Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddeler Yönergesi (93/15/EC)

Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı  ve

Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik(93/15/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin belgelendirilmesi, işaretlenmesi ve gerekli emniyet şartlarının belirlenmesi, piyasaya arz edilmesi, piyasa gözetimi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

Madde 2- Bu Yönetmelik kapsamına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

 

A) Aşağıda yer alan patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamındadır.

 

1- Karabarutlar (komprime veya komprime olmayan),

 

2- Tek bazlı veya çift bazlı barutlar (yakıtlar),

 

3- Kompozit barutlar (yakıtlar),

 

4- Dinamitler,

 

5- Patlayıcı nitratlar,

 

6- Amonyum nitrat – Fuel oil karışımı (ANFO) ve Güçlendirilmiş ANFO (Gübre amacıyla kullanılan amonyum nitrat hariç)

 

7- Emülsion, jel, bulamaç (slurry) tip patlayıcılar,

 

8- Kloratlı patlayıcılar,

 

9- Sıvı patlayıcılar,

 

10- Yemleme (booster) patlayıcılar,

 

11- Patlatma röleleri,

 

12- Tahrip kalıpları,

 

13- Çukur imla şarjları,

 

14- Emniyetli (asfalt veya PVC kaplı) fitiller,

 

15- İnfilaklı fitiller,

 

16- Elektrikli (gecikmeli – gecikmesiz)kapsüller,

 

17- Adi (düz – plain) kapsüller,

 

18- Diğer kapsüller (şok tüpler- nonelectric),

 

19- Herhangi  bir ad altında sunulan diğer patlayıcılar,

 

B) Aşağıdaki patlayıcı maddeler, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

 

1- 3763 sayılı Türkiye’de Harp Silah ve Mühimmatı Yapan Hususi Sanayi Müesseselerinin Kontrolü

Hakkında Kanun kapsamında bulunan askeri amaçlı barut ve patlayıcı maddeler.

 

2 Kolluk kuvvetlerinin kullanımına tahsis edilmiş patlayıcı maddeler,

 

3- Piroteknik maddeler.

 

Dayanak

 

Madde 3 –

 

Bu Yönetmelik;

 

4703  Sayılı  Ürünlere  İlişkin  Teknik  Mevzuatın  Hazırlanması  ve  Uygulanmasına  Dair  Kanuna  ve

29/9/1987  tarihli  ve  19589  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  87/12028  Karar  sayılı  Tekel  Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

Madde 4 –

 

Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını , c) AT : Avrupa Topluluğunu,

d) Komisyon: Avrupa Topluluğu Komisyonunu,

 

e) Onaylanmış Kuruluş : 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu,

 

f) Üretici: Bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddeleri  üreten, imal eden, ıslah eden veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

g) Patlayıcı Madde: Tehlikeli malların taşınması ile ilgili Birleşmiş Milletler tavsiyelerinde patlayıcı olarak tabir edilen ve bu tavsiyelerin Sınıf 1’i kapsamına giren ve bu Yönetmeliğin kapsamında yer alan; imal, ıslah, ithal veya başka yollarla elde edilen ve piyasaya arz edilmesi hedeflenen ve bu Yönetmelikte ürün olarak da anılan malzeme ve maddeleri,

 

h) Birleşmiş Milletler tavsiyeleri:  Birleşmiş Milletler (BM) Tehlikeli Malların Taşınması ile İlgili Uzmanlar

Komitesince hazırlanan, BM Turuncu Kitapta yayımlanan tavsiyeleri,

 

i) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar  için  bu  Yönetmelik  kapsamındaki  teçhizatın,  özellikleri,  işleme  ve  üretim  yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

 

j) Uyumlaştırılmış Avrupa standardı: Avrupa Topluluğu Komisyonunun talimatı üzerine bir Avrupa Standardizasyon   Kuruluşu   tarafından   hazırlanan   ve   Avrupa   Toplulukları    Resmi   Gazetesinde yayımlanan standardı,

 

k)  Uyumlaştırılmış  Ulusal  standart:  Bir  uyumlaştırılmış  Avrupa  Standardını  uyumlaştıran  ve  Türk

Standartları Enstitüsü tarafından Türk standardı olarak kabul edilip yayımlanan standardı, l) Ulusal standart: Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan standartları,

m) Güvenlik: Kanunlara ve düzene aykırı kullanımın önlenmesini,

 

n) Emniyet: Kazaların önüne geçilmesini ve bunda başarılı olunmadığı taktirde kazanın etkilerinin kontrolünü,

 

o) CE Uygunluk işareti: Üreticinin ilgili teknik düzenlemeden kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirdiğini ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

 

p) Uygunluk değerlendirmesi: Patlayıcı maddelerin, bu Yönetmeliğe uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

 

r) Piyasaya arz: Patlayıcı maddenin, tedariki ve/veya kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

 

s) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdıkları  risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini,

 

t) AT Uygunluk Belgesi: Üreticinin uygunluk değerlendirmesi işleminden sonra düzenlediği  ve piyasaya arz ettiği patlayıcı maddelerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu beyan ettiği belgeyi,

 

u)  AT  Tip  İncelemesi  Belgesi:  Üreticiye  onaylanmış  kuruluşça  verilen,  üretim  numunesinin uygunluğunu gösteren belgeyi,

 

v) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından patlayıcı maddelerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya bunlar piyasada veya kullanımda iken, bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilip üretilmediğinin    ve    emniyetli    olup    olmadığının    denetlenmesi    veya    denetlettirilmesini, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Temel Emniyet Şartları, Standartlar

 

Temel Emniyet Şartları

 

Madde 5 –

 

Bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddelerin Ek I’de belirtilmiş olan temel emniyet şartlarına uygun olması zorunludur.

 

Referans olarak Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayımlanmış bulunan uyumlaştırılmış Avrupa standardının yerini alan uyumlaştırılmış ulusal bir standarda uygun olarak üretilen bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcıların, Ek I’de belirtilen temel emniyet şartlarını karşıladığı kabul edilir.

