarafından sağlanan tüm  bilgilere uygun olarak kullanılmalarını,

ifade  eder.

 

 

 

 

Genel Şartlar

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel  Şartlar, Standartlar

 

Madde 5 — Teçhizat ve koruyucu sistemler aşağıda belirtilen şartları yerine getirmelidir.

a) Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan teçhizat, koruyucu sistem

ve cihazlar, kullanım amacı  göz önünde bulundurularak, Ek II’de belirtilen asgari sağlık  ve emniyet gereklerini karşılamalıdır.

b) Beraberinde Ek X’da belirtilen AT uygunluk beyanı bulunan ve 8 inci  maddede öngörülen CE uygunluk işaretini taşıyan bu Yönetmelik kapsamındaki cihazların ve beraberinde 7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen uygunluk belgesi bulunan aksamların bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde yer  alan  ilgili uygunluk değerlendirme prosedürleri de dahil olmak üzere  bu Yönetmeliğin tüm hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

c) Teçhizat ve koruyucu sistemler belli  bir patlayıcı ortam için

tasarımlanabilir. Bu durumda, bu teçhizat ve koruyucu sistemler buna göre  işaretlenmelidir.

d) Bakanlık, kişilerin ve özellikle de işçilerin bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ve cihazları kullanırken korunmalarını teminen lüzum gördüğü şartlar getirebilir. Ancak  bu şartlar, söz konusu teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların veya

 

aksamların bu Yönetmelikte öngörülmeyen bir yolla  değiştirilmesini öngöremez.

e) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen ve bir uyumlaştırılmış Avrupa standardını uyumlaştıran bir uyumlaştırmış ulusal standardın asgari emniyet ve sağlık  şartlarından bir veya  daha fazlasını kapsaması halinde bu standarda uygun olarak, uyumlaştırılmış standartların bulunmadığı durumlarda ise yine  aynı maddede belirtilen ulusal standartlara uygun olarak üretilmiş olan  bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların veya  aksamların bu Yönetmeliğin ilgili sağlık  ve emniyet şartlarına uyduğu kabul edilir.

Standartlar

Madde 6 — Bu Yönetmelik kapsamına giren teçhizat, koruyucu sistem ve cihazlarla ilgili Türk Standardları Enstitüsünce belirlenen uyumlaştırılmış ulusal standartlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmi  Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere  Müsteşarlığa bildirir.

Uyumlaştırılmış ulusal  standartların mevcut olmadığı durumlarda, Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak çıkartılacak tebliğle Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ulusal  standartların isimleri ve numaralarını Resmi  Gazete’de yayımlar ve bu standartların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere  Müsteşarlığa bildirir.

Komisyonun uyumlaştırılmış standartların 5 inci  maddede belirtilen şartları tam olarak karşılamadığını veya  ulusal standartların söz konusu gerekleri artık karşılamadığını bildirmesi halinde bu standartların uygulamadan tamamen ve ya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşü Bakanlık tarafından değerlendirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, CE Uygunluk İşareti, CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

Madde 7 — Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Gerektiğinde, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında

belirtilen cihazlar da dahil  olmak üzere,  teçhizatın uygunluğunun değerlendirilmesi ile ilgili prosedürler aşağıdaki gibidir.

1) I ve II nolu  teçhizat grubu, M1 ve 1 nolu  teçhizat kategorisi;

 

Üretici, bu Yönetmeliğin 8 inci  maddesinde belirtilen CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek III’te belirtilen AT Tip İnceleme prosedürüne ek olarak;

– Ek IV’de belirtilen Üretim Kalite Güvencesine ilişkin prosedürü

veya

– Ek V’de  belirtilen Ürün Doğrulamasına ilişkin prosedürü takip eder.

2) I ve II nolu  teçhizat grubu, M2 ve 2 nolu  teçhizat kategorisi;

i) Üretici, bu grup  ve kategorilerdeki içten yanmalı motor ve elektrikli teçhizat bakımından CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek III’te belirtilen AT Tip İnceleme prosedürüne ek olarak;

– Ek VI’daki Tipe Uygunluk Prosedürü veya

– Ek VII’deki Ürün  Kalite Güvencesi Prosedürünü takip eder.

(ii) Bu grup  ve kategorilerdeki diğer teçhizat bakımından üretici CE uygunluk işaretini iliştirebilmek için Ek VIII’deki İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü takip eder  ve aynı Ek’in 3 üncü  maddesinde öngörülen dosyayı onaylanmış kuruluşa verir. Onaylanmış kuruluş bu dosyayı aldığını  en kısa zamanda bildirir ve dosyayı muhafaza eder.

3) II nolu  teçhizat grubu, 3 nolu  teçhizat kategorisi;

Üretici, CE uygunluk işaretini iliştirmek için Ek VIII’de belirtilen İç

Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü takip eder.

4) I ve II nolu  teçhizat grubu;

Üretici, CE uygunluk işaretini iliştirilebilmek için bu bendin (1),  (2) ve (3) nolu  alt bentlerinde belirtilen prosedürlere ek olarak, Ek IX’da açıklanan Birim Doğrulaması ile ilgili prosedürü de izleyebilir.

b) Bağımsız  koruyucu sistemlerin uygunluk değerlendirmesi için  bu maddenin (a) bendinin (1) veya  (4) numaralı alt bendlerinin hükümleri uygulanır.

c) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen prosedürler, CE uygunluk

işaretinin iliştirilmesi hariç, bu Yönetmeliğin 4 üncü  maddesinde tanımlanan aksamlara da uygulanacaktır. Üretici tarafından nihai teçhizat veya  koruyucu sistemler için geçerli asgari şartlara uyum sağlanmasına yardımcı olmak üzere  aksamların bu Yönetmeliğin kendileri için geçerli hükümlerine uygun olduğunu ifade eden  ve özelliklerini ve teçhizat ya da koruyucu sistemlere nasıl dahil edileceğini gösteren bir belge  düzenlemelidir.

d) Ayrıca,  üretici CE uygunluk işaretini iliştirmek için,  Ek II’nin madde 1.2.7’sinde belirtilen emniyet hususları ile ilgili olarak Ek VIII’de belirtilen İç Üretim Kontrolü ile ilgili prosedürü izleyebilir.

e) Önceki  bentlere rağmen, Bakanlık, haklı  bir talep üzerine 2 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen ve yukarıdaki bentlerde belirtilen

 

prosedürlerin uygulanmadığı ve kullanımı koruma amaçlı olan teçhizatın, koruyucu sistemin ve müstakil cihazların piyasaya sürülmesine ve hizmete sokulmasına izin verebilir.

f) Yukarıda bahsedilen prosedürlerle  ilgili belge  ve yazışmalar

Türkçe  veya  ilgili onaylanmış kuruluşun kabul edeceği bir dilde  yapılır. g) Teçhizat ve koruyucu sistemlerin, 8 inci  maddede belirtilen CE

uygunluk işaretinin iliştirilmesini öngören diğer hususları kapsayan başka yönetmeliklere tabi olması  halinde, bu işaret teçhizat ve koruyucu sistemlerin söz konusu başka  yönetmeliklerin hükümlerine de uygun kabul edildiğini belirtecektir.

Ancak,  bu yönetmeliklerden bir veya  daha  fazlasının üreticinin, bir geçiş  dönemi içinde, hangi düzenlemelerin geçerli olacağını seçmesine izin vermesi halinde, CE uygunluk işareti yalnızca, üreticinin uyguladığı yönetmeliklere uygunluğu gösterecektir. Bu durumda, yönetmeliklerin öngördüğü ve teçhizat ve koruyucu sistemlerin beraberinde bulunan belgelerde, uyarılarda ya da talimatlarda söz konusu yönetmeliklerin Resmi  Gazete’de yayımlandığı şekilde ayrıntıları verilmelidir.

CE Uygunluk İşareti

Madde 8 — CE uygunluk işareti ‘CE’ baş harflerinden oluşur. Kullanılacak işaretleme şekli  Ek X’da gösterilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri geçerlidir.

CE Uygunluk İşaretinin Haksız İliştirilmesi

Madde 9 — Bu Yönetmeliğin 13 üncü  maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

CE uygunluk işaretinin uygunsuz olarak iliştirilmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda, üretici cihazın  CE uygunluk işareti ile ilgili hükümlere uygunluğunun sağlanması ve Bakanlık tarafından getirilen şartlar dahilinde ihlalin sona erdirilmesi ile yükümlüdür.

Yukarıda belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık söz konusu ürünün piyasaya sürülmesini kısıtlamak ya da yasaklamak veya  13 üncü  maddesinde belirtilen prosedürlere uygun olarak piyasadan çekilmesini sağlamak için uygun bütün tedbirleri alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluş

Onaylanmış Kuruluş

Madde 10  — Bakanlık tarafından görevlendirilecek onaylanmış kuruluşlar, EK XI’deki asgari kriterleri sağlamak zorundadır. Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde

 

faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini,

bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair  Yönetmelik”te belirtilen hükümler

çerçevesinde gerçekleştirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Genel  Şartlara

Uygunsuzluk

Piyasaya Arz

Madde 11  — Bu Yönetmeliğe uygun olarak imal  edilmiş teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların piyasaya arzına  ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğe uygun teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların piyasaya arzı ve hizmete sokulması yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez.

b) Beraberinde 7 nci maddenin (c) bendinde belirtilen bir uygunluk

belgesi bulunan ve bu Yönetmeliğin kapsamındaki aksamlar ile, bu Yönetmeliğin anlamı dahilindeki teçhizat ya da koruyucu sistemlere dahil  edilmesi düşünülen aksamların piyasaya sürülmesi yasaklanmaz, kısıtlanmaz ve engellenmez.

c) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamında bulunan teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların, ancak  gerektiği gibi  monte edilip bakımının yapılması ve amacına uygun olarak kullanıldığında insanların, hayvanların ve malların sağlık  ve emniyetini tehlikeye düşürmemeleri halinde, piyasaya sürülebilmeleri ve hizmete sokulabilmeleri için gerekli tüm tedbirleri alır.

d) Teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların uygun olmadığını açıkça gösteren bir işaret bulunması ve imalatçısı tarafından uygun hale getirilinceye kadar satışa sunulmamaları kaydıyla, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan, bu Yönetmeliğin kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem ve cihazların ticaret fuarları, sergiler, gösteriler, vesairede gösterilmesi engellenemez. Gösteriler sırasında kişilerin korunmasını sağlamak için yeterli emniyet tedbirleri alınmalıdır.

