Telsiz ve Telekomünikasyon Ekipmanları Yönetmeliği (1999/5/EC)

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/EC)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Am

MADDE   1   –   (1)   Bu   Yönetmeliğin   amacı;   telsiz   ve   telekomünikasyon   terminal ekipmanlarının  sahip  olması  gereken  asgari  güvenlik  koşullarına  ilişkin  temel  gereklere  uygun olarak piyasaya arz edilmelerini teminen takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini,  onaylanmış  kuruluşların  görevlendirilmesinde  dikkate  alınacak  asgari  kriterleri, piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, telsiz  ve  telekomünikasyon  terminal  ekipmanlarının  tasarımı,  imalatı,  dağıtımı,  piyasaya  arzı, hizmete sunulması, kullanımı, denetimi ile ilgili faaliyetleri kapsar.

(2) Bu Yönetmelik; Devlet ve Kamu güvenliğiyle Devletin savunma ve ceza hukuku uygulamalarında kullanılan özel amaçlı cihazlar ile ek-1’de belirtilen cihazlar hariç;

a)  Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları,

b) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde tanımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi  Cihaz  Yönetmeliğinin  4  üncü  maddesinin  birinci  fıkrasının  (k)  bendinde  yer  alan  Tıbbi Cihazın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar,

c) Bu bentte belirtilen Yönetmeliklerin hükümleri mahfuz kalmak kaydıyla, 5/1/2002 tarihli ve 24631 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk  (Radyo  Paraziti)  ile  ilgili  Tip  Onayı  Yönetmeliğinin  4  üncü  maddesinin  birinci fıkrasının (d) bendinde veya 2/7/1999 tarihli ve 23743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (d) bendinde tanımlanan aracın dahili bir parçası veya aksesuarı olan cihazlar

hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/5/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanunu, 4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu ile 29/6/2001 tarihli  ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arayüz: Kullanıcının, telekomünikasyon şebekesine erişimini sağlayan fiziksel bağlantı noktası ve/veya telsiz cihazları arasında erişimi sağlayan yayılım ortamını ve bunların teknik özelliklerini,

b) Bozucu Girişim: Çalışmaları bakımından, seyrüsefer veya diğer kamu güvenliği haberleşme hizmetlerini tehlikeye sokan veya bir telsiz haberleşme hizmetinin çalışmasını ciddi ölçüde bozan, engelleyen veya sürekli kesinti oluşturan etkileri,

c) Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığını,

ç) Cihaz: Telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanını,

d) Kanun: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına

Dair Kanunu,

e) Komisyon : Avrupa Birliği Komisyonunu,

f) Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

g) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

ğ)Telekomünikasyon terminal ekipmanı: Telekomünikasyon şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,

h) Teknik Dosya: Cihazın, tanımı ve temel gereklerinin nasıl yerine getirildiğinin bilgi ve açıklamalarını içeren dosyayı,

ı) Telsiz ekipmanı: 9 kHz ile 3000 GHz frekans bandında sunî bir iletim ortamı olmaksızın, uzayda yayınlanan elektromagnetik dalgaların iletimi ve/veya alımı yoluyla iletişimi sağlayan cihaz veya ilgili parçasını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel Gerekler, Arayüz Kriterlerinin Yayımlanması, Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı ve

Uyumlaştırılmış Ulusal Standart

 

Temel gerekler

MADDE 5 – (1) Temel gereklere ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir;

a) Cihaz, 11/1/2002 tarihli ve 24637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmeliğin gerilim sınırları dikkate alınmaksızın, emniyet hedeflerinin temel unsurlarının da dahil olduğu, kullanıcı ve diğer kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümleri karşılamalıdır.

b) Cihaz, 2/6/2002 tarihli ve 24773 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik

Uyumluluk Yönetmeliğinin koruma ile ilgili şartlarını karşılamalıdır.

c) Telsiz  ekipmanları,  enterferansa  sebep  olmamak  için,  karasal  ve  uzaysal  telsiz haberleşmesine tahsis edilen frekans spektrumu ve yörüngenin etkin olarak kullanabilmesini temin edecek şekilde üretilmeli ve hizmete sunulmalıdır.

ç) Kurum gerek gördüğü takdirde,  cihazın  kullanım amacına göre de ;

1) Telekomünikasyon  şebekesine  bağlanırken,  uygun  tipte  arayüz  ile  uyumlu  çalışması

ve/veya

2) Telekomünikasyon  şebekesine  bağlanırken,  hizmet  kalitesini  azaltmamaları,  şebekeye yada işleyişine zarar vermemeleri yada şebeke kaynaklarının hatalı kullanımına sebep olmamaları ve/veya

3) Kullanıcı  ve  abonelerin  kişisel  verilerinin  korunması  ve  mahremiyetinin  sağlanması

ve/veya

4) Sahtekarlığa imkan vermeyecek özellikte olması ve/veya

 

5) Acil ve güvenlik hizmetlerine erişimi sağlaması ve/veya

6) Görme, işitme ve fiziksel engelli kullanıcıların kullanımına uygun olması esastır.