 

Standartlar

 

Madde 6 –

 

Bu Yönetmelik kapsamına giren ürünler ile ilgili uyumlaştırılmış ulusal standartların isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikleri, standartların bu Yönetmelik ile ilgili olduğu belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmi Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

 

Uyumlaştırılmış ulusal standartların mevcut olmadığı durumlarda, Bakanlık bu Yönetmeliğe ek olarak çıkartılacak tebliğle Türk Standardları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standartların isimleri ve numaralarını  Resmi  Gazete’de  yayımlar  ve  bu  standartların  isimleri,  numaraları  ve  metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

 

Bakanlık uyumlaştırılmış Avrupa standartların 5 inci maddede belirtilen temel emniyet şartlarını tamamen sağlamadığını tespit etmesi durumunda, konuyu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir. Konu üzerinde yapacağı değerlendirmeyi müteakiben, Komisyonun söz konusu uyumlaştırılmış Avrupa standardını ve bunu uyumlaştıran uyumlaştırılmış ulusal standardın yayından çekilmesi gerektiğini bildirmesi halinde, söz konusu uyumlaştırılmış ulusal standardı Resmi Gazetede’ki listeden çıkarır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, CE Uygunluk İşaretinin İliştirilmesi ve Kullanılması

CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri Madde 7 –

Uygunluk değerlendirme prosedürleri olarak aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinden birisi olmalıdır. Üretici, uygunluk  değerlendirme  işlemlerinden  sonra  uygun  patlayıcı  maddeler  için  AT  uygunluk  beyanı düzenler ve bunlar üzerine 8 inci maddede belirtilen CE uygunluk işaretini iliştirir.

 

a) Ek  II-(I)’de  belirtilen  AT  Tip  İncelemesi  (B  Modülü)  ile  birlikte  üreticinin  tercihine  göre aşağıdakilerden birisi olmalıdır.

 

1)  Ek II-(II)’de belirtilen Tipe Uygunluk (C Modülü), veya

 

2)  Ek II-(III)’de belirtilen Üretim Kalite Güvencesi (D Modülü),  veya

 

3)  Ek II-(IV)’de belirtilen Ürün Kalite Güvencesi (E Modülü), veya

 

4)  Ek II-(V)’de belirtilen Ürün Doğrulaması (F Modülü). b) Ek II-(VI)’da belirtilen Birim Doğrulaması (G Modülü). CE Uygunluk İşaretinin İliştirilmesi ve Kullanılması Madde 8 –

CE uygunluk işareti “CE” harflerinden ibarettir. Kullanılacak işaretin şekli Ek IV’de verilmiştir. CE uygunluk işaretinin iliştirilmesinde ve kullanılmasında 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2001/3530 sayılı  “CE” Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin hükümleri geçerlidir.

 

CE Uygunluk İşaretinin Usulsüz Kullanımı

 

Madde 9 –

 

13 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

 

a) Bakanlık, CE işaretinin usulsüz olarak iliştirildiğini belirlediği taktirde, üretici veya patlayıcı maddeleri piyasaya  arz  eden,  patlayıcı  maddelerin  CE  uygunluk  işareti  iliştirilmesine  ilişkin  hükümlere uygunluğunu sağlamakla yükümlü olup, söz konusu usulsüzlüğe son vermek zorundadır.

 

b) Uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık bu Yönetmelik ve 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi  Gazete’de  yayımlanan  2001/3529  sayılı  Ürünlerin  Piyasa  Gözetimi  ve  Denetimine  Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sorunlu patlayıcı maddelerin piyasaya arzının yasaklanmasını veya kısıtlanmasını veya 13 üncü maddede belirtilen işlemlere uygun şekilde piyasadan geri çekilmesini sağlayacak tedbirleri alır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Onaylanmış Kuruluş Madde 10 –

Bakanlık, bu Yönetmeliğin Üçüncü Bölümünde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 17/1/2002 tarih  ve  24643  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  2001/3531  sayılı  Uygunluk  Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler ve bu Yönetmeliğin  Ek III’ünde yer alan asgari kriterler çerçevesinde gerçekleştirir. Onaylanmış Kuruluşlar uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunurken 2001/3531 sayılı Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere riayet ederler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Piyasaya  Arz,   Piyasa  Gözetimi  ve  Denetimi  Genel  Şartlara  Uygunsuzluk  ve  Nakil, Muhafaza ve Depolama

 

Piyasaya Arz

 

Madde 11 –

 

Bu Yönetmelik kapsamına giren ve bu Yönetmelik şartlarına uygun olan patlayıcı maddelerin piyasaya arzı yasaklanamaz, kısıtlanamaz veya engellenemez.

 

CE uygunluk işareti iliştirilmiş, belgeleri Ek II’de belirtilen işlemler doğrultusunda hazırlanmış ve bu Yönetmelik hükümlerinin tamamını yerine getiren, bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcıların pazarlanabilmesi için Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı koordineli olarak gerekli tüm tedbirleri alır.

 

Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk beyanını ve 8 inci maddesinde belirtilen CE işaretini taşımayan bu Yönetmelik kapsamındaki patlayıcı maddeler, piyasaya arz edilemez, nakledilemez ve muhafaza edilemez.

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

 

Madde 12 –

 

Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki  patlayıcı maddelerin  piyasa gözetimi ve denetimini 2001/3529 sayılı “Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”te belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir.” Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde,  bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri  uygulanır.

 

Genel Şartlara Uygunsuzluk

 

Madde 13 –

 

Bakanlık,  üzerinde  CE  uygunluk  işaretini  taşıyan  ve  amacına  uygun  olarak  kullanılan  patlayıcı maddelerin emniyeti tehlikeye düşürdüğünü tespit ettiği takdirde, söz konusu patlayıcıların  piyasadan geri çekilmesini, piyasaya arzını ya da serbest dolaşımını yasaklamak için gerekli tüm tedbirleri alır.

 

Bakanlık, alınan bu tür bir tedbiri, kararının gerekçelerini ve özellikle de uygunsuzluğun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığını  belirterek, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirir.

 

a)  Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen gerekli emniyet şartlarının sağlanmaması, b) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartların yanlış uygulanması,

c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen standartlardaki eksiklikler.

 

Koşullara uygun olmayan bir patlayıcının CE uygunluk işareti taşıması halinde, işareti iliştirenler hakkında 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır ve bu Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve diğer üye ülkelere bildirilir.