Piyasa Gözetimi ve  Denetimi

Madde 12  — Bakanlık cihazların piyasa gözetimi ve denetimini

17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanan “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair  Yönetmelik”te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması  halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

Genel Şartlara Uygunsuzluk

 

Madde 13  — Bakanlık, CE uygunluk işareti taşıyan ve amacına uygun olarak kullanılan bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat, koruyucu sistem veya  cihazların kişilerin ve gerektiğinde evcil  hayvanların ya da malların emniyetini tehlikeye düşürdüğünü tespit ederse, bu teçhizat veya  koruyucu sistemlerin piyasadan çekilmesinin, piyasaya sürülmesinin, hizmete sokulmasının ya da kullanılmasının yasaklanması ya da serbest dolaşımının kısıtlanması için uygun bütün tedbirleri alır.

Bakanlık alınan  bu tür bir tedbiri, kararının gerekçelerini ve özellikle

de uygunsuzluğun aşağıdakilerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirterek Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci  maddesinde belirtilen asgari şartların sağlanmaması,

b) 6 ncı maddede belirtilen standartların yanlış  uygulanması, c) 6 ncı maddede belirtilen standartlardaki eksiklikler.

Uygun  olmayan teçhizat veya  bir koruyucu sistemin CE uygunluk işareti taşıması halinde, işareti iliştirenler hakkında 12 nci maddede belirtilen Yönetmelik hükümlerine göre  işlem  yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 14  — Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 94/9/EC  sayılı Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bildirim

Madde 15  — Bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi  ülkelere bildirilir.

Kararların Bildirilmesi

Madde 16  — Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki bir teçhizat, koruyucu sistem ya da cihazın  piyasaya sürülmesini ve/veya hizmete sokulmasını kısıtlayan ya da yasaklayan ya da piyasadan çekilmesini öngören bir kararda dayandığı gerekçeleri ve yürürlükte bulunan mevzuat dahilinde başvurabileceği yasal  yolları belirterek, bu yasal yollara başvurabileceği sürelerle birlikte ilgili tarafa derhal bildirir.

Gizlilik

Madde 17  — Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yer  alan  tüm tarafların görevlerini yaparken edindikleri tüm  bilgilerle ilgili olarak gizlilik hükmüne riayet etmeleri zorunludur. Ancak  bu hüküm, Bakanlığın ve Onaylanmış Kuruluşların bilgi  alışverişi ve uyarıların dağıtılması ile ilgili yükümlülüklerini etkilemez.

 

Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

Madde 18  — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı  davranışta bulunanlara 4703  sayılı Ürünlere İlişkin Teknik  Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair  Kanun  ve bu Kanun  çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

Düzenlemeler

Madde 19  — Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmelik hükümleri 31/12/2003 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanır. Bu süre  zarfında gerek bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun üretilen, gerekse ilgili Türk Standardına uygun üretilen ürünler piyasaya arz edilebilir.

Yürürlük

Madde 20  — Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21  — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi  ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

EK I

 

 

TE IIIZAT GRUPLARININ KATEGORILER IIA.LINDESINIFLANDIRILMASINI BELIRLEYEN KRITERLER

 

I.I nola lehlzal grubv

(a)  M I  kalf: orisi, Urelici  larafondan  btlirlentn  i’ldme  poramellelerine  uygun hJabilecek ve yUksek seviyede koruma sa&layabilecek J<kildo losarlanmr$ ve g…,kti&inde  buna yUnelik ol11n1k  ilave Ozel koruma orao;lan liel  iz odilmiJl hizall kapsar.

 

Bu kalegorideki le hir.alon. madenlerin yerallo  bOIDmlerinde ve bu madenlerin griw  velveya yanoco  loz lehlikesi allondaki yerilsiD bOIOmlerindo kullanolmaso a lanmoJior.

 

Bu kalegoridekil hizalon, pallayoco bir ortam movculken  nadir eki<Jen oloylarda bile hw durumda kalmasr gerekir vo OJIIrdaki  gibi koruma aro lan ile koraklcrir.e edilir:

• Bir koruma anoo anza yapiiAonda en wndan ba&omsoz ikinci bir orao; gerekll kO<uma seviyesini sa8Jar veya

– G ll korumo seviyosi birbirindon ba&omsoz olarak iki anza olmaso durumunda sa&lanor.

 

Bu kalegoridokil hizal Ek II,madde 2.0.l’do btlirtllon !lave prtlara uysun olmalodor.

 

(b)  M2 kot : orisl, Dreliei  larafondan  btlirlenen iflolme panomelrelerine uygun hpbilecek vo yUksek  seviyede koruma sa&layabilecck fCkildo lasarlanmoJl hizalo kapsor.

 

Bu kalegorideki l hizalln, madonlerin  yerallo bOIOmlorinde YO  bu noadenlerin griw  ve/veya yanoco  IOZ lehlikesine maruz kalabilecek yerllsiU bOIDmlerinde kullanolmaso am lanmoJIIr.

 

Padayoco onam olufmaso durumunda bul hlzaton enerjlsinin kesilmesi amaflanmaklador.

 

Bu kal : orideki lehizalla ilgili koruma araco nonmal h¥11• esnasonda YO ayno zamanda daha allr h¥111koJullan ahonda. Gzellikle do kOIO  muamele vo de&iJen ortam kOfullanndan  kaynaklonan  kofUllor alllnda g li koruma soviyeslnlsa8Jar.

 

Bu kategoridekil hizaElc II, madde 2.0.2’de btlinilen ilaYO flrllara uygun olmahdor.

 

1.II nola lt hlzal grabv

(a)  I  nolu Kalegori,  Orelk:i larafondan  btlirlenon lfletme paramelrelerino uygun olanok hf8biloeek YO  yUksek soviyede bir korumo sa&layabilecek JokildelasarlanmtJl hizalt kapsar.

 

Du kalegoridekil hizot, havo lie gaz, buhor yo da bu&u kanJomlarondan  ya da hovalloz kanfomlonndan koynaklanan palla)’ler ortamlann  uzun bir sOrcyle sDrekli olarak  ya do sok sok mevoul oldu&u alanhmla  kullanolacaklor.

 

Bu kolegorideki l hizal serckli koruma seviyesini l hizatla ilgili lsllsnal olaylarda bile sa&llmahdor. Bu l hizal qa&odakl koruma &raflan ile karaklerize edilir:

– Bir korumo  araconon anzalonmaso durumundo en OZlndan baAtmsoz lklnci bir koruma oraoo gerekll koruma soviyeslni

sa8Jar veya

– Gerekli koruma seviyesi iki anzanon birbirinden ba&omsoz olarak onaya frkmaso durumunda sa&lanor.

 

Bu kllegoridekil hiz.al Ek ll, madde 2.1’de btlirtilon ilaYO ,anlara UYJUn olmahdor.

 

(b)  2 nolu Katesori, Orelici larafondan  belirlentn letme paramelrelerino uygun olarak hpbllecek ve yOksok

 

seviyedo bir koruma sa&layabilceek ,ekildelasarlanmol,


izau kapsor.

 

 

Bu kllegoridekil hizat gaz, buhar, bu&u ya da havalloz kon$rmlaronon yol lfi•A•  pallayiCO ortarnlann olufabileoeAi alanlarda kullonolacaklor.

 

Bu kategorideki ICfhizal ile ilgili koruma lraflaro sok sok olufan bozulmalarda ya da normal olarak dikklle ahnmaso gereken lehizatanzalannda bile gerekli koruma seviyesini sa&lar.

 

 

 

 

Bu kotegorideklt hizat, gaz, buhar, bu&u ya da havalloz kln11mlanndan  kaynaklanan patii)’ICI ortamlann olufml ihtimali olmayan ya da seyrek olarak ve yaln1zca  k1sa sOreyleolu$lu&u alanlarda kullanllacakt r.

 

Bu kateaoridekit hizat gerckli koruma seviyesini,normal hJm•esnas1nda salfar. Bu kategoridekit .hizat Ek II, madde 2.3’de belirtilen ilave $1r11ara uyaun olmohd1r.

 

EKII

 

 

MUIITEMEL PATLAVICI ORTAMLARDA KULLANILACAK TE(;IIIZATVE KORUVUCU SISTEMLERIN TASAIUM VE VAPIMIILE  ILGILI ASGARI SACLIK VE EMNIVET SARTLARI

 

On gOzltmlrr

A. H1tla dejli$<biltn teknoloji bilgisi m01nkOn oldujlunca dikkate ahnmah ve kullamlmahdlf.

 

D. Du Y(lneunctik, 2 nci  mad<Je.inin ikinci r,k..,mda  belhtilen cihazlari in asgari $1r11ar sadece patlamo riskleri

1smdan omniyetli ve gnvenlllr8h$malani in gerekli olmalan hallndeg erll olacoktlf.

 

I.TE(;IIIZAT VE KORUVUCU SISTEMLERE AIT ORTAK SARTLAR

 

1.0.Gtntl 1•rttor

 

1.0.1.Enteare patlama e!IWiiyctinin ilkclcri

Muhtcmtl patlay1cl  ortamlarda kulian•lacak thizot ve koruyucu slstemler cntcgre patlamo emniyeti Sindan

tuarlanmahdlf.

 

Bu ba&lamda, Oretici:

•  Her .-yin   Uzcrindc,  mDmkDnse, t hi:cat1n  ve  koruyucu sistomlerin kendisinin yaratabilcce&i  ya da  ortaya lkarabileccti patlayiCI ortanlfann oiUJmOSiftl enacllcyeeek,

• Her elektrik ve elektrik dl$1 tulu$ml kaynajl1n1n  yap111n1 dikkate alarak patlayJCI ortamlann alcJienmesini Onleyecek,

• Ki$ileri ve duruma gOre cvcil hayvanlan ya da mallan do&rvdan ya da dolayh olarak etkileyebilccek patlomamn oluJmOSI  halinde bunu derhal durduracak velveya patloma alevlerlnin ve patlama bas1 lann1n  menzilini yeterli emnlyet seviyesine kadar smnlayacak,

tedbirleri almahd r.