Arayüz kriterlerinin yayımlanması

MADDE 6 – (1) Telekomünikasyon şebeke operatörü, Kurul tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre, şebeke arayüz bilgileri ile teknik özelliklerini yayımlamakla yükümlüdürler.

 

Uyumlaştırılmış Avrupa standardı ve uyumlaştırılmış ulusal standart

MADDE 7 – (1) Standartlara ilişkin hükümler aşağıda belirtilmiştir:

a) Bu  Yönetmeliğin  temel  gereklerinden  en  az  birini  içeren  uyumlaştırılmış  Avrupa standardına veya bu standarda dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standarda  göre imal edilmiş cihazın, ilgili temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

b) Uyumlaştırılmış ulusal standardın ve ilgili uyumlaştırılmış Avrupa standardının yer aldığı liste, Kurul tarafından Resmi Gazete’de yayımlanır.

c) Herhangi bir uyumlaştırılmış Avrupa standardının veya bu standarda dayalı olarak yayımlanan  uyumlaştırılmış  ulusal  standardın  temel  gerekleri  tamamen  veya  kısmen karşılamadığının tespit edilmesi halinde, Kurum, konunun araştırılması hususunu Müsteşarlığa bildirir.

ç) Müsteşarlık veya Komisyon tarafından, uyumlaştırılmış Avrupa standardı veya bu standarda bağlı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standardın temel gerekleri tamamen veya kısmen karşılamadığının bildirilmesi halinde, Kurul bu standartları listeden çıkartır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Piyasaya Arz, Hizmete Sunma ve Cihazın Bağlantı Hakkı, Teşhir Edilecek Cihazlar

 

Piyasaya arz

MADDE 8 – (1) 5 inci maddede belirtilen temel gereklere ve bu Yönetmeliğin diğer ilgili

maddelerine uygun olarak imal edilmiş cihazı piyasaya arz eden imalatçının;

a)  Cihaz  ile  birlikte,  tanıtım  ve  kullanım  kılavuzunu,  cihazın  kullanım  amacına  ilişkin bilgileri ve uygunluk beyanını Türkçe ve orijinal dilde sunması, ayrıca;

1) Telsiz ekipmanları için, ek-7’de belirtilen işaretle birlikte, cihazın hangi ülkede veya coğrafik bölgede kullanıldığına yönelik kısıtlama ve/veya müsade şartlarına dair bilgileri, cihaz ambalajı üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda kullanıcıların dikkatine sunması,

2) Telekomünikasyon terminal ekipmanları için, arayüz bilgilerinin; cihaz ambalajı üzerinde, tanıtım ve kullanım kılavuzunda ve mümkünse cihaz üzerinde kullanıcıların dikkatine sunması,

b) Uyumlaştırılmamış  frekans  veya  frekans  bandlarını  kullanan  cihazın  piyasaya  arz edilmesinden en az dört hafta önce Kurul tarafından belirlenen prosedürler çerçevesinde, Kuruma izin başvurusunda bulunması

gerekmektedir.

Hizmete sunma ve cihazın bağlantı hakkı

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak cihazın hizmete sunulmasına ve bağlantı hakkına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Cihaz,  bu  Yönetmeliğin  temel  gereklerine  ve  ilgili  diğer  maddelerine  uygun  olması halinde, tasarlanan amacı doğrultusunda hizmete sunulabilir.

b) Bu maddenin (a) bendi dikkate alınarak, telsiz ekipmanları için, sadece cihazın   insan sağlığını etkilemesi veya enterferans oluşturması veya frekans spektrumunun uygun ve etkili kullanılmaması durumlarında bu cihazın hizmete sunulması Kurum tarafından kısıtlanabilir.

 

c) Bu maddenin (ç) bendi dikkate alınarak, 5 inci maddede belirtilen  temel gereklere ve bu Yönetmeliğin diğer ilgili maddelere uygun olan cihazın uygun arayüzlerle şebekeye bağlanmasını telekomünikasyon şebeke operatörleri reddedemez.

ç) Telekomünikasyon şebeke operatörü, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan cihazın şebekesine yada işleyişine ciddi derecede zarar vermesi yada enterferans oluşturması hallerinde Kurumu bilgilendirir. Bu durum Kurum tarafından değerlendirilerek, gerekli tedbirler alınır.

d) Telekomünikasyon şebeke operatörü acil durumlarda şebekesinin korunması amacıyla, ilave bir ücret almaksızın, kesintisiz alternatif hizmet vermek ve derhal Kurumu bilgilendirmek şartıyla cihazın bağlantısını kesebilir.