 

Nakil,  Muhafaza ve Depolama

 

Madde 14- Bu Yönetmelik kapsamında yer alan sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin nakli, muhafazası ve depolanmasına ilişkin hususlar, 29/9/1987 tarihli ve 19589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  87/12028  Karar  sayılı  Tekel  Dışı  Bırakılan  Patlayıcı  Maddelerle  Av  Malzemesi  ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzükte belirtilmiştir.

 

ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

 

Madde 15 –

 

Bu Yönetmelik, Avrupa Birliğinin 93/15/EEC sayılı Sivil Patlayıcı Maddeler ile ilgili direktifi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Ulusal Daimi Komite

 

Madde 16 –

 

Bu    Yönetmeliğin   uygulanması   ve   işlerliğinin   sağlanması   amacıyla,   gerektiğinde,   Bakanlık koordinasyonunda ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan daimi komite kurulabilir. Bu komiteye iştirak edecek kurum ve kuruluşlar ve komitenin çalışma usul ve esasları yayımlanacak bir tebliğ ile belirlenir.

 

Gizlilik

 

Madde 17 –

 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında yer alan tüm tarafların görevlerini yaparken edindikleri tüm bilgilerle ilgili olarak gizlilik hükmüne riayet etmeleri zorunludur. Ancak bu hüküm, Bakanlığın ve Onaylanmış Kuruluşların bilgi alışverişi ve uyarıların dağıtılması ile ilgili yükümlülüklerini etkilemez.

 

Aykırı Davranışlarda Uygulanacak Hükümler

 

Madde 18 –

 

Bu  Yönetmelik  hükümlerine  aykırı  davranışta  bulunanlara  4703  Sayılı  Ürünlere  İlişkin  Teknik

Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

 

Geçici Madde 1 –

 

Bu Yönetmelik 1/7/2003 tarihinde zorunlu olarak yürürlüğe girer. Bu Yönetmeliğin kapsamına giren patlayıcı maddeler, bu tarihe kadar  geçiş  dönemi içinde ülkede yürürlükte bulunan mevzuata uygun ise, imal edilebilir, satılabilir, ithal edilebilir, ihraç edilebilir, nakledilebilir, kartuşlanabilir, muhafaza edilebilir, elde bulundurulabilir veya kullanılabilir.

 

Yürürlük

 

Madde 19 –

 

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 20 –

 

Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Ek I

 

TEMEL EMNİYET ŞARTLARI I- Genel Kurallar

1- Her patlayıcı madde, kullanıldığı ana kadar olmak üzere özellikle emniyet kuralları ve standart uygulamaları açısından normal, önceden tahmin edilebilir koşullarda, insan hayatı ve sağlığına yönelik tehlikeleri   en  az  düzeye  indirecek,  mülke   ve  çevreye  zarar  verilmesini   önleyecek  şekilde tasarımlanmalı, imal edilmeli ve temin edilmelidir.

 

2- Her bir patlayıcı madde, en üst düzeyde emniyet ve güvenirlilik sağlaması için imalatçı tarafından belirlenen özelliklere sahip olmalıdır.

 

3-  Her bir patlayıcı madde, çevreye verilecek zarar en az düzeyde olmak üzere, uygun teknikler kullanılarak, etkisiz hale getirilebilecek şekilde tasarımlanmalı ve üretilmelidir.

 

II- Özel Kurallar

 

1- En azından, aşağıdaki bilgiler ve özellikler uygun durumlarda dikkate alınmalıdır. Her patlayıcı madde gerçekçi şartlarda test edilmelidir. Bunun bir laboratuarda yapılması mümkün değilse, testler, patlayıcının kullanılacağı şartlarda yapılır.

 

(a) Kimyasal bileşim, karışım oranı ve gerektiğinde ebat ve tane büyüklüğü dağılımı dahil olmak üzere yapısal ve kendine özgü (karakteristik) özellikleri,

 

(b)    Patlayıcı   maddenin,   maruz   kalabileceği   tüm   çevre   koşullarında,   fiziksel   ve   kimyasal kararlılığı,

 

(c) Darbe ve sürtmeye karşı duyarlılığı,

 

(d) Bütün bileşenlerinin, fiziksel ve kimyasal kararlılıkları bakımından uygunlukları, (e) Patlayıcı maddenin kimyasal saflığı,

(f) Patlayıcı maddenin, nemli veya ıslak ortamlarda kullanılması durumunda, emniyet veya güvenirliliğinin sudan olumsuz etkileneceği durumlarda, suyun etkilerine karşı direnci,

 

(g) Patlayıcı maddenin, düşük veya yüksek sıcaklıklarda muhafaza veya kullanılması durumunda, emniyet veya güvenirliliğinin, patlayıcı maddenin bir parçasının veya tamamının soğutulması ya da ısıtılmasından  olumsuz  yönde  etkilenebileceği  durumlarda  düşük  ve  yüksek  sıcaklıklara  karşı direnci,

 

(h) Tehlikeli ortamlarda (örneğin: grizu (metan-hava karışımı), sıcak cisimler tarafından tehdit edilen bir           çevre)   kullanılmak   üzere   imal   edilmiş   patlayıcı   maddenin   bu   ortamlarda   kullanıma uygunluğu,

 

(i) Zamansız veya dikkatsiz başlatma ya da ateşlemeyi önlemeye yönelik emniyet önlemleri,

 

j)    Amacına   uygun   olarak   kullanıldığında   patlayıcı   maddenin   doğru   yüklenmesi   ve   işlem görmesi,

 

(k) Alıcı ülkenin resmi dili veya dillerinde hazırlanmış, emniyetli taşıma, depolama, kullanma ve elden çıkarma (imha) için gerekli talimatlar ve işaretleri,

 

(l) Üretici tarafından belirlenen son kullanım tarihine kadar, depolama esnasında patlayıcı maddenin, ambalajının veya diğer bileşenlerinin bozulmaya karşı dayanaklılığı,

 

(m) Patlayıcı maddenin, güvenilir ve emniyetli kullanımı için gerekli bütün cihaz ve aksesuarların özellikleri.

 

2-  Çeşitli patlayıcı gruplarının en azından aşağıda belirtilen şartlara da uygun olması

gerekir:

 

A) İnfilak eden patlayıcılar.