 

1.0.2. Thizat ve koruyucu sistcntler, tehlikcli durumlan mOmkDn oldu&unca  ortadan kald1rmak  in olas1 i$1etme halalan gerektili Jtkilde analiz edildikten sonra tasarlanmah ve lmal edilmelidlr.

Makul olarak beklenebilecek yanh$ kullammlar dikkate ahnmahd r. I.O.J.Ozcl kontrol ve bakmt Jartlan

Oz.el kontrol ve  baklm $1r11arma  tabi t hizot   ve koruyucu slstemler bu $1r11ar  aGz GnOnde  bulundurularak

warlanmah ve imal edilmelidir.

 

1.0.4.(;evre Jlr1lar•

T hiut ve koruyucu sistemler liili ya da Gn&Grlllebilen evre $1r11annm DSiesinden aclebilccek  $<kilde warlanmah ve imol edilmelidir.

 

1.0.5. IJaretlerne

TOm l hizal  ve  koruyucu sistemler  qat•dakl   aspri   detaylara sahip, okunakh  ve silinmeyccek bir $<kllde i$1retlenmelidir;

Oreticinin ad1 ve edresi,

• CE i$1<0ti (Ek X, madde A’ya bak1n1z),

• seri ya dallp tommlan•as1,

varsa. seri numaras1,

• imal y1h,

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

• II nolulhi7JII grubuii n, ‘0’ harfi (gaz, buh111 ya da bu&udan kaynaklanan  pa111)’1CI ortamlarla  il&ill)       oe/VO)’ll ‘D’

harn (tozdon kaynaklanon pollay1c1 ortamlarla ilsili).

Aynca, emni)'<‘lli kullan1m1 in zorunlu 10m bilailerl hizal Ourine i!arellenmelidir.

 

1.0.6.Talimotlar

(a) TOml hizal ve koruyucu sislemlerin berlberinde en u “‘a&Kiakl oynnulonl ren llllmallor bulunmahdor:

• Seri  mornaras1  hari(bu   Eki n mlldde I.OSe  bokmiZ),  bok1m1  kolayl”‘lor11Cak   uypn   ilove  bilgiler (Ome&in;

ithalat rnm, lamfrcinln,  vs. adresi ) ile blrli.kte t lzat ya da koruyucu sistem  Ozerinde  i$11’dli bulunan  bil&ilerin

tekran,

.l!mni)'<‘l i           ll.limatlar:

· Hizmete ahm,

Kullantm,

• Monlaj ve demonlaj,

• Bak1m (servis ve ola&anDSIO ononm),

· Tesisat,

· Ayar,

• Ql!fekli&inde, bll$mtahliye cihazJannm  On 1ar11finda lehllke alonlonnm gOslerilmesi ,

OerektiJinde, eA,ilim taHmatlan •                                                               ·

• Herhangi bir !Dphe halinde belli bir kalegoridekl birl hizalln  yo da bir koruyucu sislernin islenen allll1da beklenen

l’letme kajullan allmda emniyetli bir !tkilde kullaruhp kullonllamoyaca&ma dair karor ahnmaStnl sa&layon detaylor,

·Elektrik ve bastnparametreleri, maksimum yUzey S1Cakl1klan ve di&er s1n1r de&erler,

•Oerekti&inde, lecrObeyle ortayalkobilece&i “”‘”‘1lan olas1 yonh1kullan1m dellylanmi ren Ozd kullanom&rtlan,

• Oerekll&lnde,le hlzat yo da koruyucu sisternelakdabilecekolann asgari Oullikleri.

 

(b) Talimatlar, Orelici taraflndan TDrkve Avrupo Toplulu&u dillerinden  birinde hazulonmohdor.

Hil.mete sokulurkcn, tam tC(:hilJII ve koruyueu sisttmlerin beraberinde orijinal dilinde ve kullantlacat• Olkenin diline

vrilnti talimatlar bulunmahd1r.

 

Bu  viri, Oretici larafmdan  ya da t iz.at ya da koruyuc;u sistemlsoz konusu dil  bOI&esine sokan  kifi taraftndan

yap1lmohdor.

 

Du ,arttan ayn ohuak. Orctidnin uunan penoneH  lararmdan kullantlacak bak1m talimatlan  bu personel  taraf1ndan

on18$olan lek bir Topholuk dilindc hllllrlonabilir.

 

(<)  Tolimallarda,  Ozelllkle rmni)'<‘tle ilgili olmak Oz. n, 10m faydoh lalirnotlorla birlikle, hizmete alma, bakom, muoyene, dOzcOn h1ma kontroiD, gerekliilnde leo;hlzaton  yo do koruyucu sisternin onltlmt i in gerekll resimler bulunmahdrr.

 

(d) Teo;hlzot ya da koruyucu sislcmioklayon lileraiOr emni)'<‘l konuluonda talirnolloralersd melidir.

 

1.1. Mab.rmt.lerln te<lml

 

1.1.1.Thizal ve koruyucu sislemlerin yapomondo kullanolan  mal«meler, Ong01111ebilcn i!letmc gerillmleri dikkole ahnarak, pallamaya yol monhdor.

 

1.1.2.Orellci larafondan belir1ilen i!lelme prtlonnon sonorlaro dahilinde kullanolon molumelerle  muhlemel pollay1co ortamon bile!enleri ar11sondo pollomoya ko<$1 korurno Oullilini bozabilecek bir reaksiyon olu1mamahdor.

 

1.1.3. Malzerneler, Oulliklerinde tahmin edilebilen de&iliklikler ve di&er malzemelerle  uyumu  saAionon korumanon a.ulmasma yol mayacak kilde silmelidir; Ozellikle, malumenin  korozyon  ve qnml  mukavemeti, elektrik iletkenli&i, darbe mukavemeli, ya1lonma mukavemeli ve socakhk de&iJimlerinin etklleri )'<‘lerince dikkale alonmahdor.

 

1..2. Tatar•m vt VliJUm

 

1.1.1. Thlzal ve koruyucu sislemler,  OnsOrDien OmOrleri boyunca  emniyetli bir 10kilde lhJIIrolabllmesl                         n. potlamoyo ka’!l koruona hakkondaki teknolojik  bil&i gerektitl $<kllde dikkale ahnarak tasarlonmoh ve lmal edil melldlr.

 

1.2.2. T hi7.alo ve koruyucu sislemlere dahil edileeek yo dal hizaHo  yedek Pllf’l’8  olorak kullanolacok  pllf’l’8lar, llrellcinin lllimatlarona  uygu n olar11k  monte edlldl&inde,  pellomayo  kl<$1 koruma  ornoc1 do&rultusunda  emni)'<‘UI eahsacak sekllde lasarlonmah ve imal edilmelldlr.

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

Malzemelerin  sokuldu&u ya da ahndoAJ  noktalor mDmkOn oldu&unca,  doldurma ya da bo$altma soruonda yanoa malzeme karaklarono sonorlayacak $0kilde tasarlanmah w terhiz edilmelidir.

 

1.1.4. Toz birikintileri

Toza moruz alanlarda kullanolacak terhizal ve koruyucu sistemler yDzeylerinde biriken totlar IUIUf1114yacak fekilde tuarlanmahdor.

Oenelde, toz birikmesi mUmkOnse sonorlanmahdor.Terhlzat ve koruyucu slstemler kolayca temizlenebilmelidir.

 

Terhlzat pa alaronon  yDzey socakhkloro biriken tozun kozarl114 socakh&onon old ukra altondalutulmahdor.

 

Biriken tozun kahnh&o dikkate ahnmah ve oso oiUfumunu engellemeki in socakh&o sonorlayacak tedbirler ahnmahdor.

 

J.Z.S.IIave konnna ara lar1

Belli tlplerde harici gerihnelere maruz kalabilecek te hizat ve koruyucu sistemler gerektilinde ilave koruma alaro ile terhiz edilmclidir.

 

Terhizat, pllllornaya karft korumayo olumsuz y00deetkilemeden, ilgili gerilmelere dayanmahdor.

 

1.1.6.Emniyet deliAi

Terhlzatve koruyucu sistemler pallamaya k&tf l korumanon bir pa ono olu,lunm bir muharaza yo da kilitli bir llqoyoco

(konteyner) i inde  ise. bu  muharaza ya da  tqoyoco  sadece Ozel bir ·ya  da  uygun koruma tedbirteri ile o olabilmelidir.

 

1.1.7.Oiler tehlikelere kR<fl koruma

Terhizal ve koruyucu sistemler:

(a) Fiziksel yoralanona ya da do&rudan ya da dolayh Iemos yoluyla ortayaokabilecek di&er zarartaro Onleyecek;

 

(b) Erililebilen par alordatehlikeye yolabilecek yOzey socakhklaronon ya da radyasyonun otu,mamasono sa&layacak; (e) TecrObe lieortayaokan elektriksel olmayan tehlikeleri ortadan kaldoracak;

(d) OngMllebilen  .,,, yOk f3rllannon teblikeli durumlara yol · mamasont saatayacak $0kllde ‘-rlanmah w

imal ediln elidir.

 

Terhizal ve koruyucu sistemleriin, bu paragrafta belirtilen riskier kosmen  ya da llmamen di&er Yllnetmeliklerin kapsomonda olmaso halinde, bu yDnetmelikler   uygulando&onda bu Yllnetmelik gereo-11 olmayacak ya da rliliAI sona erecektir.

 

1.1.8.Terhizaton I$'” yDklenmesi

Terhizaton tehlikeli bir $<kilde  1$111 yDklenmesi,  “”” akom kesicileri, so<akhk   sonorlayocolaro, direransiyel boson anahtarlan, debimetreler, taman rolelerl, qoro hot monitOrleri velveya benzer tiple izleme cihazlaro gibl entesre Ol m, regOiasyon ve kumanda cihazfan ile tasanm B$8muanda Onlenmelidir.