Teşhir edilecek cihazlar

MADDE  10  –  (1)  Bu  Yönetmelik  hükümlerine  uymayan  cihaza,  üzerine  imalatçısı tarafından  ek-7’nin  6  numaralı  kısmında  belirtilen  bir  etiket  konulması  halinde,  fuar,  sergi  ve benzeri yerlerde tanıtım amacıyla sergilenmesine izin verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

Uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 11 – (1) Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Uygunluk  değerlendirme  prosedürleri,  cihazın  5  inci  maddede  belirtilen  ilgili  temel

gereklerine uygun olduğunu göstermek amacıyla kullanılır.

b) Cihazın, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b)  bendlerinde belirtilmiş olan temel gereklere olan uygunluğunda; bu maddenin (c), (ç) ve (d) bendlerinde belirtilen prosedürler veya Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Techizat ile ilgili Yönetmelik ve Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmelik’lerinde belirtilen prosedürler de kullanılabilir.

c) Kara/uzay amaçlı iletişime tahsis edilmiş frekans bandını kullanmayan telekomünikasyon terminal ekipmanları ve telsiz ekipmanlarının alıcı kısımlarına, imalatçının seçimi doğrultusunda, ek-2, ek-4 ya da ek-5’de belirtilen prosedürlerden biri uygulanır.

ç) Bu maddenin (c) bendinde belirtilen cihazların dışında yer alan telsiz ekipmanlarının imalatında 7 nci maddenin (a) bendinde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış Avrupa standardının veya bu standarda dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standardın tamamen uygulandığı durumda, imalatçının seçimi doğrultusunda, ek-3, ek-4 ya da ek-5 de belirtilen prosedürlerden biri uygulanır.

d) Bu maddenin (c) bendinde belirtilen cihazların dışında yer alan telsiz ekipmanlarının imalatında 7 nci maddenin (a) bendinde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış Avrupa standardının veya bu standarda dayalı olarak yayımlanan uyumlaştırılmış ulusal standardın kısmen uygulandığı yada uygulanmadığı durumda, imalatçının seçimi doğrultusunda, ek-4 ya da ek-5 de belirtilen prosedürlerden biri uygulanır.

(2) Bu maddede belirtilmiş olan uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin dokümanlar Türkçe  ya da  İngilizce  olacaktır.  İmalatçı  ayrıca, cihaza ilişkin  uygunluk  beyanını  orijinali  ile birlikte Türkçe olarak yayımlar.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Onaylanmış Kuruluşlara İlişkin Esaslar

Onaylanmış kuruluşlara ilişkin esaslar

MADDE 12 – (1) Onaylanmış kuruluşlara ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Kurul tarafından bu Yönetmelik kapsamında onaylanmış kuruluş faaliyetinde bulunmak üzere  yetkilendirilecek  kuruluşların,  Kanun  ve  bu  Kanun’a  istinaden  13/11/2001  tarihli  ve

2001/3531   sayılı   Bakanlar   Kurulu   Kararıyla   yürürlüğe   konulan   Uygunluk   Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve ek-6’da belirtilen asgari kriterler ile Kurum tarafından bu konuda yapılan düzenlemelere haiz olmaları gerekir.

b) Kurul, Türkiye’de yerleşik olan kuruluşlar arasından, uygun göreceği sayıda kuruluşu, bu Yönetmelik  kapsamındaki  uygunluk  değerlendirme  faaliyetlerini  gerçekleştirmek  üzere yetkilendirir.

c) Kurum,   yetkilendirilen   kuruluşun   adı,   adresi,   uygunluk   değerlendirmesi   yapacağı modüller ile cihazları ve seçilmelerinde dikkate alınan yeterlilik kriterlerini Komisyon’a bildirmek üzere Müsteşarlığa iletir. Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının Kurul tarafından Resmî  Gazete’de  yayınlanmasına  müteakip  bu  kuruluşlar  onaylanmış  kuruluş  statüsüne  sahip olurlar.

ç) Kurum,  onaylanmış  kuruluşun  ek-6’da  belirtilen  kriterleri  taşımadığını  tespit  etmesi halinde, onaylanmış kuruluşa, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara

Dair  Yönetmeliğin  6  ncı  maddesi  hükümleri  uygulanır.  Onaylanmış  kuruluşların  faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin Kurul tarafından alınan kararlar, Resmî Gazete’de ilan edilir ve ayrıca Komisyona bildirilmek üzere Müsteşarlığa iletilir.

d) Onaylanmış  kuruluşlar  bilgi,  kayıt  ve  belgeleri,  10  yıl  süre  ile  muhafaza  etmekle yükümlüdürler.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Cihazın Piyasaya Arzının Yasaklanması, Toplatılması ve

Bertarafı

 

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 13 – (1) Kurum, cihazın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya cihaz piyasada iken bu Yönetmeliğe uygun olarak üretilip üretilmediğini, uygun şartlarla hizmete sunulup sunulmadığını denetler veya denetlettirir. Gerektiğinde piyasaya arz edilen cihazdan numuneler alabilir veya yetkilendireceği bir kuruluş vasıtasıyla da numunelerin alınmasını sağlayarak, bu Yönetmelik ile Kurum tarafından bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde gerekli inceleme ve testleri yapar veya yaptırabilir. Denetim sonucunda bu Yönetmeliğin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi hükümleri uygulanır.