 

(a) Önerilen başlatma yöntemi, infilak eden patlayıcı maddenin, emniyetli, güvenilir ve duruma göre tam patlamasını veya tutuşmasını sağlamalıdır. Özel durumda kara barut için, tutuşturma konusundaki kapasitenin kontrol edilmesi gerekir.

 

(b) Kartuş şeklindeki patlayıcı maddenin patlamayı, kartuş dizisinin bir ucundan diğerine güvenilir ve emniyetli bir şekilde iletmelidir.

 

(c) Yeraltında kullanılması öngörülen infilak edici patlayıcı maddelerin patlatılmaları sonucunda açığa çıkan gazlar, sadece normal çalışma şartlarında, sağlık açısından zarar vermeyecek miktarlar da karbon monoksit, azot gazları, öteki gazlar, buhar ve havada asılı katı parçacıklar içerebilirler.

 

B) İnfilaklı Fitiller, Emniyetli (Saniyeli) Fitiller, Ateşleme Fitilleri ve Şok Tüpler

 

(a) İnfilaklı fitilleri, emniyetli fitilleri ve ateşleme fitillerinin kaplaması yeterli dayanıklılığa sahip olmalı ve  normal  gerilmelere  (basınca)  maruz  kaldığında  içerisinde  bulunan  patlayıcı  dolgu  maddesini yeterince koruyabilmelidir.

 

(b) Emniyetli fitillerin yanma süreleri ile ilgili özellikleri belirtilmeli ve bunlar güvenilir bir şekilde karşılanmalıdır.

 

(c)  İnfilaklı fitillerinin, yeterli ateşleme gücünde olması ve özel hava koşullarında bile depolama bakımından gerekli şartları haiz olarak ateşlenebilir güçte olması gerekir.

 

C)  Kapsüller (Gecikmeli kapsüller dahil) ve Röleler

 

(a) Kapsüller, öngörülen tüm kullanım koşullarında, irtibatlandırıldıkları patlayıcı maddelerin patlatılmasını güvenilir şekilde başlatmalıdır.

 

(b)    İnfilaklı   fitiller   için   kullanılan   röleler   (gecikme   bağlantısı)   güvenilir   ateşlemeye   sahip olmalıdır.

 

(c)  Ateşleme kapasitesi nemden olumsuz etkilenmemelidir.

 

(d) Gecikmeli kapsüllerin gecikme süreleri, öngörülen süreyi aşma olasılığının önemsiz derecede olmasını temin edecek şekilde olmalıdır.

 

(e) Elektrikli kapsüllerin elektriksel özellikleri ambalaj üzerinde verilmelidir. ( örneğin: akım, direnç gibi)

 

(f)    Elektrikli  kapsüllerin  telleri,  kullanım  amaçları  doğrultusunda,  kapsüle  olan  bağlantılarının sağlamlığı da dahil olmak üzere, yeterli yalıtım ve dayanıklılığa sahip olmalıdır.

 

D)  Sevk Yakıtları ve Roket Sevk Yakıtları

 

(a) Bu malzemeler planlanan amaç için kullanıldığında patlamamalıdır.

 

(b)    Sevk  barutları,  gerektiğinde  (örneğin:  nitroselüloz  bazlı  olanlar)  bozulmaya  karşı  stabilize edilmelidir.

 

(c) Roket katı sevk yakıtları, sıkıştırılmış (preslenmiş) veya döküm halinde iken işlevlerini tehlikeli

şekilde etkileyen herhangi bir çatlak veya gaz kabarcıkları içermemelidir.

 

Ek II

 

UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ

 

I- B MODÜLÜ : AT Tip İncelemesi

 

1- Bu Modül, öngörülen üretimi temsil eden bir örneğin Onaylanmış Kuruluş tarafından doğrulanan ve tevsik edilen prosedürlerin bir kısmını, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılayıp karşılamadığını belirtir.

 

2-    AT    tip    inceleme    başvurusu,    üreticinin    seçeceği    bir    onaylanmış    kuruluşa    yapılır. Başvuruda bulunması gereken bilgiler;

 

– Üreticinin ad ve adresi ile başvuru yetkili temsilci tarafından yapılmışsa, bu temsilcinin de ad ve adresi eklenecek.

 

–    Aynı  başvurunun  başka  bir  Onaylanmış  Kuruluşa  yapılmamış  olduğunu  gösteren  yazılı  bir beyanname.

 

–  Bu Modülün 3 üncü Bölümünde belirtilen teknik belgeler.

 

Başvuran,  Onaylanmış  Kuruluşun  tasarrufunda,  bundan  böyle  “tip”  olarak  adlandırılacak  olan öngörülen ürünün bir örneğini arz edecektir. Onaylanmış Kuruluş, inceleme programının yürütülmesi için gerek olduğu takdirde, daha fazla örnek talep edebilecektir.

 

3- Teknik belgeler, ürünün bu Yönetmeliğin değerlendirilecek şartlarına uygunluğunu mümkün kılması gerekir. Söz konusu belgeler, böyle bir değerlendirmenin gerektirebildiği ölçüde, tasarımı, üretimi ve işlenmesini kapsamalı ve değerlendirme için gerekebilecek hususları içermelidir.

 

–  Bir genel tip tanımlaması,

 

–  Kavramsal tasarımı ile üretim çizimleri ve bileşenlerin diyagramları, alt bileşenler, devreler vb.,

 

– Çizimlerin, şemaların ve ürünün işleme mekanizmasının anlaşılması için gereken tanımlama ile açıklamalar,

 

– Tamamen ya da kısmen uygulanmış olarak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan standartların   bir   listesi   ile   eğer   bu   Yönetmeliğin   6   ncı   maddesinde   belirtilen   standartlar uygulanmamışsa, Yönetmelikteki gerekli koşulları  karşılamak üzere kabul edilen çözümlerin tanımlamaları,

 

–  Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen incelemelerin  sonuçları,

 

–  Test raporları.