 

1.1.9. Aleve dayanokh mahraza sistemleri

Blr mahruanrn l ine patlayoco  bir ortam olu$1urabilecek lar yerte,tirilmesi halinde mahrazanon,  patlayoco bir

karo,omon dahili  olarak patlornaso sorasonda olu$8n basonca dayanmasono sa&layacak tedbirler  ah nmahdor.

 

1.3. Mu•temeltutu,ma kaynaklan

 

1.3.1. Farkh tulu$ml kaynaklanndan ortaya okln tehl.ikeler kovolcom, alev, elektrik arko, yOksek  yDzey socakhklan, akuslik enerji, optik radyasyon, elektromanyetik dalga ve di&er IUiufma kaynaklan gibl muhtemeltulufma kaynaklaro oiUfmornahdor.

 

1.3.1. Slllik  elektrikten kaynaklanan teblikeler tehlikeli boJalmalar (dqarjlar),  ortaya okarabilecek elek1rostatik yilkler uygun tedbirlerle Onlenn elidir.

 

1.3.3. EndOksiyon  elektriAi •• kk akomlardan  kaynaklanan tehlikeler lletken terhizat lannda, luiUfm&

varalabilecek: Gmelin tehlikeli korazvona. v07..evlerin astn 111nmas•.na va da k tvtlc1mlara vol ec:ahilecek endUbivon

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

1.3.5. Bastdengelemo (kompanZISyon)  l,lemlerinden  kaynaklan111 lehlikeler t iz.at ve  koruyucu  sistomlor, kendilerinden kaynaklanan beson9dengelemeleri tuiUJmaya yol 091bilecek JOk dlllgalan ya do boskllor oluJlunnayacak JOkilde tiSirlanmah ya da enlegre a190, kumanda vo “‘BOiasyon cihazlan  ilel09hit odilmdidir.

1.4. o., tlkllorden  koynoklanoa tehllkoler

 

I.U. T09hlzat ve  koruyuao sistemler, Oretici tararondan  belirlenen 98hfma prtlan  sonorlan  dlkkato ahnarat, kondllerinden beklenen ronksiyonu deliJOn ortam prtlaronda ve yabanco dtf gerillmler, nom, tltrqlm, klrlenme ve di&er dtf  elkiler  mevculken dahi  tamamon emnlyetli olarak yerine geti  ilecek ilde tasarlanmlllo  ve imal odilmelidir.

 

1.4.1.Kullanolan 109hiz.at par9alan, tasarlanan mekanik ve osol gerilmelere uygun olmah ve mevcut veyaiJngarOiebilen

OJ”‘Sir maddelerin etkilerine dayanabilmelidir.

 

1.5.Emnlyetlellglll cihozllr”a olt ••rtlor

 

1.5.1. Emniyet cihazlan 9&hfm&  i9in gerekli ai9U  ya da  kumanda cihadarondan ba&omsot 98hfmahdor.MOmkOn oldu&unca, bir emniyet cihazonon anzalando&o, tehlikeli bir durumun ortaya 91kma ihtimalinin 90k dOfOk olmasono sa&Jayacok uygun teknik ara9larla yeterince hozlo blr fekilde lespil odilmelidir.

 

Elektrik devreleri i9in anza durumunda emniyetll olma ilkesi genel olarak uygulanacaktor.

 

Emniyetle ilgili onahlarlama genel olarak, ilgili kumanda devrelerini, ara blr yazohm komutu olmadan, do&rudan

hf(lnnthdtr.

 

1.5.1.  Bir emniyet clhaz.•nm anzalanmas1 halinde t hitat velvcya koruyucu sistemler mDmkOnse emniyete ahnacakhr.

 

1.5.3. Emniyet tihatlann•n acil durdurma kumandalan mOmkOnse, s1frrlama kilitleri  ile t hiz  edilmelidir. Yeni bir

baflllma komulu.normalahfmada yalnozca, sornlama  kilitleri so(orlandoktan sonra devreye gi..,bilir.

 

l.S…. Kumanda vc ekran llnitclcri Kumanda ve ekran Uniteleri kullaruld•lmda,  bunlar. pRtlama tehlikesi konusunda nttlmknn  olan  en Ost seviycdc ah,ma emniyeti saglamak i in ergonotni ilkelerine uysun olll’lk tasarlanmahdu.

 

1.5.5.Pallamaya knrt• kormnaya nil aJ me iJievine sahip cihozlarla ilgili “‘rtlar.

Pallayoco ortamlorda  kullamlan  t09hizat ile ilgili oldu&u  kadaroyla, Ol9me illevine sahip cihazlar angarOJen 90h ma

Jarllan ve Ozel kullanon11•rtlarona dayanabilecek ilde tasarlanmah ve imal odilmelidir.

 

1.5.6. Oerekti&inde, Ol me i$1evino sahip cihazlann gO.terge  de&erinin do&rulu&u vo hizmete uygunlu&u  konuol odilebilmelidir.

 

1.5.7.Ol me iJicvine snhip ciharlonn IManmo Ozcllikle tcsisalln 90hfma “‘rtlaro ve O ne sislemindeki olaso sapmalar dikkale ahnarak, olaron <$igi, kaydedilecek ortamlaron pallama velveyaluluJma  sonorlannon yeterince dtftnda kalmasono sa&Jayan bir emniyet  raktOrOi ermelidir.

 

1.5.8.Yazohmdan kaynaklananlehlikeler

Ywhm   kontroiiO  l hi7..1tln,koruyucu  sistemlerin  ve  emniyet   cihazlat1n1n  lasar manda,  propmdakl hatatardan

kaynaklanan lchlikclcrc 6zcl bir dikkal gasterilmelidir.

 

1.6.Sbtemlellgillemnlyot f&rtlaronon dahll odllmesl

 

1.6.1. Emniyeli azaltmamaso kaydoyla, islenen 90hfmartlarondan sapma gO.te”‘” otomalik iflemler i9inde yer alan

l hizat  ve koruyucu sislcmlcri  durdunnalc i in manue.l durdunna mOmkOn olmahd1r.

 

1.6.1. Acil durumda sislemi•hilllt zaman  biriken enerji  mUmkOn oldu&unao hozlo ve emniyolli bir Jtkilde da&otolmah ya da bundan bayletehlikc oluflurmayacak 1•kilde izole odilmelidir.

 

Bu, elektrokimyasal olarak depolanan enerjll ln ge9trli de&ildir.

 

‘I“–…::  t.–ll- .–:..  ..1 •••’  -·- -• •• •• • ••  •   ” ‘  —

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

T .hizat w: koruyucu slslemler di&u t hizal  ve koruyucu slslemlate birlikle kullamiiCIJ.• zaman ara yoz emniyetli olmaltdlr.

 

1.6.5. Uyan cihazlannmt izaton bir parf8St olarak yerlqtirilmesi

T hizot ya da koruyucu sisternler;do patla)’lCt ortamlann  olufmuono  izlernck l in uyan  cibazlan  bulunmaso halinde, bunlann  uysun  yerlere konmuono satlay-k talimatlar verilmelidir.

 

1.TEc;HIZATLA ILCILIILAVE $ARTLAR

 

1.0.  I nolu lothlul grubana n 1\11 lcatqorlslndtkllt hlzolla llglll flrllar

 

1.0.1.1.T hlzat,luluJma kaynaklant hizolla ilgili nadiren geklqen olaylarda bile aktifhale meyeeek Jckilde tasarlanmah  vc inoal tdilmelidir.

 

Thlul, 8J8ltdaki  koruma ara lan ilethlz tdilmtlidir.

• Bir koruma araconon anzolanmaso halindc en uondan  baltmsoz ikinci bir arasuckII koruma seviycsini sa&Jar, vcya

– Birl>lrinden baltnJSoz olarak iki orouokmaso halindc gerekll koruma scvlyesl&lanor. Oercktl&inde but hizat Ozel ilave koruma ara lan ilcl iztdilmelidir.

Patlayoco ortam  mcvcutkcn ahJtr durumda kalmahdor.

 

2.0.1.1.Oerekti&indet hizat,i inc tot ginneyecck t<klldc imal tdilmtlidir.

 

2.0.1.3. Asoh tozlonn   tulufmOStnt Onlcmck i in,  te itat par  lannon yOtey socakhklan  OnJOrlllcbilen havaltot

kanJimlannm lulu$n\a stcakltguun yelerince alltnda tutulmahdtr.

 

2.0.1.4.Te hizot,  tuluJmayo yol  abilccek,t hizot pa  alan  yalnoua aktif deeilken  ya da yaposal olarak cmniyetli durumdayken olabilccek f<kilde  tasarlanmahdor.T hizolo devre  dtf t borakmak mUmkUn dqilse, Oretici t izoton

a tlan bOIOmOnc bir uyan etlketi koymahdor. Oerekine,lhiuua uygun merketi kilit sistemlcri bulunnoahdor.

 

2.0.2.I nolul  iut grubunun M2 kategorisindekilhlzot lie llgili Jlrllar

 

2.0..2.1. Te hitatta tutuJma  kaynaklannm  nonnal  hfma  esnasonda Otellikle  kaba  muamtlc vc  JOn orlam J&rllanndan  kaynaklanan  daha  a&or lh$1111 Jarllan   altonda bi.le  harekete  g emesini sa&layan koruma  ara lan bulunmahdor.

Patlayoa bir ortamdat iuttn cncrjlsinln kesilmesi a lanor.

 

1.0.1.2.Te hiut, tuluJmaya yol a abilccek,t hizol p alart yalnoua aklif detilken ya da yapasal olarak ernniyelli durumdaykcn  ya  da  uygun  mcrkezi   kllit  sistemleri   ile a tlabilccek   Jekilde  tasarlanmahdor. T hltat devre  dt!l bon kolamoyorsa.Ureticit hi1.atm a olan bOIUmUne blr uyan dikeli koymahdor.

 

2.0.2.3.Totdan kaynaklanan tehlikeler konusunda, M I kategorisi ile ilsill Jlrllar uyculanmahdor.

