Taşınabilir Basınçlı Kaplar CE Belgesi

Taşınabilir Basınçlı Kaplar CE Belgesi

Taşınabilir Basınçlı Kapların Amacı;

Kara ve demir yolunda tehlikeli madde taşımacılığı için onaylanmış taşınabilir basınçlı ekipmanların güvenliğinin arttırılması ve bu tür ekipmanların serbest dolaşımını teminen pazarda yer alması ve hizmete sunulması ve tekrar kullanımını sağlamaktır.

Bu kaplar;

 • Çelik şişeler,
 • Silindirler veya borular
 • Tamburlar
 • Kriyojenik konteynırlar,
 • Çelik şişeler için iskeletler
 • Tanklar
 • Aksesuarlar ve valflar
 • LPG Mutfak Tüpü,
 • Sanayi Tüpleri,
 • Oksijen Tüpleri

Taşınabilir Basınçlı Kapların Amacı;

Taşınabilir Basınçlı Kaplar Ce Belgesi Teknik Dosya

 • Tipin genel bir tanımı,
 • Kavramsal tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, alt parçaların,devrelerin ve benzeri şemaları,
 • Bahsedilen çizimlerin, şemaların ve basınçlı ekipmanın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlamalar ve açıklamalar,
 • Yönetmeliğin temel gereksinimlerini karşılaması için benimsenen çözümlerin açıklamaları,
 • Yapılan tasarım hesaplarının ve muayenelerin sonuçları,
 • Deney raporları,
 • Üretimde yapılan testler hakkında bilgi,
 • Özellikler veya onaylama hakkında bilgi.

Taşınabilir Basınçlı Kapların amacı;

Taşınabilir Basınçlı Kaplar Ce İşaretleme Süreci;

Taşınabilir Basınçlı Kaplar  direktifi kapsamında ce işaretleme süreci genel olarak aşağıda sıralanmıştır,

Ürün tanımlaması yapılması (Ürünün hangi direkitflere girdiği tanıımlanmalı)

Risk değerlendirmesi yapılması.

Teknik dosya hazırlanması

AB uygunluk beyanı

Ce İşaretlemesi

Taşınabilir Basınçlı Kapların Amacı;

TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLAR CE UYGUNLUK İŞARETİ

Taşınabilir basınçlı kaplar CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

CE Şekli

CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.