Cihazın piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafı

MADDE 14 – (1) Cihazın piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertarafına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir;

a) Kurum, bu Yönetmelik kapsamındaki cihazın, Yönetmeliğin hükümlerine uygunluk göstermediğini tespit etmesi halinde, piyasaya arzının yada hizmete sunulmasının engellenmesi, piyasadan veya hizmetten çekilmesi yada serbest dolaşımının kısıtlanması konularında bertaraf da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır.

 

b) Bu Yönetmeliğe uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, bir cihazın güvenli olmadığına dair kesin bulguların bulunması halinde Kurum, cihazın kontrol ve/veya revizyonu yapılıncaya kadar piyasaya arzının geçici olarak durdurulması kararını alır ve bu kararı imalatçıya bildirir.

c) Cihazın, bu Yönetmeliğe uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde yapılan kontroller sonucunda revizyona rağmen güvenli olmadığının tespit edilmesi halinde Kurum, masrafları imalatçı tarafından karşılanmak üzere bertaraf da dahil olmak üzere gerekli tedbirleri alır.

ç)  Kurum,  ulusal  frekans  bandlarını  halihazırda  kullanan  veya  kullanması  planlanan hizmetler ile enterferans üreterek karışıklığa  sebep olan veya olacağı düşünülen telsiz ekipmanlarının;

1) Piyasaya arzını yasaklamak, kısıtlamak ve/veya

2) Piyasadan toplatılması ve mümkünse imalatçı tarafından revize ettirilmesini sağlamak ve

3) Revize edilemeyenlerin veya imalatçı tarafından revize edilmeyen cihazların tamamen

yada kısmen bertarafını sağlamak üzere gerekli tedbirleri alır.

 

 

 

 

 

İşaretleme

 

YEDİNCİ BÖLÜM İşaretleme

 

MADDE 15 – (1) “CE” uygunluk işaretinin iliştirilmesi ve kullanılmasına dair genel esaslar aşağıda belirtilmiştir;

a) Cihaz piyasaya arz edilmeden önce, bu Yönetmeliğin temel gereklerine ve diğer ilgili maddelerine uygunluk göstermesi halinde, ek-7’de belirtilen “CE” uygunluk işareti imalatçı tarafından cihaz üzerine, ambalajına, tanıtım ve kullanım kılavuzuna iliştirilir.

b) Ek-3,  ek-4  yada  ek-5’de  belirtilen  prosedürlerin  kullanılması  halinde “CE”  uygunluk işaretinin yanında onaylanmış kuruluşun Komisyon tarafından verilen kimlik kayıt numarası da yer almalıdır. Onaylanmış kuruluş kendi sorumluluğu altında kimlik kayıt numarasının, cihazın üzerine iliştirilmesini, ambalajında, tanıtım ve kullanım kılavuzunda yazılı olmasını sağlamalı veya sağlatmalıdır.

c) Cihaz telsiz ekipmanı ise, bu maddenin (b) bendinde belirtilen işaretlerin yanında ek-7’de belirtilen cihaz sınıf tanımı da  yer almalıdır.

ç) “CE”  uygunluk  işaretinin  görülebilirliği  ve  okunabilirliği  engellenmemesi  koşuluyla, “CE” uygunluk işareti ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasından sonra resimli ayrıntı veya kullanım özelliklerini gösteren başka işaretler de yer alabilir.

d) Cihaz  üzerine,  ambalajına,  tanıtım  ve kullanım  kılavuzuna,  “CE” uygunluk  işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez.

e) Cihazın  “CE”  uygunluk  işaretinin  iliştirilmesini  gerektiren  birden  fazla  teknik düzenlemeye   tâbi   olması   durumunda,   “CE”   uygunluk   işareti,   cihazın   ilgili   tüm   teknik düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu teknik düzenlemelerden biri veya birkaçının, bir geçiş dönemi boyunca, imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” uygunluk işareti sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin  ilgili hükümleri, ürün  beraberindeki  belgede,  ambalaj  üzerinde,  tanıtım  ve  kullanım  kılavuzunda  ve  mümkünse cihazın üzerinde kullanıcıların dikkatine sunulmalıdır.

f)  “CE” uygunluk işaretinin, bu maddenin (a), (b) ve (c) bendlerinde belirtilen şartlara uygun olmadan kullanıldığının tespit edilmesi durumunda; Kurum, masrafları imalatçı tarafından karşılanmak üzere gerekli tedbirleri alır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Uyumlaştırılan Avrupa Birliği mevzuatı

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik, 91/263/EEC sayılı ve 98/13/EEC sayılı Direktifleri iptal ederek yeniden düzenlenen, telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları ve bunların uygunluğunun karşılıklı tanınması konusundaki Avrupa Parlementosu ve Konsey’inin 9 Mart 1999 tarihli 1999/5/EC sayılı Direktifi, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında imzalanan 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın ek-1’inde belirtilen durum ve gerekler dikkate alınmak suretiyle, uyumlaştırmak üzere hazırlanmıştır.