 

2.1. IInola tr hlzat grubunun I nol• kaltlorislndtkl te hb.allltllclll fortior

 

2.1.1.Oaz, buhar )’11 da bu&udan kaynaklanan pallayoco ortamlar

 

2.1.1.1.T hizot,lutu$ml kaynaklaro le hizat  ile ilgili nadir olaylarda  bile hartkete meyccek Jekildc tasarlanmah

ve imal edilmelidir.

 

T hitat 1$a&tdaki koruma ara  lan ilet hiz .tdilmelidir:

· Bir koruma arac1n1n anulann1as1 halinde. en azmdan bl&tmstz lk inci bir aragerekli  koruma seviyesini sa&lu, veya

– Blrblrlnden  ba&omStz olarok iki anuokmoso halinde gerekli koruma seviyesl satlanor.

 

2.1.1.2. 1stnabilecek yUzcylere sahipl hitati in en kararsotdurumlarda dahi belirtilen maksimum yOuy socakh&onon

01tlmamasono sa&layacok tedbirler ahnmahdor

let….……_.. .._ .. :_u•••’ _,.&..o..,,...I,.,..A,... t.………t.t…...-.. .,.…,....l.t.  .rtl.l-.-.1....0 ….. .fll,.&,,…., ,.1,....1..1••

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

1.1.1.1.T hizal, hoVIIto• kan tmlan,l hizalla ilgili nadir olaylarda bilelulu mayacak kilde tasutonmah  ve imal edilmelidir.

T hiut aptadaki komma amlara ile t hil edilmelidir

·Bir koruma anKanm anz.alanmas1 hallnde m az.tndan ba&amsaz. ikinci bir ara&erekli koruma sevlyesinl a&lar, veya

• Birbirindcn baltmStZ olarak lki anzatkmUt halinde aaekli koruma scviyui sa&lontr.

 

 

1.1.1.1.  Ocrekti&indc l hizat town l hlzat l ine  ya da dt tna  yalnttca  llzel  olarak  bclirlenen  noktaltlldon airip

tkabilecelt $f:kilde tasarlanmalad11.

 

Bu rt•.kablodelikleri vc ba&lanlt pa lart dasa&lamahdtr.

 

1.1.1.3.   Asth   tozlann   tuiUl”‘OStnt l!nlemek   in, ·l izat lanntn yUzey SIC&khklon  llnJOr1llen havaltoz

kar11tmlannan tutu1ma sac::aklaf.m•n oldu.ka alhnda tutulmahdar.

 

2.1.2.4.T hlzat pa lanntn emniyetli bir ltkildctlmast konusunda bu Ekin madde 2.1.1.3’0n  lan g lidir.

 

2.1.II nolu te hlul grubunun 1 nolu katf10rlolllellclll prtlar

 

1.1.1.Gat, buhar ya da buAudan kaynaklanon patlaytct ortamlar

 

1.1.1.1.Te hizal, stka  ortaya tkan bowkluklor vct hizat anzalannda bile, nonnal olarak dikkate ahnmast gaeken

tutUJma kaynaklarant Onleyecck  kilde tasarlanmah ve imal edilmelidir.

 

1.1.1.1.T hizal por alan. Urelici taraflndan l!ngOrlllen normal durumlardan kaynaklanan lthlikelenle  bile, bellrtilen yOzey stcakhklan •l•lmayoook l<kildc tasorlanmah ••imal edilmelidir.

1.1.1.3.  T hi1.a1. ht1111m• kayna&t olabilocck l hizat p lan sadoce aktir olmayan durumda ya do   “Y8″” mcrkezi kilit sistcmlcri ile alabiiC”cck  $Ckilde tasRrlanmahdu. T hitaem  aktir olntayan duruma ahnmas1 mOmkUn de&llse, U”‘liclt hizattn tlan bOIIlmlerine bir uyan etiketl koymahdtr.

 

2..2.2. Havallol. kan unlanndan kaynaklanan patlay1CI ortamlar

 

2.1.1.1.T hlzat, stka olu1an bozulmalar ya da nonnal olarak dikkate altnmast gereken l hizat anzalannda  dahi

havaftoz. k.an.flmlann•n tulu1mas• engellenecek ftkilde lasarlanmah vc imal edilmelidir.

 

2.1.2.1.YUzey st<akhklon komrsunda bu Ekin madde 2.1.2.3’0 rlidir.

 

2.1.1.3.To1.a k”‘lt  kontnaa konusunda bu Ekin maddc 2.1.2.2’si g erlidir.

 

1.1.2.4.Te izal par alanntn  emniyelli bir kilde 19tlmaSt konusunda bu Ekin maddc 2.2.1.3’0 g rlidir.

 

2.3.II nolut  hlut grubunun 3 aolu  kattgorlslndtkl lt!blzat lit  llglll 11rtlor

 

1.3.1.Gat, buhar ya da buAttdan kaynaklanan palloyt<t ortamlar

 

1.3.1.1.T hizal, normal hl”‘l strastnda ortoyatkabilecek Ongl!r1llebilen IUI”‘m• kaynaklannt Onleyecek !ekildt

tuarlanmal1 ve imal ediln.elidir.

 

2.3.1.2. YUzey stcakltklan  am  lanan h,ma artlarrnda bcli ilen   maksimum  yUzey Stcakhklarrnt mamahdtr. lstisnai  durumlardaki  yOksek St<akltklara yalnttca  O”‘li<inin llzel  llave koruyucu  tedbirler  bclirlemesl hallnde lzin vcrilebilir.

 

2.3.1.Havaltoz kan1tmlanndan kaynaklanan patlayrer ortamlar

 

1.3.1.1.  Havaltoz kartltmlan, normal ah,ma strastnda  llngl!r1llen tutu1ma kaynaklan  tararmdan lutuJturulmayacak kilde tasarlanmaYhC imal edilntelldir.

 

1.3.1.1. YUzey steakltklon konusunda bu Ekin maddo 2.1.2.3’0 g erlidir.

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

3.KORUYUCU SISTEM LERLE ILGILIILAVE $ARTLAR

 

3.0.Gtotl fOrtior

 

3.0.1.KONyucu smemler, pocloma ttkilcrini ydallmtlllyd seviyaine inclirecek fddlde luorbnmohchr.

 

3.0.2.  KONfUCU  sislmtler,  pollomalann  ldllikeli  zlnelrlemc rakslyoni  Un   yo da syoyllmasmc et!leyoc:ek ftkilde yo da yeni lorn”pollamolor bOyllk polllrlll holine ¢meyec::dt fOI<ilde IISirlonmohdor.

 

 

3.0.3. Entf.ll kesilmesi  durumu11da koruyucu siSiemler 1ehlikeli durumu  enaellemeye  yetecek stlreyle cpbilecek kopultelcrini muhofato ttmelidir.

 

3.0 4.KONfUCU sistemler dol mOclohal<ler neclenlylc oru:aiiMIII’IIohdcr.

 

3.1.P111la111ntosa nm

 

3.1.1.Molumderin 6zellikleri

Malumelerin 6zellikkri konusunda  plonlorno ‘l’mutnda dikklle al nocak mokslmum  butve stcakhk, 119 h1mo prtlart alltnda olu10n bi r palloma strostnda beklenen butnw olevin tahmln edllen tt tnmo etkisldir.

 

3.1.2.  Plllomolaro mukoY<mtt  aGslerecek  yo da laftyacok fOI<ilde tasortonmtf    kONyuCU sistemler, Orelllcn fair.

dalplanno,slstern bOIRniOtOnO koybdmeden da)’INbilmelidir.

 

3.1.3.  KONyuCU   sislernkre both  oksesuorl.v beklcnen maksimum plllomo …,ln<tna,                    kopuildainl koybdmeden dayonobilnl<lidir.

31. .4. Cevrel hlznltndokl  ve both olttn boru leslslltndakl basclart n yol           ·•&• r..kslyonlor kONyucu sislemlerin

plenlama Ye tasanmmda dikkale ahnmahdtr.

3.1.5. Buttahliye sislemleri  koruyucu  sislernl<rtn  Or.erindekl aerilmelerln  yap111l mukovemdlnl                           ””‘* ihlimall

-lawlmdo eddd lnsonlon lehlikeye dO!Drn,.yecdt UYJUII -tahllye lertiblllon d0$0n01melldir.

 

3.1.6.Plllomayl basttrma sblernltri

Pollomayt bostcrma sislernleti, bit oloy wkuundo yeni bqlornc1bir pollornayo momkOn olan en erken ……,.. tepid

-kve en ttkilitkilde

 

3.1.7.Pallama hallnde ayorma si!lemlert

Yenl larntl pollamalorda,1  hiza1111 botlonltSJIIt uyau11 lertiballarta   mUmkOn olen en htzlt tkllde

dO$DIIOimGI aytrmo sisternlerituiUfmoncn llttilmeslne k”ft  sotlom kolocak w  ‘”””prtlan  alttnda n><konik mukavemctini koncyacak 10kllde  planllllllfl>h ve tasarlonmohdtr.

 

3.U.KOf\lyucu si.slernler, ernniyclli 1-yonliut                      .,. malzeme beskmesinln vc enerji aifillllln kesilm ve bu alortn durdunchnasoi in uypn bitolorm qi&ine sahip bir devreye tnl..,.edilebilmelidlr.

 

 

 

 

 

AT TIP INCELEMESI MOD0L0


EK Ill

 

 

I . Du modOI, bir Onaylanmo1  KurviUfUO Oretime oil bit numunenin bu Yl!nelmeli&in ilpli bDkOmlcrioi karfclodtlcnt lespil drneklt lzledili prosedOrtln bit b61DmOnOtklar.

 

1. AT lip lncelen tsl

 

Detvuruda tuniAr bulunmal1d1r:

Omlclnin ode ve odresi lie,11oOroc111 yttkili lemsilclllrlftndon yoptlm•fSI,oynca 0111111 odt ve odresi;

· A yilt mOnocuhn bafko bit Onaylanm” Kurulup yoprlmod•&•no doir youIt blr beyon;

• Bu £kin ….sde 3’de belit1ilcn 1<knik dosyo.

