Yapı Malzemeleri CE Belgesi

Amacı; bina ve diğer inşaat mühendisliği işleri dahil olmak üzere tüm yapı işlerinde daimi olarak kullanılmak amacıyla üretilecek yapı malzemelerinin taşıması gereken temel gerekleri kapsamaktır.

Yönetmelik ; bu malzemelerin tabi olması gereken uygunluk değerlendirme prosedürleri, piyasa gözetimi ve denetimi işlemleri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Zorunluluk:

27 Haziran 1991 tarihinden itibaren, 89/106/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Products Directive) Üye Ülkelerde zorunlu kılınmıştır.

8 Eylül 2002 de Türkiye de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) olarak yayınlanmış ve zorunlu hale gelmiştir.

Standardları:

TS EN1125 Bina donanımı – Kaçış yönünde kullanılan yatay kolla çalışan panik çıkış tertibatları – Kurallar ve deney metotları
TS EN14545 Ahşap yapılar – Bağlayıcılar – Gerekler
TS EN15322 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar – Katbek ve inceltilmiş bitümlü bağlayıcıların tanımlanması için genel esaslar
TS EN 12966-1+A1 Düşey yol işaretleri – Değişken mesajlı trafik işaretleri – Bölüm 1: Mamul standardı
TS EN1/A1 Sobalar (Kat kaloriferi) – Bacalı – Sıvı yakıtlı – Buharlaştırma brülörlü
TS EN 1 Sobalar (Kat Kaloriferi) – Bacalı – Sıvı yakıtlı – Buharlaştırma brülörlü
TS EN40-7 Aydınlatma direkleri – Bölüm 7: Elyaf takviyeli polimer kompozit aydınlatma direkleri için gerekli şartlar
TS EN40-5 Aydınlatma direkleri – Bölüm 5: Çelik aydınlatma direkleri için gerekli şartlar
TS EN40-6 Aydınlatma direkleri – Bölüm 6: Alüminyum aydınlatma direkleri için gerekli şartlar
TS EN54-2 Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri Bölüm 2: Kontrol ve Gösterge Tertibatı
TS EN542/AC Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı
TS EN54-3 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları – Ses cihazları
TS EN542/A1 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 2: Kontrol ve gösterge tertibatı
TS EN543/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri – Bölüm 3: Yangın alârm cihazları – Ses cihazları
TS EN54-4 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı
TS EN54-7 Yangın algılama ve alarm sistemleri – Bölüm 7: Duman algılayıcılar – Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler
TS EN547/A2 Yangın algılama ve alarm sistemleri – Bölüm 7: Duman algılayıcılar – Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler
TS EN54-11 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları
TS EN54-10 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 10: Alev dedektörleri – Nokta dedektörler
TS EN54-12 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 12: Duman dedektörleri – Optik ışın demetiyle çalışan hat dedektörleri
TS EN54-5 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 5: Isı dedektörleri – Nokta dedektörler
TS EN 544/A1 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı
TS EN 5410/A1 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 10: Alev dedektörleri – Nokta dedektörler
TS EN 5411/A1 Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri – Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları
TS EN 544/A2 Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri Bölüm 4: Güç besleme teçhizatı
TS EN 15069 Gaz emniyet vanaları – Metal hortum takımları için – Bina içinde kullanılan – Gaz yakan cihazların bağlantısı için
TS EN197-1 [Uyarı] Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri  
TS EN197-1/A1 [Uyarı] Çimento – Bölüm 1: Genel çimentolar – Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri  
TS EN197-4 [Uyarı] Çimento – Yüksek fırın cürufu katkılı – Düşük erken dayanımlı – Bölüm 4: Bileşim, özellikler ve uygunluk kriterleri  
TS EN197-1/A3 [Uyarı] Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar- Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri  

Yapı malzemeleri;

 • Prefabrik beton ürünleri
 • Kapı, pencere ve bileşenleri
 • Membranlar
 • Isı yalıtım elemanları
 • Alçıtaşı esaslı ürünler
 • Yer dokumaları
 • Duvarcılık ile ilgili ürünler
 • Sıhhi tesisat malzemeleri
 • Yapılarda kullanılan ahşap malzemeler ve yardımcı malzemeleri
 • İnşaat kireci ve hidrolik bağlayıcılar
 • Atık Su İle İlgili Ürünler
 • Beton, harç, sıva ve bunlarla ilgili ürünler
 • Yol yapımında kullanılan ürünler
 • Yapı işlerinde kullanılan yapıştırıcılar
 • Çatı kaplamaları, aydınlatmaları, pencereleri ve yardımcı malzemeler
 • Döşemeler
 • Yangın alarmı, müdahale ve ateş ve duman kontrol ve önleme donanımları
 • Mekan ısıtma uygulamaları

Yapi Malzemeleri Direktifi Ce İşaretleme Süreci;

Yapı Malzemelerinin ce işaretlemesi sürecinde şu yollar izlenir,

 • Onaylanmış kurum yada üretici tarafından ürünün ilk tip testinin yapılması;
 • Onaylanmış kurum yada üretici tarafından önceden belirtilen test planına göre fabrikadan alınan numunelerin test edilmesi ;
 • Onaylanmış kurum yada üretici tarafından fabrikadan , pazara sunulmuş ürünlerden yada inşaat bölgesinden alınan numuneleri denetim-test edilmesi ;
 • Onaylanmış kurum yada üretici tarafından gönderilmek üzere hazır bekletilen yada gönderilmiş partiden alınan numunelerin test edilmesi ;
 • Üretici tarafından Fabrika Üretim Kontrolünün sağlanması;
 • Onaylanmış kurum tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi ;
 • Sürekli gözetim , Onaylanmış bir kurum tarafından fabrika üretim kontrolünün denetlenmesi ve sorgulanması

Başlangıç Tip Testleri :

Teknik dokümanlarda tanımlanan tüm testlerin gerçekleştirilmesidir. Bu testler ile ürünün kullanım için uygunluğu değerlendirilmez. Ürün performansının teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırmasını belirtir.

Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK) :

Üretici tarafından uygulanan sürekli iç üretim kontrolüdür. Yapı Malzemelerinin teknik dokümanlara uygun olarak üretildiğinin üretici tarafından güvence altına alınmasıdır. Üretici tarafından benimsenmiş tüm koşulların ve gereksinimlerin prosedür ve politikalar şeklinde dokümante edilmesidir. Bu dokümantasyon kalitenin nasıl sağlandığını, ürün özelliklerinin nasıl sağlandığını ve operasyonların nasıl kontrol edildiğini gösterir.

Numunelerin Test-Denetimi :

Ürün uygunluk belgelendirmesi için Onaylanmış Kurum yada Üretici tarafından İnşaat Sahasından, Fabrika Alanından yada Satış Merkezlerinden alınan numunelerin test denetimidir. Numune test denetimi ilk tip testine göre test edilir ve beyan edilen gereksinimlere uygunluk incelenir.

Yapı malzemeleri yönetmeliğinde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır. 
Bu Gereksinimler;

 1.  Mekanik Dayanım ve Denge
 2. Yangın Emniyeti
 3. Hijyen, Sağlık ve Çevre
 4. Kullanım Emniyeti
 5. Gürültüden Korunma
 6. Enerji Tasarrufu ve Isı Tutma

YAPI MALZEMELERİ CE UYGUNLUK İŞARETİ

Yapı Malzemeleri üzerine CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

CE Şekli

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.

Yapı: Karada ve suda, kalıcı veya geçici, resmi ve özel, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisleri,

Yapı malzemeleri: Bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacıyla üretilen bütün malzemeleri,

Yapı işi: Hem bina hem de diğer inşaat mühendisliği işlerini içermek üzere tüm yapı işlerini,

Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunların ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme,

etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

Dağıtıcı: Yapı malzemesi tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri yapı malzemesinin güvenilirliğine ilişkin  özelliklerini etkilemeyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Piyasaya arz: Yapı malzemesinin, tedarik veya kullanım amacıyla, bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,

Uygunluk değerlendirmesi: Yapı malzemesinin, bu Yönetmeliğe veya bu Yönetmelikte atıfta bulunulan teknik şartnamelere uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti,

Teknik şartname: Standartlar ile Avrupa teknik onayları İfade eder.