Bildirim

MADDE 17 – (1) Kurum tarafından 1999/5/EC Direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirilir.

Gizlilik

MADDE 18 – (1) Kurum, onaylanmış kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan tüm taraflar, görevlerini yerine getirmeleri sırasında, temin ettikleri bütün bilgilerin gizliliğini sağlarlar. Gizlilik mahiyetine haiz bilgiler ancak kamu sağlığının ve düzeninin gerektirdiği hallerde adli makamların talebi üzerine ve Kuruma bilgi verilmek suretiyle açıklanır.

 

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda; Kanun ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Ceza hükümleri

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında,  Ürünlere  İlişkin  Teknik  Mevzuatın  Hazırlanması  ve  Uygulanmasına  Dair  Kanun hükümleri uygulanır.

 

Düzenlemeler

MADDE 21 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenlemeleri yapar.

Uygulanmayacak hükümler

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi itibarıyla, kapsamındaki cihazlara, bu

Yönetmelik ve aşağıda belirtilen Yönetmelik hükümleri dışındaki hükümler uygulanmaz:

a) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 30/12/2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)’nin 5 inci maddesinin (a), (b) ve (c) bendleri, 7 nci maddesi, 8 inci maddesi, ek-1’i ve ek-3’ü.

b) Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığınca  11/1/2002  tarihli  ve  24637  sayılı  Resmi  Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile ilgili Yönetmelik (73/23/AT)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ek-1’i, ek-3’ün B bölümü ve ek-4’ü.

 

Atıflar

MADDE 23– (1)  Daha önce diğer düzenlemelerde 11/5/2003 tarih ve 25105 sayılı Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliğine yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikle, 11/5/2003 tarih ve 25105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

MADDE 25– (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

 

 

 

Ek1

 

 

 

YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDAKİ CİHAZLAR

 

Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki diğer cihazlar aşağıda belirtilmektedir:

1.    Amatör radyo spektrumunda yer alan ve ticari olarak piyasada bulunmayan amatör telsiz teçhizatı veya devre kartları.

2.    SOLAS  ve  IMO  kapsamında,  donanımı  zorunlu  yüzer  araçlarda  kullanılacak  deniz seyrüsefer cihazları.

3.    Kablo ve teller.

4.    Yalnızca Radyo ve TV yayın hizmetlerinin alımı için kullanılan alıcı cihazlar.

5.    Sivil Havacılık Hizmetlerinde kullanılan VOR, DME, VORTAC, ILS, NDB ve RADAR

hava seyrüsefer cihazları.

6.    Hava trafik yönetiminde kullanılan izleme ve yön belirleme sistemleri ile haberleşme sistemlerinde kullanılan VOR, DME, TACAN, VORTAC, ILS, NDB ve RADAR teçhizatı.

 

 

 

 

11 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNDE BELİRTİLEN  UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

Modül A (İş Üretim Kontrolü)

 

1. A Modülüne göre imalatçı, cihazın bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygunluğunu iç üretim kontrolü ile sağlar. Bu ek’in 2 numaralı kısmında belirtilen yükümlülükleri yerine getiren imalatçı, cihazın bu Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti eder. İmalatçı, her cihaza “CE” uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler.

2. İmalatçı, bu ek’in 4 numaralı kısmında belirtilen teknik dosyayı hazırlar ve son cihazın imal edilmesinden itibaren en az on yıl süreyle Kurumun denetimine sunmak üzere muhafaza eder.

3. İmalatçının  yada  yetkili  temsilcinin  Türkiye’de  yerleşik  olmadığı  durumda,  teknik

dosyanın muhafaza sorumluluğu cihazı piyasaya arz eden kişiye aittir.

4. Teknik dosya, cihazın bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunun değerlendirilmesine imkan sağlayacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, yapılacak değerlendirmeler ile ilgili olması halinde cihazın tasarımı, imalatı ve/veya çalışmasına ilişkin bilgileri kapsar. Bu dosyanın muhteviyatı, aşağıdaki hususları içerir;

 • Cihazın genel tanımı,
 • Tasarım, imalat, parça gruplarının çizimleri ve devre şemaları,
  • Çizimlerin,  şemaların  ve  ürünün  çalışmasının  anlaşılması  için  gerekli  tanımlar  ve açıklamaları,
  • Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine istinaden yayımlanacak olan uyumlaştırılmış ulusal standartların kısmen veya tamamen uygulanması durumunda bu standartların listesini ve uyumlaştırılmış ulusal standartların uygulanmaması veya mevcut olmaması durumunda, bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları,
  • Yapılan tasarım hesaplamalarının ve gerçekleştirilen incelemelerin sonuçları
   • Test raporları.