 

 

 

25

 

 

 

 

J. Teknik dosya, UrilnUn bu YOm:tmeli&in gmklerine uygunlu&unu oruya koyiCIIk 1ekilde haznlanrr.Teknik dosya, uygunluk  de&erlendirmesinin   amoco bakomondan aeruli  oldu&u  kadanyla OrOnDn tasanmo,  timi ve h asona ili$kin bilgileri •••l•&odaki hususlaro kapSIIr:

· Oenel bir tip · •klamas•;

Pa.yalann, ak.samlarml dcvrelerin, vs. tasartm ve imalat resimleri ile yerletim planlan;

• SOz konusu resim •• yerl01lm planlon ile DrOnDn                       onon anla,olmasol in ger<kli llriheklamalar;

– Tornamen veya kosmen uygulanan bu yllnetmeli&in 6 nco maddesinde belirtilen slandartlann bit listesi ve soz konusu

slandartlann uygulanmado&o  durumlarda bu YOnetmeli&in  aspri  1artlanno  lwlolamak lfln  kullanolan fOzllmlerin

•klamalar1;

· Yapllan tasanm hesaplann1n, incelemelerin vs. sonu lan;

– Test rapo<laro.

 

4.Onaylanmo$ Kunolu1;

 

4.1. Teknik dosyoyo inceleyecek,  tipin teknik belgelere uygun olarak imal edildilini kontrol edecek ve bu YGnotmeli&in  6 nco  maddcsindc belirtllcn  standartlaron  ilgili hDkOmlerine  gOre t-rlanmo1 olan O&eleri  ve bu stondartlann ilgili hllkOmlcri uygulonmadan tasarlanan pa alan tespit edecektir.

 

4.2. Bu YGndmeligin 6 nco maddcsinde  belirtilen  standartlaron uygulanmado&o durumlarda, kullanolan fOzllmlerin bu YGndmelilin asgari  1•rtlarono  ka11olayop k>r olamadoaono kontrol  etmek ifin uygun incelemeleri ve gerekli testleri yopacak veyo yaptrracaktor.

 

4.3.0retici ilgili stlllndartlau uygulamaya karar verdiAi z.aman, bunlann ge ektm uysulamp uysulanmad•l•n• kontrol elmtk J in UYJUR  inccleme YC serckli (eslleri flpacak Yl da flpiUX:Ikltr;

 

4.4. MOracaat sahibi  ile birlikle, inct.lcme ve gnekH lestlerln neRde yeptlacatma karar vereoektir.

 

5.Tipin bu YOnetmclltin  hOkOmlerini k>r olamaso halinde, Onaylanmo1Kunolubqvuno sahibine  bir AT lip inceleme betsesi verecektir. Bu bclscdc  Oreticinin adr ve .drcsi, inccleme lan ve onaylanmr,  tipin tanrmlanmastna ait gmkli bilgiler bulunacaktor.

 

Teknik  dosyanon  ilgili  bGIOmleri AT Tip lnceleme Belgesine eklenecek ve bir nDshaso onaylanmo1 kunolu1tarafondan muhafaza edileccktir.

 

AT Tip lnceleme Belgesinin  verilmesinin Onaylanmo$ Kurulu1 taraflndan reddedilmesi halinde, Onaylanmo1Kunolu$ reddetme nedenlerini aynntoh bir jekilde Oreticiye yo1Jh olarak bildirecektir. Oreticinin, bu bildirim tarihinden it.ibaren enoluz gUni crisindesGz  konusu onaylanmo1kurulu1u gOrevlendiren Bak nh&a itiraz hakko sakhdrr.Bakanhk, bu YGnetmelik kopsamonda yapolacak testieri in teknik gerek lerle daha fazla bir sOreye ihtiyOf duyulmamas1 halinde, iliraz ba,vurusundan itiba”‘n engonbe$ gUni lndc Uirazo karara bailar.

 

6.Ba,vuno sahibi, AT tip inceleme belgesi ile ilgili teknik belgeleri muhafoza eden Onaylanmo1Kunolu$1 onaylanmo1

t hizat   yo da  koruyucu sistemdcki tOm  d<Ai$iklikleri   bildirecek ve  bu deAiliklikler,   OrtlnOn asgari $artlara

uysunlutunu ya da Gng6rtllen kullanom $1rllarono etkilcyebilecek  yapoda ise ayroca onaylanmaso  ger<lceccktir.Bu ilave onay, orijinal AT Tip lncelemellclgesineek 1eklinde verilir.

 

7. Onaylanmo$ Kurulu1 vordiAi AT Tip lnceleme Belgesinc ve ek onaylar ile bunlann geri fekilmesine ili$kin yoptoto

I$Iemier hakkonda diger onoylannn1kurulu$1aro bilgilendirir.

 

8.  Dl&cr  onaylanrn11  kurulu  lar, AT lip  inc:elcmc  bclgelerinin velveya ilavelcrinin kopyalann• bunlan veren

onaylanmo1kurulu$1&n tcmin edcbilirler.Belgelerin ekleri di&er onaylanmoJ kuruluJiaron kullanomona Ofok tutuiiCIIktor.

 

9- Oretici, teknik belgelerle birlikte, AT tip incelcme belgelerinin ve ilavelerinin  kopyalarono son t hizat  yo da

koruyucu sistemin  imalinden sonra en az 10 yrl muhafua cdecektir.

 

On:ticinin veya yctkili temsilcisinin yurt ifinde bulunmamaso halinde, teknik belgeleri muhafaza yOkOmiDIU&D   U111nU

piyasaya arz eden kitiye ail olacakltr.

 

 

EKIV

 

 

 

1: O ici. bu Ekin mlldde J’de  belirlildi&i gibi. Dretim, soo t hizat muoyencsi ve testi i in ooaylonmo1bir kalite sostemo uygulayacak ve bu Ekin mlldde 4’de belirlilen izlemeyetabi olacaktor.

 

3.Kollte  slsteml

 

J.l. 0rt”rici  SOt koemsu te izat i 1n. sc lili   bir  Onaylanmt’ Kuruh•t• kalite sisteminin  dcAerlendirilmesi i in

bot•uruda bulunacakur.

 

Batvurud•llB&•dakiler bulunaeaktor:

• llgili Oriln katesorisi ile ilsili bil&iler;

– Kalite sistcmi ile ilsili beiJclcr;

• Onaylanmottiple ilgili belgeler •• AT tip incelen1< belgesinin kopya51.

 

3..1.Kalite sistcmi t hizattn AT lip inceleme belsesinde belinilen lipe ve YOne1mcli&in ilgili tartlar1na uygunluj:unu

sa&layacakur.

 

Omici  tarafmdan belirlmm  ltlm O&e,  $1111 ve hUkOmler, yauh  politika, proscdOr ve talimatlar halinde sistematik ve strah bir $Ckilde belaeleneceklir.Kalite siste:m belgeleri kllitc programlanntn, planlann1n el kitapl111n1n vc kay1tlartn1n tutarlo bir 1•kilde yorumlanmasono sa&lam hdor.

 

Kalite slstem belseleri Ozellikle, te hizat kalitesi konusunda, yOnetim kademesinin kolite hedenerinin ve orgonlzasyon yaptStnm, yetki ve sorumluluklann1n yeterli.rklamastnli  lidir;

-Imolal, kalite kontrol •• kalite sovence teknikleri, kullamlaeak prosn •• sistematik raaliyetler;

• lmalattan Once, imalat smasrnda ve imalaltan sonna yaptfacak test ve incck:meler ve bunlarrn ne s1khkta yap•lac•&•;

• Mueyene raporlan ve test verileri, kalibrasyon verilui, il&ili penonelin vastflan ile ilgill raporlar gibi kaliie kay•tlart;

• Oereklit hlzal kalite.sine ufa$ma ve kllite sisteminin etkililtJmastnl izleme ara lan.

 

J.J. Onaylannu1   Kunolul kalite  sisteminin  bu   Ekin  madde  3.2’de   belirlilen !3rllan   sa&layop   sa&lamado&ono de&erfendirecektir, Onaylanm11 Kuruh11 ilgili uyuml llnlml$  standartlan uygulayan kalite sistemlerinin bu ,artlare uygun oldu&unkabul edecektir.Denetim ekibinde ilgili tc lzat tdinolojislnin de&erlendirilmeslnde deneyimli en at

bir Oye bulunacaktu. Degerlendirme- i$1emi Ore1icinin lesislerinin denetim amectyla tiyarct edilmeslni kapsayaeakllr.

Kamr nretki)·r biklirileccktir.Bildirimdc, inccleme sonu lar1 ve gerek cli dc&«ltndinne kamn bulunacakttr.

 

J..C. Oretici onaylanan kalite sistemindtn kaynaklanM yOkOmiOIUkltri yerine getirmeyi ve sistcmi ydetli  ve verimli tutmay1 taahhOt edKrktir.

 

Oretic.l, kalite sistemini  onaylayan  Onaylonnu1 KuruiUlB  kalite sistemindc dOJDnUien  herhangl bir selittirmeyi bildirecektir.

 

Onaylanmo1 KunoiU$ OngOrillen de8i$1klikleri deAerlendirecek ve deAiltirilen kalite sistemlnin bu Ekin madde J.2’de belirlilen 13rllan ka’lolayop ka’1olamayaca&ona ya datekrar de&erlendi””” gerekip g<rekmedi&ine karar verecektir.

 

Onaylanm•t Kuruh•$ kararm1 Orctidye biklircccktir. tJildirimdc, ince-lcn-.e sonu-rlan vc gcrck cli dc&erlendinne kara.n bulunaeaktor.

 

4.Onaylonmt$ Kurulutun •orvmlulutllndo gltzellm

 

4.1. Gozetimin amac1 Ureticinin onaylannn$  kalite sistcminden kaynaklanan yOkOmiOIUklcri  ycrine JCiinnesini sa&lamaktor.

 

4.3. Onaylannnt  Kunolu’ Oreticinln kalite sistemini muharaza etmesini ve uygulamasono soAiamak in periyodik dcnetimler yapacak ve dcnclim raporunu Oreticlye vcrec:ektir.

