Teleferikler CE Belgesi

 

Teleferikler Ce Belgesi

Amaç:

insan taşımak üzere tasarımlanan kablolu taşıma tesisatının hizmete alınması ve hizmete alındıktan sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve güvenliğini tehdit etmeyecek  şekilde kullanımlarını sağlamak üzere işletilmesi, bakımı ve kontrolleri için uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ilgili tesisatlar. 

1) Vagonları kabloyla çekilen demiryolları ve çekmenin bir ya da daha fazla kabloyla sağlandığı tekerlekler veya başka taşıma araçları üzerine monte edilmiş araçları olan diğer vasıtalar,

2) Kabinlerinin bir veya daha fazla kabloyla kaldırıldığı ve/veya yerinin değiştirildiği teleferikler; bu kategori, gondollar ve telesiyejleri de kapsar,

3) Uygun gereçlere sahip kullanıcıların kablo vasıtası ile çekildikleri tele-skiler.

Bu Yönetmelik, zorunlu uygulamaya giriş tarihinden itibaren aşağıdakileri de kapsar. 

1) Kurulan ve hizmete giren tesisatlar,

2) Piyasada yer alan alt sistemler ve emniyet parçaları.

Teleferikler Ce Belgesi

Teknik Dosya

 • Tesisat yaptırıcısının adı, adresi ve ticaret siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
 • Kablolu taşıma tesisatının planlanan hattın/hatların olduğu yeri, tasarlanan durak  yerleri ile ara istasyonları gösteren 1/2000 ölçekli haritası ve hatların boy kesitlerini de içeren hat boyu projesi,
 • Tesisatın monte edileceği bölgedeki otoparkları, diğer kablolu taşıma tesisatlarını,  demiryollarını, caddeleri, yollar ve diğer trafik tesislerini, su kanallarını, enerji nakil hatları, petrol, gaz ve su boru hatlarını, orman alanları ve güç tesislerini gösteren 1/2000 ölçekli vaziyet planı,
 • Tesisat ile ilgili istasyonlar, giriş çıkışlar, ana ve acil mekanizmalar, taşıyıcı ve çekici kablolar, gergi mekanizması, raylar, hat donanımları, güvenlik tertibatları, telsiz ve sinyal mekanizmaları, yolcuların kurtarılması için olan tertibatını ve bunun gibi tertibatları gösteren genel bir teknik rapor,
 • Deprem, heyelan, çığ ve sel tehlikesini gösteren veriler. Tehlike var ise gerekli ve uygun önlemleri içeren teknik rapor,
 • Hat yapılarının, köprülerin destek duvarlarının ve istasyonların kurulmasının öngörüldüğü yerlerdeki zemin yapısını gösteren jeolojik ve jeoteknik etüt raporu,
 • Kablolu taşıma tesisatının kurulacağı bölgedeki ana rüzgar yönü, rüzgar hızları ve sıklıkları gibi meteorolojik durumları gösteren veriler,
 • Kablolu taşıma tesisatının kurulacağı yerde bir çevre raporu zorunlu ise söz konusu rapor.

 

Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesini müteakip, belediye sınırları içerisinde belediye veya belediye sınırları  dışında valilik tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde tesisatın yapımına herhangi bir engel bulunmaması halinde düzenlenen yapı ruhsatı belgesinin bir nüshası tesisat yaptırıcısına verilir, bir nüshası Bakanlığa iletilir.

Mevcut tesisatta hat güzergahının ve istasyonların değiştirilmesi veya  ilave istasyonların kurulması gibi durumlarda da söz konusu tesisat için tesisat yaptırıcısı tarafından yapı ruhsatı alınması zorunludur

Teleferikler Direktifi Ce İşaretleme Süreci;

Teleferikler ce işaretlemesi sürecinde şu yollar izlenir,

 • Teleferiklerin sınıflandırılması (hangi test ve standartlara tabi olduğu araştırması)
 • Teleferiklerin  ilgi standardın ve direkitifin istediği testlere tabii tutulması
 • Teleferiklerin Güvenliği Ce Teknik dosya hazırlanması
 • Ce işaretlemesi yönetmeliği uygun olarak  Teleferiklerin  üzerine yerleştirilmesi
 • Ce Uygunluk Beyanı

 

Teleferikler Ce Belgesi Testleri

Kontroller:

Tesisatın durumunu belirlemek için yapılan ölçme, deney ve değerlendirmeler kontrol kapsamında yer alır.Kontroller, yeni tesisatlar için TS EN 1709 standardı, eski tesisatlar için ise iyi mühendislik uygulamaları esas alınarak ilk kontrol günlük, aylık, yıllık ve tesisatın durumuna göre bir yıldan uzun aralıklarla veya özel kontroller şeklinde gerçekleştirilir.

Kontrollerde esas yapımcının belirlediği talimatlara uyulur.  Kontrollerin sonuçları  işletme teknik personeli tarafından kayıt altına alınır. Tesisat işletmecisi kontrollerin düzenli olarak yaptırılmasından ve kontrol sonuçlarının muhafazasından sorumludur.

Kontroller neticesinde, tesisatın çalıştırılmasında can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda, söz konusu uygunsuzluklar giderilinceye kadar tesisat işletmecisi, tesisatın işletmesini durdurarak gerekli bütün tedbirleri almaktan sorumludur.

 

TELEFERİKLER CE UYGUNLUK İŞARETİ

Teleferikler üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

 

CE Şekli

 

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.