5. İmalatçı  veya  onun  Türkiye’de  yerleşik  yetkili  temsilcisi  teknik  dosya  ile  birlikte

uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza eder.

6. İmalatçı imalat sürecinde cihazların bu ek’in 2 numaralı kısmında atıfta bulunulan teknik dosya ve gereklerle uygunluğunu temin etmek için gerekli tüm önlemleri alır.

 

 

11 İNCİ MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (Ç) BENDİNDE BELİRTİLEN  UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

 

İş Üretim Kontrolü ve Belirli Cihaz Testleri

 

 

 

Bu prosedür, ek-2’de belirtilen prosedür ile birlikte aşağıdaki ek gerekleri de içerir:

1.    Üretilen her cihaz için, cihazın özellikleri ile ilgili telsiz testleri, imalatçı tarafından yapılır veya yaptırılır. Bu testler, uyumlaştırılmış ulusal standartların olmaması durumunda, imalatçı tarafından  seçilen  bir  onaylanmış  kuruluşun  sorumluluğu  altında  yapılır.  Onaylanmış  kuruluş testlerle ilgili kararını verirken, diğer onaylanmış kuruluşların daha önce vermiş oldukları kararları dikkate almalıdır.

2.   İmalatçı veya onun Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi yada cihazın piyasaya arzından sorumlu kişi, bu testlerin yapıldığını ve cihazın temel gereklere uygunluk gösterdiğini beyan etmeli ve onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarasını, onaylanmış kuruluşun sorumluluğu altında ve imalat aşamasında cihaza iliştirmelidir.

 

 

11 İNCİ  MADDENİN BİRİNCİ FIKRASININ (D) BENDİNDE BELİRTİLEN  UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

 

Teknik Dosya

 

 

 

Bu prosedür, ek-3’de belirtilen prosedür ile birlikte aşağıdaki ek gerekleri de içerir:

Ek-2’nin 4 numaralı kısmında belirtilen teknik belgeler ve ek-3’te açıklanan telsiz testlerine ilişkin, uygunluk beyanı ile birlikte bir teknik dosya oluşturulur.

İmalatçı, Türkiye’de yerleşik onun yetkili temsilcisi yada cihazın piyasaya arzından sorumlu kişi teknik dosyayı en az bir onaylanmış kuruluşa sunmalıdır. Teknik dosya, birden fazla onaylanmış kuruluşa sunulmuşsa bu onaylanmış kuruluşların her biri teknik dosyayı alan diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirmelidir.

Onaylanmış kuruluş, dosyayı gözden geçirerek, prosedürün bu Yönetmeliğin gereklerine uygun olarak yerine getirildiğini tespit etmesi halinde, imalatçıya, Türkiye’de yerleşik onun yetkili temsilcisine  yada  cihazın  piyasaya  arzından  sorumlu  kişiye  görüşünü  içeren  belgeyi  vererek, dosyayı almış olan diğer onaylanmış kuruluşları da bilgilendirir. Onaylanmış kuruluş, söz konusu belgeyi, dosyanın alınmasından itibaren dört hafta içinde verecektir. Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b), 9 uncu maddesinin (b) bendleri göz önünde bulundurularak, onaylanmış kuruluş görüşünün alınması ya da dört haftalık sürenin tamamlanmasından sonra cihaz piyasaya arz edilebilecektir.

İmalatçı, yetkili temsilci ya da cihazı piyasaya arz etmekle sorumlu olan kişi teknik dosyayı, son ürünün imalat tarihine müteakip 10 yıl süre ile muhafaza eder ve istendiğinde Kuruma sunar.

 

 

11 İNCİ  MADDEDE BELİRTİLEN UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ Tam Kalite Güvencesi

1. Tam kalite güvencesi, bu ek’in 2 numaralı kısmındaki yükümlülüklerini yerine getiren imalatçının, cihazında bu Yönetmeliğin gereklerini sağlaması ve bunu beyan etmesi halinde uygulanan  prosedürdür.  İmalatçı,  her  bir  cihaza  bu  Yönetmeliğin  15  inci  maddede  belirtilen işaretleri iliştirmeli ve bir uygunluk beyanı hazırlamalıdır.

2. İmalatçı, bu ek’in 3 numaralı kısmında belirtilen tasarım, imalat aşaması, imalatın tamamlanmasından sonra cihazın kontrol ve testlerini kapsayan onaylı bir kalite sistemini uygular ve onaylanmış kuruluş tarafından bu ek’in 4 numaralı kısmında belirtilen gözetim işlemine tabi tutulur.

3.  Kalite sisteminde;

3.1.  İmalatçı, kalite sisteminin değerlendirilmesi için bir onaylanmış kuruluşa başvurur. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir;

 • Tasarlanan cihazla ilgili tüm bilgiler,
 • Kalite sistemi ile ilgili dokümanlar.