 

4.4.Aynca, Onaylannn1 Kurulut Oretieiye beklenmedik ziyareller dOzenleyebilir. Bu ziyaretlerde Onaylanmt$ Kunolu$ serekirse,  kalite sisteminin  dUzsUn i$1eyip  i!lemedilini  kontrol etmek i in  testier yapabilir ya da  yaplorabilir. Oneylanml$ Kuru hi$ Ureticiyc tiyarel raporu vc herhangi bir test yapllm1$ isc test raporu verecektir.

 

5.Omici sont hizat p3r aso ional edildikten  sonra en az 10 yol sDreyle llBAodakileri ulusal makamlanaok tutaeaktor:

• Bu Ekln mlodde J.l’in ikincl parosnronda belirlilen belsefer;

 

 

 

 

EKV

 

0R0N IX>tRULAMA MOD0L0

 

I.Bu mociOI O”‘ticinin bu Elcin madde J hOkOmlcrinttlbi iultn AT tip i””leme  brl&alndc belirtllen dpe uraun olclu&unu ve Y etmcli&in il&ili $1rllutnl yerine Jellrdl&inl  kontn>l etmdo: In lzlodl&l p1’0$od011l 1kllr.

 

1. Omk:i imolat l.flrminint hlulln AT tip IIICCieme belgesindc belirtilentipe ve YCnetmeli&Jn llaJII flrllwtna uygun olmas•n• sal(amaki in ge,.kli tUm todbltlcri alocakllr.Omici CE u)’1unluk l.fll<linl hert hlzat   Ina lll$1i k ve blr uygunluk beyam tanlint odeceklir.

 

3.OnaylanmtJ Kuruluf, bu Ekin madde 4’de bellrtlldll(  f<kllcle her QJIInU test ve mua  ne oderek bu Y-meli&in

2 ncl mocldesinin 2 nci f1krastnda bellrtllen te9Jiut1n, koruyucu sistemin ya da clhwn  YCinetmcll&ln ll&lli flrllanna uypnlu&unu kontrol etmeki in VY&Un l””leme ve testlcri yapocakttr.

 

Oreticl. uygunluk  beyon•n•n bir kopyas1n1 sonl hiut p11 imal odilcliklen sonra en u 10 yll soreyle muharaza edeedtlir.

 

•· Hert hitol “””‘” incelenm<$1 ve lest yoluylo clotNiama

 

4.1. AT tip incc:lcme brlgesindc  brlirtilen lipe ve YCinelmcli&ln ilgili  flrllanna uypnlu&unu konttol etmdo: in,10m te9Jiat  rnllslakil oluok incclenerrk “” bu YCinetmdi&in 6 nc:t  maclclesinde brlirtilen  IIJIII lllnclart(lar)da yer alan VYJIIR testier yapllacaktr

 

4.1. Onaylanm•l KuruluJ her onoylanmtf  lr<;hiut  po 1na lanJilm numuas1n1  lliftlrecck veya ili”irilmaini sa&III)’ICik ve yop•lan trstlrre uygunluk brlJai lonllm odecrklir.

 

4.3, Oretic.i, Onaylonnlll Kuru! ‘”” uyaunluk briJr&lni talrp odildi&indc verebllmrslnlsa&layacaktJr.

 

 

EKVI

 

TIP£ UYCUNLUK MODOLO

 

1.Bu mociOL prosedOrtln;Oreticinin sCt konusu izaun AT tip incdcme bcl&aindc bcllllilen tlpe uraunolmosln1 “” YCineemelitin  ll&ili flriiWJnJ kltf tlomumo Mlllmlk”” bunu bryan dmet n izledi&i bCIOIIIOIIO·                                                                                Oretid, CE ununlvk   ini her· hit ol .lllflirecck “”bir uypnlvlt bildirlml tanzlm edeccttlr.

1.Oretlel,lmololk:minin imol odilentr<;hluton  ya da koruyucu sislernlerin AT tipu- ernt brl&aindc brllrtilen tipe

“” YCinelmcli&in ilgili flrllanna uyaunlu&unu Mlf-o In..,.tiltOm tedbirlcri olocaktJr.

 

3.Omici, uygunluk bildiriminin bir kopyasuu son tr<;hiut pa• imal odildiklen sonra en u 10 yll sOreyle muhoJau odeceklir.  Ne a..ricinin  ne de yetklll tenuilcisinin yurtindc rtqlk olmomaso  clurumunda,  telullk belaelcri muhofiZll elrnt yOkUmiOIUIOt hital ya da koruyucu slstemi piyasaya on eden kiJiye ail olaeakltr.

 

lmal odilen herl hizal par aSJi in. OrUnUn patlamayo ka111 koruma y lerl ito il&ili testier  Omlcl  tarafondan ya da onun od1n1yopllacakllr. Testier Uretlclnlns tlll blr Onaylanmlf KuruluJun sorumlulu&unda yapJIICikllr.

 

Oretlel, Onaylanm•J  KuruluJun sorumlulu&unda. imalll iJlemi SJrastnda Onaylanm•t  KuruluJUn tanllom numuas1n1 ill$1ireccktir.

 

 

 

EKVII

 

0R0N KALITE COVENCESI MOD0L0

 

1. Bu mociOL bu Ekin  madcle 2’clekl  yOkOmiOIOklert yerine Jell”‘” Oretleinin te9Jiz:alln AT tip incoleme brlpndc brllrtilen lipe uygun  olmasrn1 sa&lomak “” bu UfJ11Riu&v bryan etmdo: in izlodi&J prosedOIII Jidat. Oretlcl her bir “‘_,_ ,.c ·–·-• ·”‘ ,,…_,. u:••:-·”‘u.  t.t….–  • “‘ ktl..tffl-t ….?;””                                                                                                                 ti..  rP n”W..Iftlnlr  l••rl!’li lie. hirlikte hu

 

 

31

 

 

 

 

3. Kalite sistemi

 

3.1.Oretici, lehil’Jil ve koruyucu sislemleri inbir Onaylanm1Kurulup kalile sisleminin de&erlendirilmesi ba1wrusunda bulunacaklor.

Bqwruda Junlar bulunacakl•r:

• OnsorOicn OrOn kalcgorisi ile ilsili tOm bilsiler;

• Kalile sislemi ile ilsili belg<ler;

• Onaylanm1lip ile ilgili leknik belseler ve AT tip inceleme belgesinin bir kopyas1.

 

3.1.  YOnelmeliAin  ilgili r11anna uygunlu&u  konlrol elmek i ln,  kalile sislemi dahilinde her l illll p • lncelenerek, Bu YonctmcliQ.in 6 neo maddesinde slandllll(lar)da  yer alan uygun IesUer ya da bunlor•n qdeaeri  IesUer yapllacaklor. Oretici lararmdan kabul edilen !Om oae. pr1 ve hUkDmler ywh polilika, proscdDr ve eYnlklor hallnde slslemlllik ve sorah bir kilde belgeleneceklir. Bu kalile slslem belgeleti kalile programlan, planlan, el kilaplan ve kayJ!Iannm Marh bir kilde yorumlanmasfna izin vermelidir.

 

Bu belgeletde Oulliklea •A•dakilerin yelerli bir1klamas1 bulunmahdor:                        •

– Kalile hedeneri ve organ.iwyon yap111, yOnelim kademeslnln OrUn kalilesi konusundaki yelki ve sorumluluklar•;

lmalattan sonra yapllac:ak tesl ve muayeneler;

• Kali(e sisleminin elkilii leyi inin izlenmeslne yl!nellk lrl lar;

• Muayene raporlan velcsl verilcrl, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vas1na11 ile ilgili rapo<lar gibi kalile kay1Uan.

 

J.J.  Onaylanm•KumluJ kolile sislem.lnin   bu  Ekin  madde 3.2’de  belir1ilen lillian sa&lay•p  satlamad•l•••

deledendireceklir. OnaylannliJ Kuruluilgili  u81yaunrdnalra11llannlmuyJgulayan kallle slslemlerlnln bu lillian

uygun oldu&unu kabul edeceklir.Oonelim ekibinde ilsilil hlzalleknolojlslnln de&erlendlrilmesinde deneyimli en az bir Oye bulunacaklor. D<&erlendinne i1lemi Orelieinln lesislerlnln denelim amae1yla ziyarel edilmesini  kapsayaeaktor. Kanor Drelieiye bildirilecoklir.Bildirimde, inceleme sonu lan ve gerek eli de&erlendirme karor1 bulunacakur.

 

3.4. Oretici, onaytanan kalile sistcminden kaynaklanan yDkOmiOIOkleri yerinc Belirmeyi·ve si81emi yelerli ve verimli tutmay11aahhDt cdecektir.

 

Orclici,  kalite sistcmini onaylayan Onaylanml$  Kurulu$1 kalite sisten,iode dU$UnUien herh.ansi bir  geli Cirmcyi bildirecektir.

 

Onaylanm1Kuruh116ngOrOlon deiiJikliklerl deierlendirecek ve deli lirilen kalitc simminin bu Eltin madde 3.2’de belir1ilen  lan klf11lay1p kar•lamayaeaAJna ya da tekrar deterlendirme gerekip gerekmedi&ine karar verecektir.

 

Onaylanm11 KuruluJ kamnm Oretieiyc blldirecektir.Bildirimde, ineclcme sonu lan ve serek ll deterlendinne karan

bulunaeaktlr.

 

4. Onaylanml$ Kuru1U-$Uft sorumlulu&unda p zeeim

 

4.1. OOulimin  amac1 Oreticinin  onaylanm•J kalile sisteminden kaynaklanan yDkUmiOIOkleti  ycrine gelirmesini satlamalctlr.

 

4.1.Oretlel denelim omac•yla Onaylanm1Kurulu un imala1, muayene, tesl ve dtpolama lesislerine ginneslne izin verecek ve gerekli 111m   bilgileri vc Gullikle de muayene rapotlan ve melin bil&ileri, kalibnsyon verileri, ilgili personelin vas1nan ilc ilgili raporlar gibi kalitc kay1Uanndan olupn kalitcsislcm belgelerlni verecektlr.

 

4.3. Onaylanm1Kuruh•l· Urelicinin kalite slsternini muharu.a elmesini ve uygulamas•n• satlamak i in  periyodik denetimler yapacak vc denelim raporunu Oreliciye verecelctir.

 

4.4.Aynea, Onaylanml$ Kurulu1 oretieiye beklenmedik  z.iyaretler dUUnleyebilir. Bu ziyarellerde Onaylanm1Kuruluf gerekirse, kallte sistcminin dUzgOn  iJieyip IJiemcdi&ini  kontrol etmek  in testier yapabilir ya da  yap(1rabilir. Onaylanm1Kunllu1Oretlciye ziyaret raporu ve herban&i blr test yapllm11ise tesl raporu verecektir.

 

S.Orellel sont it-11 par aSI ionaledildikten sonra en az 10 yll sOreyle •l•l•daklleri ulusal makamll!l · •k tulaeaktor:

• Bu Ekin madde l.l’in ikindparngrar nda bel!r1in bel el r;

 

 

 

 

 

EK VIII

 

 

h;:0R.ETIM KONTROLO MOD0L0

 

I. Bu modUI bu Ekin madde 2’de  belirtilen yDkDmiOIUkleti yerine  getiren   D”‘liei l izaton bu YGnetmeli&in ilgili artl1nn1 k”‘lolamasono Sl&la.mnk  ve bu tan k&I’JoladoJono  blldirmek In izledl&l  prosedOrtl oklar. Onoiiel CE uyaunluki relini her le hizal pOf\’IISina ili lireeek ve bir uyaunluk beyanotanzim edeceklir.

 

1. Q,.,liei bu  Ekin madde J’de oklanan leknik beiJeleri dOunleyeeek ve bu belgeleri,  son l izal

Oretildiklen sonra en az 10 yol sOreyleulusal mercilerin denetimine ·k lulaeaklor.

 

Hem U”‘lieinin, hem de ytlkili lemsileisinin yurti inde yerlqik olmamasa halinde teknik beiJeleti muhafaza etme yOkDmiOIU&D,l hizalo  piyasayo an eden kiliye ail olaeaktor.

 

3.Teknik belgelerl hizaun Yl!nctmeli&in ilgili Jlrtlanna uygunlu&unu saglayaeaktor.Bu  belgelcrdo, degertendlrme

i in  aerekli oldugu OI Ode UrllnOn IBSinm,  imalal ve hJmasono kapsayaeaklor. Teknik belaelcrdc ap&tdakilcr

bulunaeaklor:

• T hlzaton aenel biroklamaso,

· Kavramsal  tasarm1 ve imalat resimleri, ak.sam, all montaj ve devre 1emalan, vs.,

SOz konusu  resim ve $emalann  ve l hizat&.n htm8srntn 1klamalan

.. K1smm  ya da 1aman1en uygulanan  standlrtlann  listesl ve standutlann uyaulanmad&ll durumlarda  VOnetmelitin

emniyel hu.suslnnn1 sr lamak i in uygulanan ttlm yolla11nJn 1klamas1.

Yapdan he.saplama vc incclcmclcrin. vs. son  lan,

– Test roporlan.

 

4. Oretiei uygunluk bildiriminin bir kopyasonoleknik belgelerle birlikte muhafaza edceektlr.

 

5.Oretlel, imalal IJicnoinin  ionnl edilcn  UrtlnOn OI!IUm 2’de belirtilen lcknlk belgelere ve Yl!nelmeliJin bul hizal ile il&ili prtlara uygun ohnas1111 sa&larnaso  in aerekli tUm ledbirleri alacaktor.

EKIX BIRIM DOCRULAMA MOD0L0

 

I. Bu modUIIIreticinin b11  Ekin rnodde 2’de belirt.ilen belaeyi alanl hizalon ya da koruyucu sislemin  YGnetmeliAin llgill prtlanna uyg11n ohnas11u ••Aianonk  ve bu uygunluJu beyon etmek ifin illediAi prosedOrtl a oklar. Oretlel te91i7.al ya da koruyucu sistcnoe CE uygunluk i$ardini IIIJ!ireeek ve blr ununtuk blldirimltanzlm edecekllr.

 

 

1.Onaylanmo$ KuruluJ, YGnclmeliAin ilgili $Rrtlanna uygunlugunu kontroletmek  in, her birl  izal ya da koruyucu sisternl lnceleyeeek ve bu Yl!nelmelilln 6 nco maddesinde  bellrtilen  ilgili standartlarda yer alan uyaun testlerl yo da bunlann qde&eri alan teslltti yopacaktor.

 

Onaylanmo1 KuruluJ, onaylanmo$ t izal ya da  koruyueu sisterne kendl tanolom  numaruono    lliJ!Inoeek  ya da lllttlrllmeslni sa&layacak ve y•polan tesllerle il&ili bir uyaunluk betaesi lanzim edceektir.

 

3. Teknik belgelerin nnoaeo  YOnetmeli&in   prtlarona uysunlu&un de&crlendirilmesini ve l hizal ya da koruyucu

sistrmin  tasanm. imnlat ve ah$mastmn  anlqllmasmt sa&lamakttr.

 

Belgelerde qa&odakil<r bulunao:aktor:

• OrtlnUn genel blroklnmoso;

. Kavramsal tasanm ve imalat rcshnleri ve p alarm;alt mont.ajlann ve devrelerin. vs. yttlqim planlan;

.. SOz konusu  resirnlrrin yerle$im  planlanmn  vc t hizat ya da koruyucu sistemin ·h mastnm an18$rlmasa i in gerekH

oklamalar;

• Ou YGnelmelilin 6 nco noaddesinde  belirtilen,  kosmcn ya da tamamcn uygulanan standartllnn bir listesi ve 6 nco

 

 

 

 

A.   CE uygunluk i1arc1in agodaki ckildc CE harncrindcn olu1acok1or:

 

20 “‘”1=R=!=B;i

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

0                                             17

11                                      26 28

 

1$a_ret kU UhUIOr ya da bl1yOtl11Urse, yukartdaki Ol ekli resi mde verilen ornnlara uyulmahdtr.


F.K X

 

 

CE uygunluk i$3rctinin   itli bilqenh:ri S mm’dcn az olmamak Ozcre hemcn  hemen aym dO cy boyutta olmahdtr.

 

KO Ok Olt;eklit hiz  •t koruyucu sistem ya da cihazlar i5ln bu asgari boyultan va geilcbilir.

 

0. AT uygunluk bcyam i trigi.

AT uygunluk beynnmdn R$11 tdnkilcr bulunmalld t r:

· Oretki ya da yctkili tcmsilcisinin ad• ya da tantiiCI  i$art-li ve adresi:

• Du YOnclmeligin 2 nci maddesinin ikinci fikrasmda bel irtiltnt hi7.al, koruyucu sistcm ya da cihaz.m:u,:•klamast;

• Ou YOnetmeligin  2 nci maddesinin ikinci f1knL\mda belini lent hital, komyucu sistem  ya da cihnz.m  ycrine

getirdiAi ilgHi tUm hOkOmler;

– uYgun oldugunda, Onaylannu$ Kurulu$un ad1, lamlim numaras1 ve adresi ile AT tip i neeleme belgesinin numaras1;

– Uygun otdugunda, uyumln  tmlm1$ slandartl:ua yap1hm ahfl:u;

– Vygu n oldugundR, kullamlnn standart  ve teknik $artnamele-r:

– Uygun oldugunda, uyguhman  di&er YOndmeliklere yap1lilln Atlnar;

– Orelici ya da yelkili temsildsi odma imzaya yetkili $ahsm kimlik tespiti..

 

EKXI

 

ONAYIANM IS KUR U LU$LARIN H.SPlTI NDE OIKKATE ALI N ACAK ASGAR.I  KRlTER.LER

1.  Kurulu;,  kuwlu un  y ncticisi  ve  dog,rulama tesllerinin  yap1l masmdan  sonamlu   personeli, test  ettikleri  bu YOnelmelik kapsanundaki lti;hi1.at, koruyucu sistem ya di\ cihnlarm Dretlc.isl, s.a.hcJSI ya da montajciSI ya. da bu nlardan bitinin yetkili  lemsilcisi ol nmyact ktar. Test ctti klcri bu YOnelmeli k kapsamandaki lti;hizat. koruyucu  sis1em  ya da cihvJarm  tasarunl ndt,  imalinde, p.17.arlamas1nda  ya da  ba k1mtnda  dotrudan ya  da  yet kiti   temsilei olara k ycr

u;nrastnda bilgi ah$veri$ini engellta.ml meza.yaca klard r.

2.. Kurul u$ ve test IJtrsoncli  dogrulmml ltsllerini en ytlkse.k me5lcki dUrUstliiki inde yupaca k ve Ozellikle  mali ol mak

Ozerc. kontrol  sonu hm  Ul.crindekan olan ki$i ya da kiJi gruplanndan gclebilecck. tes.l sonu  larm1 etkifcyebilecek

10m baskt, etkiden u1..:•k otn ktu.

3. Kurulu$,  dogrulmna  ilc  ilgili  idari  ve  tek ni k  gOrevlcri  laylktyla  yerine  geti rebilmesi i in   gerckli  personel   ve

im kanla n buhmdurmal thr

Tc.s-tlen sorumlu pcr.soncl;

• Uygun  tek nik ve tneslcki  cgitimc s.ahip o1Bcrdthr;

– YapacAklanlesllcrio $:1rllan konusundn yelerll  bilgiye  ve bu tesller kon usu nda yeterli deneyime sahip olacaklard r;

– Testlerin yap•ldtm t bclgclcmek i in gelaryekabllilbeecicgkel,ckrdayirt.l ve raporlan  hur

 

S. lncelenle yap”n  pcrsonelin lamfst z.hl• garnnti edilcccktir. Penoneli n tiya.k.ati ynptlan lest sayuma.  ya da bu lestlerin sonulauna  b11&l1 ol mayt’lc.: ktu.

 

6. So •ml lukig. o as1, .ulus11l as lara gor.e  cvletin sorumlulugunda olnmd1kca ya da Oevlct tcstlerden  dotrudan