 

4- Onaylanmış Kuruluşun yapması gerekenler;

 

4.1-  Teknik  belgeleri  incelemek,  tipin  bu  belgelere  uygun  olarak  üretildiğini  onamak  ve  bu Yönetmeliğin      6  ncı  maddesinde  belirtilen  ilgili  standart  hükümlerine  uygun  olarak  tasarlanan elemanlar ile söz konusu standartları uygulamaksızın tasarlanan bileşenleri belirlemek;

 

4.2- Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıfta bulunulan standartların uygulanmadığı durumlarda, üretici tarafından kabul edilen çözümlerin Yönetmeliğin gerekli koşullarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için uygun incelemeler ile gerekli testleri yapmak ya da yaptırmak,

 

4.3- Üreticinin ilgili standartları uygulamayı tercih ettiği durumda, bunların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun incelemeler ile gerekli testleri yapmak ya da yaptırmak,

 

4.4- Başvuru sahibi ile birlikte incelemelerin ve gerekli testlerin yapılacağı yeri kararlaştırmak.

 

5- Tip bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığı takdirde, Onaylanmış Kuruluş başvuru sahibine bir AT tip inceleme belgesi verir. Bu belgede; üreticinin ad ve adresi, inceleme sonucu ile onaylanan tipin tanınmasını sağlayacak gerekli kimlik bilgileri bulunmalıdır.

 

Teknik belgelerin ilgili kısımlarının bir listesi verilen belgeye eklenir ve bir kopyası Onaylanmış Kuruluş

tarafından saklanır.

 

Üreticinin tip belgesi reddedilirse,  Onaylanmış Kuruluşun bu reddin nedenlerini ayrıntıları ile belirtmesi gerekir. Bu da başvuru prosedürüne uygun yapılmalıdır.

 

6- Başvuru sahibi, onaylanmış teçhizat üzerinde yapılan bütün değişiklikleri Onaylanmış Kuruluşa bildirir. Söz konusu değişikliklerin ürününün gerekli şartlara uygunluğunu ve kullanım şartlarını etkilemesi durumunda  ilave onay alınması gereklidir. Bu ilave onay, orijinal AT tip inceleme belgesine ek şeklinde verilir.

 

7- Her Onaylanmış Kuruluşun verilen ve iptal edilen AT tip inceleme belgeleri ile eklerine yönelik bilgiyi diğer Onaylanmış Kuruluşlara iletmesi gerekir.

 

8- Diğer  Onaylanmış Kuruluşlar bu belge ve/veya eklerinin kopyalarını alabilir. Belge eklerinin diğer

Onaylanmış Kuruluşların tasarrufunda saklanması gerekir.

 

9- Üretici, AT tip inceleme belgeleri ile eklerinin teknik belge kopyalarını, ilgili ürünün son üretim tarihinden sonra en az 10 yıllık bir süre için saklaması gerekir.

 

Üreticinin bulunmadığı durumunda, teknik belgelerin korunması zorunluluğu, ürünü piyasaya arz eden kişinin olacaktır.

 

II- C MODÜLÜ: Tipe Uygunluk

 

1- Bu modül, üretici veya onun yetkili temsilcisinin söz konusu olan patlayıcıların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu ve bu Yönetmelik koşullarını yerine getirdiğini temin ve beyan ettiği prosedür kısmını tanımlamaktadır. Üreticinin CE işaretini her patlayıcıya eklemesi ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlaması gerekir.

 

2- Üretici;  üretim sürecinin, üretilen ürünün bu Yönetmelikteki gerekli emniyet şartları ile AT tip inceleme belgesinde belirtilen tipe uygunluğunu sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

 

3- Üretici, uygunluk beyanının bir kopyasını son üretim tarihinden en az on yıl süreyle saklaması

gerekir.

 

Üreticinin bulunmadığı durumunda, teknik belgelerin korunması zorunluluğu, ürünü piyasaya arz eden kişinin olacaktır.

 

4- Üretici tarafından seçilen bir Onaylanmış Kuruluş, ürünün incelemelerini rastgele aralıklarla yapmalı veya yaptırmalıdır. Onaylanmış Kuruluş tarafından, yerinde alınan tamamlanmış mamul ürünlerden uygun bir örnek incelenir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde anılan standartta veya ilgili diğer standartlarda tanımlanan ya da bunlara eşdeğer testlerle ürünün bu Yönetmelik koşullarına uyup uymadığı  incelenir.  İncelenen  bir  veya  daha  fazla  ürün  örneğinin  uygun  olmaması  halinde, Onaylanmış Kuruluş gerekli tedbirleri almalıdır.

 

Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda olmak üzere, üretici Onaylanmış Kuruluşun tanıtım sembolünü üretim süreci boyunca ürüne iliştirir.

 

III- D MODÜLÜ: Üretim Kalite Güvencesi

 

1-  Bu  Modül,  bu  Modülün  2  nci  Bölüm  zorunluluklarını  yerine  getiren  üreticinin,  söz  konusu patlayıcıların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu temin veya beyan ettiği ve bu Yönetmelik koşullarını yerine getirdiği prosedürü tanımlar. Üretici CE uygunluk  işaretini her bir

 

patlayıcıya  iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı hazırlar. CE uygunluk işareti ile birlikte bu Modülün 4 üncü Bölümünde belirtilen kontrollerden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun tanıtma sembolü de bulunur.

 

2-   İmalatçı,  bu  Modülün  3  üncü  Bölümde  belirtilen  üretim,  son  ürün  incelemesi  ve   test  için onaylanmış  bir  kalite  sistemi  uygulamalıdır.  İmalatçı,  bu  Modülün  4  üncü   Bölümde  belirtilen kontrollere tabidir.

 

3- Kalite sistemi

 

3.1- Söz konusu patlayıcılar için üreticinin kendi seçeceği  Onaylanmış Kuruluşa kendi kalite sisteminin değerlendirilmesi için başvuruda bulunur.

 

Başvuru aşağıdakileri içermelidir;

 

–  Öngörülen patlayıcı kategorisi ile ilgili tüm bilgiler,

 

–  Kalite sistemi ile ilgili tüm belgeler,

 

–  Onaylanan tiple ilgili teknik dokümanlar ile AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.

 

3.2-  Kalite  sistemi,  patlayıcıların  AT  tip  inceleme  belgesinde  belirtilen  tipe  ve  bu  Yönetmeliğin

şartlarına uygunluğu sağlamalıdır.

 

Üretici tarafından kabul edilen tüm elemanlar, koşullar ile hükümlerin, yazılı politikalar (izlenen yol, yöntem), prosedürler ile talimatlar halinde sistematik ve düzenli olarak belgelenmesi gerekir. Kalite sistemi belgelerinin kalite programları, planları, talimatnameler ve kalite kayıtlarının yorumları birbiri ile tutarlı olmalıdır.

 

Belgeler aşağıdaki hususların yeterli tanımlarını içermelidir;

 

–  Patlayıcıları kalitesi ile ilgili olarak, kalite hedefleri, örgütsel yapı, yönetim sorumlulukları ve yetkileri

 

–  Üretim, kalite kontrolü ve kalite temini teknikleri, uygulanacak yöntem ve sistematik faaliyetler,

 

–  Üretim öncesi, üretim esnasında ve sonrasında yapılacak inceleme ve testler ile bunların her sıklıkta yapılacağı,

 

–  İnceleme raporları ve test verileri, ayarlama verileri, personel vasıflarına ilişkin rapor gibi kaliteye yönelik kayıtları,

 

–  Patlayıcının  öngörülen  kalitesinin  elde  edilişini  gözlemleme  yolları  ve  kalite  sisteminin  başarılı

işleyişini izleme yolları.

 

3.3- Onaylanmış Kuruluşun, kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2 de  yer alan koşulları yerine getirip  getirmediğini  belirlemek  üzere  değerlendirmesi  gerekir.  İlgili  uyumlaştırılmış  standardı uygulayan kalite sistemlerinin koşullarına uygunluğu sağladığı kabul edilir. Denetleme ekibinin, ilgili ürün teknolojisini deneylendirme tecrübesi olan en az bir üyesi olmalıdır. Değerlendirme işlemine, üreticinin tesislerine inceleme gezisi yapılması da dahildir.

 

Karar üreticiye bildirilir. Bildirim kapsamına inceleme sonuçları ile gerçekleşen değerlendirme kararı da dahildir. İmalatçıya kararı konusunda bildirimde bulunmalıdır. Bu bildirim, incelemenin sonuçlarını ve kanıtlanmış değerlendirme kararını içermelidir.

 

3.4- Üretici onaylanan  kalite sisteminden doğan yükümlülükleri yerine getirmeli ve sistemi yeterli ve etkin bir düzeyde tutmalıdır.

 

Üreticinin sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluş, sistemde yapılması öngörülen her türlü değişiklikle ilgili olarak üretici tarafından bilgilendirilmelidir.

 

Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirerek değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2’de belirtilen koşullara uyup uymadığına ya da yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığına karar vermesi gerekir.

 

Karar üreticiye bildirilmelidir. Bildirim, inceleme sonuçları ile değerlendirme kararını da içermelidir.

 

4- Onaylanmış Kuruluşun sorumluluğunda izleme.

 

4.1- İzlemenin amacı, üreticinin onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri usulüne uygun olarak yerine getirmesini temin etmektir.

 

4.2- Üretici, Onaylanmış Kuruluşun inceleme amacı ile üretim, inceleme, test etme ve depolama yerlerine girmesine izin vermeli ve Onaylanmış Kuruluşa gerekli tüm bilgilerle birlikte özellikle aşağıdaki bilgileri vermelidir;

 

– Kalite sistem belgeleri,

 

– İnceleme raporları ve test verileri, kalibrasyon verileri, ilgili personelin vasıflarına ilişkin raporları gibi kalite kayıtları.

 

4.3- Onaylanmış Kuruluşun, üreticinin kalite sistemini belirleyip uygulamasından emin olmak üzere periyodik denetlemelerde bulunması ve üreticiye bir denetleme raporu vermesi gerekir.

 

4.4- Buna ek olarak Onaylanmış Kuruluş üreticiye habersiz ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin doğru işlediğini tasdik etmek için testler yapabilir veya üreticiye bu testleri yaptırabilir; gerekirse Onaylanmış Kuruluşun üreticiye bir ziyaret raporu, bir test yapıldı ise test raporu vermesi gerekir.

 

5- Üreticinin, üretimin son gününden en az on yıl sonrasına kadar ulusal yetkililerin incelemesine açık tutması gereken belgeler:

 

–  Bu Modülün madde 3.1’in 2 nci şıkkında atıfta bulunulan belge,

 

–  Bu Modülün madde 3.4.’ün 2. paragrafında atıfta bulunulan belge,

 

–  Bu Modülün madde 3.4’ün son paragrafında ve bu Modülün madde 4.3 ile 4.4’de atıfta bulunulan

Onaylanmış Kuruluşun karar ve raporları.

 

6- Her Onaylanmış Kuruluşun verilen ve iptal edilen kalite sistem onaylarından diğer Onaylanmış

Kuruluşları bilgilendirmesi gerekir.

 

lV- E MODÜLÜ: Ürün Kalite Güvencesi

 

1- Bu Modül, bu Modülün 2 nci Bölümünün zorunluluklarını yerine getiren üreticinin, AT tip inceleme belgesinde  tanımlanan tipte patlayıcıların uygun olduğunu temin ve beyan etmesi prosedürünü tanımlamaktadır. Üreticinin CE uygunluk  işaretini her patlayıcının üzerine  iliştirilmesi ve bir yazılı uygunluk beyanı hazırlaması gerekir. CE uygunluk işareti ile birlikte bu Modülün 4 üncü Bölümünde değinilen kontrollerden sorumlu Onaylanmış Kuruluşun bir tanıtma sembolü bulunmalıdır.

 

2- Üreticinin, bu Modülün 3 üncü Bölümde belirtildiği şekilde nihai patlayıcı  inceleme ve test edilmesi için  onaylanan  bir  kalite  sistemini  uygulaması  gerekir.  Bu  Modülün  4  üncü  Bölümünde  anılan kontrollere tabi olmalıdır.

 

3- Kalite sistemi,

 

3.l- Üretici, patlayıcıları için uygulanacak kalite sisteminin değerlendirilmesi için bir Onaylanmış

 

Kuruluşa başvuruda bulunacaktır. Başvuruda bulunması gerekenler;

 

–   Öngörülen patlayıcı sınıfı ile ilgili tüm bilgiler,

 

–   Kalite sisteminin belgeleri,

 

–   Onaylanan tipin teknik belgeleri ile AT tip inceleme belgesinin bir kopyası.

 

3.2- Kalite sistemi kapsamına her patlayıcı, bu Yönetmeliğin gerekli şartlarına uygunluğunun tasdik edilebilmesi için bu Modülün 4.üncü Bölümündeki standartlarda açıklanan uygun testler veya eşdeğer testler doğrultusunda incelenir. Üretici tarafından kabul edilen tüm eleman, koşul ve hükümler yazılı politikalar, prosedür ve talimatlar şeklinde sistematik ve düzenli olarak belgelenecektir.

 

Kalite sistemi belgelerinin kalite programları, plan, talimatname ve kayıtların bir bütünlük içinde olması

gerekir.

 

Özellikle aşağıdaki hususların tam bir tanımlamasını içermelidir:

 

–  Ürün kalitesi ile ilgili yönetimin kalite hedefleri ile örgütsel yapısı, sorumluluk ve yetkileri,

 

–  Kalite sistemin etkili işlemesinin izlenmesi yolları

 

–  Üretimden sonra uygulanacak inceleme ve testler,

 

– İnceleme raporları ile test verileri, ölçüm verileri, ilgili personelin kalifikasyon raporları gibi kalite kayıtları vb.

 

3.3- Kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2’sinde atıfta bulunulan şartları yerine getirip getirmediğini belirlemek üzere Onaylanmış Kuruluşça değerlendirilmesi gerekir. İlgili uyumlaştırılmış standardı uygulayan kalite sistemlerinin bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu sağlanmalıdır.

 

Denetleme ekibinin, ilgili ürün teknolojisini değerlendirme tecrübesine sahip en az bir üyesi olmalıdır. Değerlendirme işlemi üreticinin bulunduğu yere bir teftiş ziyaretini de içermelidir.

 

Üreticinin karardan haberdar edilmesi gerekir. Bu bildirim, incelemenin sonuçlarını ve usule uygun olarak kanıtlanmış değerlendirme kararını içermelidir.

 

3.4- Üreticinin, onaylandığı şekilde kalite sisteminden doğan yükümlülükleri üstlenmesi ve bunları

yeterli ve etkili bir düzeyde koruması gerekir.

 

Üretici veya yetkili temsilcinin, kalite sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşu sistemde önerilen her değişiklikten haberdar etmesi gerekir.

 

Onaylanmış Kuruluşun önerilen değişiklikleri değerlendirmesi ve  değişiklik yapılan kalite sisteminin bu Modülün madde 3.2’de sunulan koşulları yerine getirip getirmediğinin ya da yeni bir değerlendirmenin gerekli olup olmadığının kararlaştırılması gerekir.

 

Onaylanmış Kuruluşun kararını üreticiye bildirmesi gerekir. Bildirimde inceleme sonuçları ile değerlendirme kararı da bulunmalıdır.

 

4.1- İzlemenin amacı üreticinin onaylanan kalite sisteminden doğan yükümlülükleri tam olarak yerine getirmesini temin etmektir.

 

4.2- Üreticinin, Onaylanmış Kuruluşun inceleme, test etme ve depolama alanlarına inceleme yapmak amacı ile girmesine izin vermesi Onaylanmış Kuruluşa, başta aşağıdaki hususlar olmak üzere, gerekli tüm bilgiyi temin etmesi gerekir;

 

–  Kalite sistem belgeleri,

 

–  Teknik belgeler,

 

–  İnceleme raporları ile test verileri, ölçme verileri, ilgili personel  vasıflarına ilişkin raporları gibi kaliteye yönelik kayıtlar, vb.

 

4.3-  Onaylanmış  Kuruluşun,  üreticinin  kalite  sistemin  sürdürüp  uyguladığını   temin  etmek  üzere periyodik olarak denetlemelerde bulunması ve üreticiye bu denetleme raporunu vermesi gerekir.

 

4.4- Buna ek olarak, Onaylanmış Kuruluş üreticiye habersiz ziyaretlerde de bulunabilir. Bu ziyaretler esnasında Onaylanmış Kuruluş kalite sisteminin doğru işlediğini tasdik etmek için testler yapabilir veya üreticiye bu testleri yaptırabilir; gerekirse Onaylanmış Kuruluşun üreticiye bir ziyaret raporu, bir test yapılmış ise bir test raporu vermesi gerekir.

 

5- Üreticinin, üretimin son gününden en az on yıl sonrasına kadar ulusal yetkililerin incelenmesine açık tutması gereken belgeler;

 

–  Bu Modülün madde 3.1’in 2 nci şıkkında atıfta bulunulan belge,

 

–  Bu Modülün madde 3.4’ün 2 nci paragrafında atıfta bulunulan yenilemeler,

 

–  Bu Modülün madde 3.4’ün son paragrafında ve bu Modülün madde 4.3 ile 4.4.’de atıfta bulunulan

Onaylanmış Kuruluşun karar ve raporları.

 

6- Her Onaylanmış Kuruluşun, verilmiş ve iptal edilmiş kalite sistem onaylarından diğer Onaylanmış

Kuruluşları bilgilendirmesi gerekir.

 

V-  F MODÜLÜ: Ürün Doğrulaması

 

1- Bu Modül, üretici ya da yetkili temsilcinin 3 üncü  Bölüm hükümleri kapsamına giren patlayıcının AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğin ilgili koşullarını haiz olup olmadığını kontrol ve tasdik ettiği prosedürü tanımlar.

 

2- Üretici, üretim sürecinin AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe ve bu Yönetmelik şartlarına uygunluğunu   temin  etmek  için  gereken  tüm  tedbirleri  alacaktır.  CE  işaretini  her  bir  patlayıcıya ekleyecek ve bir uygunluk beyanı hazırlayacaktır.

 

3- Onaylanmış Kuruluş patlayıcının, bu Modülün 4 üncü Bölümünde belirtildiği gibi her birini inceleme ve test etme yolu ile Yönetmelik koşullarına uygunluğunu kontrol etmek üzere uygun inceleme ve testler gerçekleştirecektir.

 

Üretici veya yetkili temsilcisi uygunluk belgesinin bir kopyasını en son patlayıcının üretildiği tarihten itibaren en az on yıl boyunca saklayacaklardır.

 

4- Her patlayıcının inceleme ve test edilme yolu ile tasdik edilmesi,

 

4.1-  Bütün patlayıcılar tek tek sınanacak ve ilgili patlayıcı tipi ile Yönetmelik koşullarına uygunluklarını tasdik etmek üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde  belirtilen standartlarda belirtilen gerekli testler veya eşdeğer testler yapılacaktır.

 

4.2- Onaylanmış Kuruluş onay alan her patlayıcıya kendi kimlik (ayırt edici) sembolünü iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan testlere yönelik yazılı bir uygunluk belgesi hazırlayacaktır.

 

4.3- Üretici veya yetkili temsilcisi, talep halinde, Onaylanmış Kuruluşa uygunluk belgelerini temin edeceğini taahhüt eder.

 

Vl-  G MODÜLÜ: AT Birim Doğrulaması

 

1- Bu modül, üreticinin bu Modülün 2 nci Bölümünde atıfta bulunulan belgenin verildiği patlayıcının bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olduğunu taahhüt ve beyan ettiği prosedürü tanımlamaktadır. Üreticinin CE işaretini patlayıcıya eklemesi ve bir uygunluk beyannamesi hazırlaması gerekir.

 

2- Onaylanmış Kuruluşun patlayıcının bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğunu temin amacı ile bu Modülün 4 üncü Bölümünde atıfta bulunulan standartlarda belirtildiği gibi veya eşdeğer testler uygulamak suretiyle patlayıcıyı incelemek zorundadır.

 

Onaylanmış Kuruluş onaylanan patlayıcı üzerine kendi kimlik sembolünü iliştirecek veya iliştirilmesini sağlayacak ve yapılan, testler ile ilgili bir uygunluk belgesi hazırlayacaktır.

 

3- Teknik belgelerin amacı, Yönetmelik koşullarına uygunluğun değerlendirilmesi ile patlayıcının dizayn, üretim ve işlemesinin anlaşılmasını mümkün kılmaktır.

 

Belgelerde, evvelce de belirtmiş olduğu gibi, değerlendirme için bulunması gereken hususlar;

 

– Tipin genel bir tanımlanması,

 

– Tasarım dizaynı ile üretim çizimleri ve bileşenlerin şemaları, alt-bileşenler, devreler (akım) vb.

 

– Adı geçen çizim ile şemaların anlaşılması için gerekli olan tanımlama ve açıklamalar ile patlayıcının çalışması veya koruma sisteminin çalışmasına yönelik açıklamalar,

 

– Bu Modülün 4 üncü Bölümünde atıfta bulunulan, tamamen ya da kısmen uygulanmış standartların bir listesi ve belirtilen standartlara uyulmadığı taktirde Yönetmeliğin gerekli şartlarını karşılamak üzere kabul edilen çözümlerin tanımlamaları,

 

– Yapılan dizayn hesaplamalarının sonuçları, gerçekleştirilen incelemeler vb.,

 

– Test raporları.

 

Ek III

 

ONAYLANMIŞ KURULUŞ  YETKİLENDİRMESİNDE BAKANLIK  TARAFINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN MİNİMUM KRİTERLER

 

1- Onaylanmış Kuruluş başkanı ile onaylama testlerini yapmakla sorumlu çalışanlar, incelenen patlayıcının tasarımcısı, üreticisi, tedarikçisi ve tesisatçısı, yetkili temsilcisi olamaz. Bu kişiler, söz konusu patlayıcının tasarımı, yapımı, pazarlanması veya elde edilmesine, ne doğrudan karışabilecek ne de yetkili temsilcisi olabileceklerdir.

 

Bu durum, üretici ile Onaylanmış Kuruluş arasındaki teknik bilgi alışverişine engel oluşturmaz.

 

2- Onaylanmış Kuruluş ve çalışanları,  onaylama testlerini üst düzey mesleki bütünlük ve teknik yeterlilik ile gerçekleştirecek ve özellikle onaylama işleminin sonucu ile ilgilenen kişi veya kişilerden gelebilecek maddi unsurlar olmak üzere inceleme sonuçları ya da yargılarını etkileyebilecek nitelikteki her türlü baskı ve teşviklerden muaf olacaklardır.

 

3-  Onaylanmış  Kuruluş  hizmetinde  gerekli  personel  bulunacak  ve  kontrolle  ilgili   mali  ve  teknik görevleri doğru bir şekilde yapmasına imkan verecek yeterli kolaylıklara sahip olacaktır; özel kontrol için gerekli teçhizattan yararlanacaktır.

 

4- İncelemeden sorumlu çalışanların;

 

–  Kusursuz teknik ve mesleki bilgisi,

 

–  Yapacakları testlerin koşulları ile ilgili tatmin edici bilgi ve bu konuda yeterli deneyimi

 

–   Test  uygulamasının  doğruluğunu  kanıtlamak  için  gereken  belge,  kayıt  ve  raporları  hazırlama yeterliliği olacaktır,

 

5- İnceleme elemanlarının tarafsızlığı temin edilecektir. Ücretleri yaptıkları test sayısına veya o testlerin sonuçlarına bağlı olmayacaktır.

 

6- Onaylanmış Kuruluş, ulusal mevzuat gereği Devlet sorumluluğu olmadıkça veya Bakanlık kendisi testlerden doğrudan sorumlu olmadıkça, Onaylanmış Kuruluş mesleki sorumluluk sigortasını üstlenir.

 

7- Onaylanmış Kuruluş elemanları, bu Yönetmelik hükmünde veya yürürlükteki ulusal hukuk hükümleri uyarınca görevlerini icra ederken elde edecekleri tüm bilgiler (faaliyetlerini yürüttükleri Devlet’in yetkili

 

idari otoriteleri ile karşılıklı yapılan  görüşmeler hariç) ile ilgili olarak mesleki gizlilik prensibine riayet etmeye mecburdurlar.

 

CE  UYGUNLUK İŞARETİ

 

CE uygunluk işareti, aşağıdaki formda “CE” harflerinden oluşur ve aşağıda verilen formda kullanılır:

 

 

 

İşaret küçültülür veya büyütülürse, yukarıda verilen çizimdeki oranlara itibar edilecektir.