3.2. Kalite  sistemi,  cihazın  bu  Yönetmeliğin  gereklerine  uygunluğunu  temin  etmelidir. İmalatçı tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir biçimde, yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak muhafaza edilir. Kalite sistemi dokümantasyonu; kalite programları, planlar, el kitapları ve kayıtların aynı şekilde anlaşılmasını sağlar ve özellikle aşağıdaki maddelerin yeterli tanımını içerecek şekilde düzenlenir;

 • Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı ile işletmenin tasarım ve ürün kalitesine ilişkin yükümlülükleri ve yetkileri,
 • Uyumlaştırılmış  ulusal  standartlar  dahil  olmak  üzere  uygulanacak  teknik  tasarım özellikleri, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen standartların tam olarak uygulanmaması durumunda temel gereklere uygunluğun sağlanması için kullanılacak araçları,
 • İlgili cihaz kategorisi kapsamındaki cihaz tasarımında kullanılacak tasarım kontrol ve tasarım doğrulaması teknikleri, yöntemleri ve sistematik faaliyetleri,
 • Kullanılacak  imalat,  kalite  kontrol  ve  kalite  güvence  teknikleri,  yöntemleri  ve

sistematik faaliyetleri,

 • İmalattan önce, imalat aşamasında ve imalattan sonra cihaz uygun oluncaya kadar gerçekleştirilecek ölçüm ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları ve gerekli görüldüğünde imalattan önce gerçekleştirilen testlerin sonuçları,
 • Test    ve    inceleme    hizmetleri    ile    temel    gerekliliklere    uygun    testlerin    yerine

getirilebilmesini sağlayan yöntemleri,

 • Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporlarından

müteşekkil kalite kayıtları,

 • İstenilen tasarım ve ürün kalitesinin sağlanması ve kalite sisteminin etkin bir şekilde işlemesinin gözetimi için kullanılan araçları.

3.3.  Onaylanmış kuruluş, bu ek’in 3.2 numaralı kısmında belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını belirlemek üzere kalite sistemini değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartları uygulayan kalite sisteminin bu gereklilikleri karşıladığı varsayılır.

Onaylanmış kuruluş, kalite kontrol sisteminin, özellikle de ilgili olması halinde imalatçı

tarafından sağlanmış olan test sonuçlarını içeren bu ek’in 3.1 ve 3.2 numaralı kısmında ilişkin olarak

 

sağlanmış    olan    ilgili    belgelere    göre,    cihazın    bu   Yönetmeliğin    gereklerine    uygunluğunu değerlendirir.

Denetim grubu üyelerinden en az birisi, ilgili ürün teknolojisini değerlendirmek konusunda deneyimli olmalıdır. Değerlendirme işlemi, imalat yerine yapılacak bir değerlendirme ziyaretini de içerir.

Onaylanmış  kuruluş  kararını,  muayene  sonuçları  ve  gerekçeleri  ile  birlikte  imalatçıya

bildirir.

İmalatçı,  onaylandığı  şekli  ile  kalite  sisteminden  doğan  yükümlülüklerini  yerine  getirir  ve bunların yeterli ve etkin şekilde devamını sağlar.

İmalatçı, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü herhangi bir değişiklik hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.

Onaylanmış kuruluş, tasarlanan değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin bu ek’in 3.2 numaralı kısmında belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir.

Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte imalatçıya bildirilir.

4. Bu prosedür kapsamında onaylanmış kuruluşun gözetim sorumluluğu;

4.1. Onaylanmış kuruluş, imalatçının onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirdiğinden emin olmak için gözetim faaliyetinde bulunur.

4.2. İmalatçı, onaylanmış kuruluşun denetleme amacı ile tasarım, imalat, denetim, test ve

depolama yerlerine girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa gerekli her türlü bilgiyi özellikle;

 • Kalite sistemi ile ilgili dokümanları,
  • Analiz,  hesaplama  ve  testlerin  sonuçları  gibi  kalite  sisteminin  tasarım  bölümünce öngörülen kalite kayıtlarını,
 • Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ve ilgili personelin nitelik raporları gibi

kalite sisteminin imalat bölümünce öngörülen kalite kayıtlarını sağlar.

4.3. Onaylanmış kuruluş, imalatçının kalite sistemini sürdürdüğü ve uyguladığından emin olmak için, periyodik olarak denetim yapar ve imalatçıya bir denetim raporu düzenler.

4.4. İlave olarak onaylanmış kuruluş, imalatçının haberi olmadan ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, eğer gerekiyorsa kalite sisteminin doğru işlediğini tetkik etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Onaylanmış kuruluş, imalatçıya ziyaret raporuyla birlikte, yapılmışsa bir de test raporu düzenler.

5. İmalatçı,  aşağıdaki  bilgileri,  son  ürünün  üretildiği  tarihten  itibaren  on  yıl  süreyle muhafaza eder ve istenildiğinde Kuruma sunar,

a) Bu ek’in 3.1 numaralı kısmında ikinci satırında belirtilen dokümanlar,

b) Bu ek’in 3.4 numaralı kısmında ikinci paragrafında belirtilen değişiklik bildirimi,

c) Bu ek’in 3.4 numaralı kısmında son paragrafı ile bu ek’in 4.3 ve 4.4  numaralı kısmında belirtilen onaylanmış kuruluşa ait karar ve raporlar.

6. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistemi onayları hakkında diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi vermek zorundadır.

 

 

KURUM TARAFINDAN ONAYLANMIİ KURULUİLARIN BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER

 

1. Onaylanmış   kuruluş,   yöneticisi   ve   uygunluk   değerlendirmesi   yapmakla   sorumlu personeli;   cihazın   tasarımcısı,   imalatçısı,   tedarikçisi,   montajcısı,   şebeke   operatörü,   hizmet sağlayıcısı veya bunlardan herhangi birinin yetkili temsilcisi olamaz ve bu hususlarda danışmanlık hizmeti veremez. Onaylanmış Kuruluş yetkilileri ve uygunluk değerlendirmesi yapmakla sorumlu personel  bağımsız  olmalı  ve  ürünün  tasarımı,  imalatı,  piyasaya  arzı  veya  bakım-onarımında doğrudan ya da dolaylı olarak yer almamalıdır. Bu hüküm, imalatçı ile kuruluş arasında teknik bilgi alışverişine engel teşkil etmez.

2. Bu kuruluşlar ve personelleri, uygunluk değerlendirmesini, mesleki ahlak kuralları çerçevesinde  ve  teknik  yeterlilikle  yürütmek  ve  bu  işlemlerin  sonuçlarından  çıkarı  bulunan kişilerden gelebilecek, test sonuçları veya kararlarını etkileyebilecek, özellikle mali olmak üzere tüm baskı ve etkilerden uzak kalmalıdırlar.

3. Bu Kuruluşlar, uygunluk değerlendirmesine ilişkin idari ve teknik görevlerini yerine getirmelerini mümkün kılacak gerekli personel ve teknik donanıma sahip olmanın yanı sıra özel incelemelerin gerektirdiği teçhizata da erişebilmelidirler.

4. Uygunluk değerlendirmesinden sorumlu personel;

a) Yeterli teknik ve mesleki eğitime,

b) Yapacakları testlerin gerektirdiği düzeyde yeterli bilgi ve tecrübeye,

c) Belgeleri, kayıtları ve testlerin ifa edildiğini teyit eden raporları hazırlama hususunda

beceriye

sahip olmalıdır.

5. Muayenelerin tarafsızlığı garanti edilmeli ve bu çerçevede personelin  ücretleri, yapılan testlerin sayısına veya sonuçlarına bağlı olmamalıdır.

6. Onaylanmış kuruluş, eğer sorumluluk ülkenin ulusal mevzuatına uyumlu olarak ön görülmüyorsa yada ülke direkt kendisi sorumlu değilse, mesleki sorumluluk sigortası edinmelidir.

7. Bu kuruluşların personeli, bu Yönetmelik’in yada ulusal mevzuatların yaptırımları olan işlemler sırasında elde ettikleri her türlü bilgi konusunda mesleki gizlilik ilkesine riayet etmek zorundadır. Bu uygunluk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler, Kurum hariç, üçüncü taraflara verilemez.

 

 

BU YÖNETMELİK KAPSAMINDAKİ CİHAZLARDA KULLANILACAK ETİKET VE İŞARETLER

 

1. “CE” uygunluk işareti aşağıda belirtilen formata uygun olarak, en az 5mm yüksekliğinde olmalı ve boyutlandırılmasında da aşağıdaki taslak çizimdeki oranlar göz önünde bulundurulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

2. “CE” uygunluk işareti cihaza yada bilgi plakasına yerleştirilmelidir. Ayrıca eğer varsa ambalajına ve cihazın beraberindeki belgelere de iliştirilmelidir.

3. “CE” işareti okunabilecek boyutta ve silinmeyecek şekilde cihaza iliştirilmelidir.

4. Bu  yönetmelik  kapsamında  benzer  olarak  değerlendirilen  cihazlar  özelliklerine  göre aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılır;

a) Sınıf 1: Piyasada yer alabilen ve hiçbir kısıtlama olmaksızın işletime açılabilen cihazları,

b) Sınıf 2: Kurum tarafından  servis verilmesi ve piyasada yer alması hususunda kısıtlama uygulanan Telsiz Ekipmanları.

5. 2 nci sınıf kapsamındaki cihazlara, aşağıda belirtilen forma uygun “Uyarı İşareti” ve “CE”

uygunluk işareti ile aynı yükseklikte olacak şekilde iliştirilmelidir.

 

 

 

 

 

6. Bu Yönetmelik hükümlerine uymayan cihaza, fuar, sergi ve benzeri yerlerde tanıtım amacıyla teşhir edilmeden önce, aşağıda gösterilen taslak çizimdeki oranlar göz önünde bulundurularak boyutlandırılan bir etiket, görülebilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilmelidir