Telsiz ve Telekomünikasyon CE Belgesi

 

Telsiz ve Telekomünikasyon Ce Belgesi

Amaç:

telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanlarının sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarına ilişkin temel gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini teminen takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini, onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Telekomünikasyon Terminal Ekipmanı: Haberleşmeyi sağlayan veya ulusal telekomünikasyon şebekelerinin ara yüzlerine doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde bağlanmak için tasalanan cihaz veya ilgili parçası.

Telsiz Ekipmanı : Uzaydan yayılan telsiz dalgalarının iletimi ve/veya alımı yoluyla haberleşmeyi sağlayan cihaz veya ilgili parçası

Telsiz ve Telekomünikasyon Ekipmanları Ce Belgesi(1999/5/EC)

Teknik Dosya

 • Cihazın genel tanımı,
 • Tasarım, imalat, parça gruplarının çizimleri ve devre şemaları,
 • Çizimlerin, şemaların ve ürünün çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamaları,
 • Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine istinaden yayımlanacak olan uyumlaştırılmış ulusal standartların kısmen veya tamamen uygulanması durumunda bu standartların listesini ve uyumlaştırılmış ulusal standartların  uygulanmaması veya mevcut olmaması durumunda, bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları,
 • Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları
 • Test raporları.

Telsiz ve Telekomünikasyon Ce Belgesi Süreci

Telsiz ve Telekomünikasyon direktifi kapsamında ce işaretleme süreci genel olarak aşağıda sıralanmıştır

 • Ürün tanaımlaması yapılması (Ürünün hangi direkitflere girdiği tanıımlanmalı)
 • Risk değerlendirmesi yapılması.
 • Teknik dosya hazırlanması
 • AB uygunluk beyanı
 • Ce İşaretlemesi

 

Telsiz ve Telekomünikasyon Ce Belgesi Testleri

 

İç Üretim Kontrolü ve Belirli Cihaz Testleri

 

 

1. Üretilen her cihaz için, cihazın özellikleri ile ilgili telsiz testleri, imalatçı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu testler, uyumlaştırılmış ulusal standartların olmaması durumunda,  imalatçı tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında yapılır. Onaylanmış kuruluş testlerle ilgili kararını verirken, diğer onaylanmış kuruluşların daha önce vermiş oldukları kararları dikkate almalıdır.

 

2. İmalatçı veya onun Türkiye’de yerleşik  yetkili temsilcisi yada cihazın piyasaya arzından sorumlu kişi, bu testlerin yapıldığını ve cihazın temel gereklere uygunluk gösterdiğini beyan etmeli ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını, onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında ve imalat aşamasında cihaza iliştirmelidir.

 

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON CE UYGUNLUK İŞARETİ

Telsiz ve telekomünikasyon üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

CE Şekli

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.